Avrupa Birliği Başkanlığı

Kurum misyonu

Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi doğrultusunda strateji ve politikalar geliştirmek, katılım  sürecini, reformları ve AB mali yardımlarını yönlendirmek ve ilgili tüm taraflarla gerekli  eşgüdümü sağlamak.

Kurum vizyonu

Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyan, üyelikten en üst düzeyde fayda sağlanması için gerekli strateji ve politikaları geliştiren ve Avrupa Birliği politikalarını şekillendiren kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında vizyonumuz, Türkiye’yi sistem kurucu aktörlerden biri haline getirmektir. Ülkemizin ikinci asrına girdiğimiz bu yeni dönemde, dış ilişkilerimizin önemli boyutlarından biri de maruz kaldığımız tüm çifte standarda ve engellemelere rağmen, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizin stratejik bir yaklaşımla tam üyelik hedefi doğrultusunda sürdürülmesidir.  
  AB, son dönemde, mülteci krizi, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, finansal ve mali kırılganlıklar, Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılması ve koronavirüs salgını, RusyaUkrayna savaşı gibi pek çok sınamayla karşı karşıyadır. AB’nin yanı sıra, küresel sisteme, demokrasiye, sosyal barış ve istikrara risk oluşturan bu sınamaların aşılması, dayanışmanın, işbirliğinin, cesur ve kapsayıcı bir bakış açısının yeniden hâkim olmasına bağlıdır.
  Bu itibarla, ülkemizin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Dış politikadan savunma ve güvenliğe, enerjiden ticaret ve ekonomiye, düzensiz göçle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüm gündemlerinin ilerletilmesine kadar birçok alanda, Avrupa’nın yeniden şekillenen mimarisi içinde Türkiye’nin yapacağı katkılar büyük ve köklü olacaktır. Türkiye’nin üyeliği, bölgesel ve küresel düzeyde etkin, kendi vatandaşlarının yanı sıra bölgesine ve tüm dünyaya umut aşılayan bir Avrupa’nın yükselişinin önünü açacaktır.
  Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin canlandırılması çağrısı temelinde, Türkiye Yüzyılı’nda, Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması temel beklentimizdir.  
  Türkiye olarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Bu çerçevede, AB Başkanlığımızın Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program’da belirlenen hedef ve politikalara uygun olarak hazırlamış olduğu, ülkemizin AB’ye katılım sürecinde yol haritası niteliğindeki 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planı sunar, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.
   
   
                                                                                                                         Hakan FİDAN

                                                                                                                       Dışişleri  Bakanı 

 • A1- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerekli stratejiyi ve politikaları geliştirmek, reformlara öncülük etmek ve bu süreçte eşgüdümü güçlendirmek.
  A2- Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliği ve verimliliği arttırmak.
  A3- Türk ve AB kamuoylarının Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize olan desteğini arttırmak.
  A4- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Avrupa Birliği Başkanlığının kurumsal kapasitesini geliştirmek.

 • H1.1-Katılım sürecinin üyelikle sonuçlanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilecektir.
  H1.2-Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları üyelik hedefi doğrultusunda yönlendirilecektir.
  H2.1-Katılım öncesi mali yardım süreci programlanacak, izlenecek, değerlendirilecek ve yönlendirilecektir.
  H2.2-Sınır ötesi işbirliği programlarının yönetim ve uygulama süreçlerindeki tüm çalışmalar etkin ve kapsayıcı şekilde yürütülecektir.
  H2.3-Avrupa Birliği Başkanlığının IPA II ve IPA III döneminde Lider Kuruluş / Sektör Sorumlusu Kurum / Yönetim Otoritesi olduğu temel haklar, sivil toplum, kurumsal kapasite ve AB müktesebatına uyum gibi sektörlerde programlama, izleme ve değerlendirme süreçleri yürütülecektir.  
  H2.4-Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecine dahil olan kurumların proje hazırlama ve fon kullanım kapasiteleri geliştirilecektir.  
  H2.5-Birlik Program ve Ajansları kapsamında sunulan imkanlardan ülkemizin daha fazla yararlanması sağlanacaktır.
  H3.1-AB kamuoyunda ülkemizin AB üyeliğine yönelik algıyı iyileştirmek için önyargı, misenformasyon ve dezenformasyon ile etkin mücadele sağlanacaktır.
  H3.2-Paydaşlarla diyalog güçlendirilerek, Avrupa Birliği katılım sürecinin ve müstakbel üyeliğin kazanımlarına ilişkin yurt içindeki farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.
  H4.1-Başkanlığımızın insan kaynakları kapasitesi ve verimliliği arttırılacaktır.
  H4.2-Fiziksel ve teknolojik altyapı iyileştirilecektir. Avrupa Birliği Başkanlığı iç kontrol sistemi sürekli olarak geliştirilecektir.

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Avrupa Birliği Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.ab.gov.tr/

Avrupa Birliği Başkanlığı, Mustafa Kemal Mah., 2082. Cad., No: 4, 06510, Bilkent/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Avrupa Birliği Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]