Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kurum misyonu

Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle istihdamı artıran, çalışma hayatını düzenleyen, denetleyen tedbirler almak ve sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini sürdürmek

Kurum vizyonu

Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin daha etkin ve daha kapsayıcı hizmet sunma hedefi doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adı altında birleştirilmiştir. Bakanlığımızın bu yeni vizyonu ile; bireyi ve aileyi güçlendiren sosyal hizmet uygulamaları ve çalışma hayatına dair hizmetler tek çatı altında toplanmış; planlama, koordinasyon, denetim ve verimlilikte yeni bir döneme girilmiştir.

  Dünyada 20. yüzyılın son çeyreği ile hız kazanan sosyo-ekonomik, teknolojik ve siyasal gelişmeler kamu hizmeti ve yönetimi anlayışında değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişim; kamuda planlı hizmet üretmede, izleme ve değerlendirme sürecine katılımda temel bir araç olarak kullanılan stratejik yönetimi öne çıkarmıştır.

  Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları, ilgili mevzuatta öngörülen süreçlere uygun ve katılımcı bir yaklaşım ile yürütülmüştür. Vizyon, misyon ve temel değerlerimize uygun amaç ve hedeflerin belirlenmesine azami özen gösterilmiştir.

  Çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, işçilerimize, işverenlerimize, kısaca toplumun özel politika gerektiren grupları başta olmak üzere her kesimine, yönelik sunduğumuz sosyal hizmetlerinin niceliğini ve daha da önemlisi niteliğini artırmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

  Bu planın hazırlık aşamalarında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Stratejik Planın ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamasını temenni ediyorum.

  Zehra Zümrüt SELÇUK
  Bakan

 • A1- Bireyin, ailenin ve toplumsal yapının korunması ve güçlendirilmesi

  A2- Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi, niceliğinin arttırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması

  A3- Barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi

  A4- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi

  A5- Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamının oluşturulması

  A6- Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması

 • H1.1- Aile ve topluma yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsamlı, standart, etkin ve yaygın şekilde sunmak

  H1.2- Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak

  H1.3- Göç, afet ve acil durumlarda birey, aile ve topluma yönelik psikososyal destek hizmetlerini koordineli ve etkin bir şekilde sunmak ve hizmet sunum kapasitesini geliştirmek

  H1.4- Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek ve kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek

  H1.5- Toplumsal kırılganlıkları azaltmaya yönelik sosyal yardım ve dayanışma hizmetleri yürütmek

  H2.1- Ailelerin sorunlarını arz odaklı olarak yerinde tespit etmek

  H2.2- Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmeden aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak

  H2.3- Farkındalık çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla çocukların risklerden korunmasına katkı sağlamak

  H2.4- Kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu hizmetler sunmak

  H2.5- Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyaçları olan kişilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırıcı tedbirler almak

  H3.1- Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik özellikli barınma ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H3.2- Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak

  H4.1- Çalışma barışına katkı sağlayan mekanizmaları daha etkin hale getirmek

  H4.2- İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği sağlamak

  H4.3- Özel politika gerektiren birey ve grupların istihdamını ve işgücü piyasasına dahil olma niteliğini artırmak

  H4.4- Çalışma hayatıyla ilgili konularda sosyal tarafların bilinç düzeyini artırmak

  H4.5- Nitelikli yabancı işgücünü ülkemize kazandırıcı çalışmalar yapmak

  H4.6- Uluslararası Nitelikli İşgücü Ağı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak

  H5.1- İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H5.2- İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için tedbir alınmasına katkı sağlamak

  H5.3- Çocuk işçiliği ile mücadelenin etkinliğini artırmak

  H6.1- Bakanlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, kalite ve memnuniyeti artırmak

  H6.2- Vatandaşlarımızın yurt dışındaki hak ve menfaatlerini korumak ve sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak

  H6.3- İnsan kaynaklarının mesleki yetkinliğini geliştirmek, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak

  H6.4- Bakanlığın mevcut deneyimi ve başarı örneklerini uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak paylaşmak ve görünürlük çalışmalarını yaygınlaştırmak

  H6.5- Bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun olarak çalışmasını sağlamak

  H6.6- Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarındaki fonlarının, ulusal öncelikler çerçevesinde uygulanmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

https://www.csgb.gov.tr/

Emek Mahallesi Naci AYVALIOĞLU Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]