Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kurum misyonu

Çalışan sağlığını, güvenliğini ve refahını esas alarak; çalışma barışı ve düzenini, etkin bir sosyal güvenlik sistemini sağlamak; tam istihdamı destekleyici ulusal ve uluslararası etkin bir işgücü piyasası oluşturmak ve denetlemek, yabancı ülkelerdeki Türk toplumunun çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak ve çalışma yaşamına ilişkin veriye dayalı politikaları geliştirmek ve uygulamak.

Kurum vizyonu

İnsana yakışır, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış güvenli bir iş ortamında tam istihdam ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamış müreffeh bir Türkiye.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdik. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili bir Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılına milletimizle beraber emin adımlarla yürüyoruz. İnsana yakışır, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış, güvenli bir iş ortamında tam istihdam ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamış müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

  Bu çalışmalarımızı yürütürken çalışma hayatının tüm paydaşları ile etkin bir sosyal diyalog kurmak ve katılımcılığı artırmak temel ilkelerimizdendir.

  Bakanlığımız 2024-2028 dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları, ilgili mevzuatta öngörülen süreçlere uygun ve katılımcı bir yaklaşımla yürütülmüştür. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında, hizmet kalitesinin artırılmasında ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesinde önemli role sahip olacaktır.

  Ülkemizin geleceğine yönelik taşıdığımız sorumluluğu ve vizyonumuzu yansıtan Stratejik Planın hazırlanması sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, ülkemiz ve çalışma hayatımız için hayırlı olmasını temenni ederim.

  Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
  Bakan

 • A1- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi

  A2- İşgücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumunu sağlayarak istihdamın korunması ve geliştirilmesi

  A3- Sağlıklı, güvenli, güvenceli ve insana yakışır çalışma şartlarının ve çalışma ortamının oluşturulması

  A4- Çalışma hayatındaki tüm tarafların bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması

  A5- Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması

 • H1.1- Çalışma barışını pekiştirecek mekanizmaların etkinliğini artırmak 

  H1.2- Özel politika gerektiren grupların sürdürülebilir istihdama erişim olanaklarını geliştirmek

  H1.3- İşgücü piyasalarının yapısal ve dönemsel sorunlarını tespit etmek ve işsizliği azaltıcı, istihdamı artırıcı politikalar geliştirmek

  H1.4- Çalışanların sendikalaşmasını destekleyecek mekanizmaları ve sendikal faaliyet izleme altyapısını geliştirmek

  H1.5- İşgücü açığı yaşanan sektörlerde alternatif işgücü kaynaklarının oluşturulmasına yönelik politikalar geliştirmek ve nitelikli uluslararası işgücünü ülkenin beşeri sermayesinin tamamlayıcı bir unsuru haline getirmek

  H2.1- Ulusal adil geçiş politikalarını geliştirmek ve uygulama altyapısını hazırlamak

  H3.1- Çocuk işçiliğinde ülkenin mevcut durumunu tespit etmek ve çocuk işçiliği ile mücadelede ihtiyaca uygun ve etkili politikalar geliştirmek

  H3.2- İş kazası ve meslek hastalıklarıyla etkin mücadele edilerek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak

  H3.3- İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H3.4- Çalışma şartları ile çalışma ortamının rehberlik ve teftiş faaliyetleriyle mevzuata uygun hale getirilmesine katkı sağlamak

  H3.5- Ulusal ve uluslararası işgücünün değerini artırmaya ve korumaya yönelik politikaların etkinliğini güçlendirmek

  H4.1- Çalışma hayatını ilgilendiren konularda nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek

  H4.2- Yurtdışındaki/yurtiçindeki eğitim ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak

  H5.1- Bakanlığımız Yurt Dışı Teşkilatınca sunulan hizmetlerin etkinliğini artırarak ve yaygınlaştırarak yurt dışındaki Türk toplumunun hak ve menfaatlerini daha ileri seviyeye taşımak

  H5.2- Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarındaki fonlarının ulusal öncelikler çerçevesinde etkin ve verimli biçimde uygulanmasını sağlamak

  H5.3- Avrupa Birliği ile müzakere sürecine ilişkin olarak "İstihdam ve Sosyal Politika" alanında etkin ve zamanlı bir biçimde uyum çalışmalarını koordine etmek ve paydaşlarla işbirliğini sürdürmek

  H5.4- İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

https://www.csgb.gov.tr/

Emek Mahallesi Naci AYVALIOĞLU Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]