Avrupa Birliği Başkanlığı

Kurum misyonu

“Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi doğrultusunda politika ve stratejiler geliştirmek, katılım sürecini yönlendirmek, reformlara öncülük etmek ve böylece ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimini en ileri seviyeye taşımak amacıyla yürütülen çalışmaların ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde programlanmasını, uygulanmasını ve izlenmesini etkin bir şekilde koordine etmek”

Kurum vizyonu

“Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyan, katılım sonrasında AB üyeliğinden en üst düzeyde fayda
sağlanması için gerekli politika ve stratejileri geliştiren, reformlara öncülük eden ve koordinasyonu sağlayarak Avrupa Birliği politikalarını şekillendiren temel kurum olmak”

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden Avrupa Birliği süreci Türkiye’nin milli çıkarları açısından devlet politikası haline gelmiş bir projedir. Bu süreçte AB üyeliğine dönük gerçekleştirilen her reform toplumumuzun hayat standartlarını ileriye taşıyan bir adım olmuştur.

  Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi AB’nin temel değerleri Türkiye’nin de benimsediği evrensel değerlerdir. Bu değerleri yok etmek üzere gerçekleştirilen Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin milli iradesine sahip çıkma gücü sayesinde bertaraf edilmiştir. İçinden geçtiğimiz dönem Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa jeopolitiği için ve demokrasilerimiz için büyük meydan okumaların söz konusu olduğu bir dönemdir. Bir taraftan bölgemizde yaşanan terör olayları, diğer taraftan Avrupa ülkelerinde yükselen aşırı sağ akımlar Türkiye-AB ilişkilerinin çok daha ileriye taşınması ve samimi işbirliğinin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

  Avrupa Birliği Bakanlığı çalışmalarını sahip olduğu kaliteli ve birikimli uzman kadrosuyla bu bilinçle sürdürmektedir. Türkiye-AB ilişkilerini daha ileriye taşıyacak çalışmaların stratejik bir bakışla, belli bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesi hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

  Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu olan Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2018-2022 dönemine ait Stratejik Planı bu yaklaşımla hazırlanmış bulunmaktadır. Önümüzdeki beş yıllık dönemde yapılacak çalışmalar Stratejik Plan rehberliğinde gerçekleştirilecektir.

  Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, planın başarıyla uygulanmasını ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

 • A1- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerekli politika ve stratejileri geliştirmek, reformlara öncülük etmek ve koordinasyonu güçlendirmek.

  A2- Ulusal öncelikler de dikkate alınarak Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında etkinliği ve
  verimliliği artırmak.

  A3- Türk ve AB kamuoyunun Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize olan desteğini artırmak.

  A4- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • H1.1- Katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler geliştirilecektir.

  H1.2- Mevzuat uyumunun yönlendirilmesi, izlenmesi ve çalışmaların koordinasyonunda etkinlik artırılacaktır.

  H1.3- AB katılım süreci kapsamındaki çeviri faaliyetlerinde etkinlik ve koordinasyon güçlendirilecektir.

  H1.4- AB bütünleşme süreci takip edilerek, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerine yönelik çalışmalar
  yürütülecektir.

  H2.1- Katılım öncesi mali yardım süreci programlanacak, izlenecek ve yönlendirilecektir.

  H2.2- Bakanlığımızın Ulusal Otorite görevini üstlendiği Sınır Ötesi İşbirliği Programları etkin şekilde yönetilecek ve yürütülecektir.

  H2.3- Bakanlığımızın lider kurum olarak belirlendiği sivil toplum alt sektörü ve temel haklar alt alanı için tanımlanmış görev ve sorumluluklar ile yararlanıcısı olduğu proje ve programlar daha etkin şekilde yürütülecektir.

  H2.4- Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecine dahil olan kurumların proje hazırlama ve fon kullanım kapasiteleri geliştirilecektir.

  H2.5- Ülkemizin katılım sağladığı Avrupa Birliği Program ve Ajansları kapsamında sunulan imkanlardan daha fazla yararlanılması sağlanacaktır.

  H3.1- Yurt dışında görünürlük ile farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar dezenformasyonla mücadeleyi de içerecek şekilde yoğunlaştırılacaktır.

  H3.2- Yurt içinde Avrupa Birliği sürecinin görünürlüğünü ve bu sürece ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar paydaşlarla diyaloğun güçlendirilmesini de içerecek şekilde daha etkin yürütülecektir.

  H4.1- Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  H4.2- Bakanlığımız insan kaynakları geliştirilecek ve verimliliği artırılacaktır.

  H4.3- Fiziksel ve teknolojik altyapı iyileştirilecek ve güvenlik tedbirleri geliştirilecektir.

  H4.4- Avrupa Birliği Bakanlığı iç kontrol sistemi sürekli geliştirilerek Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum düzeyi artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Avrupa Birliği Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ab.gov.tr/

Avrupa Birliği Başkanlığı, Mustafa Kemal Mah., 2082. Cad., No: 4, 06510, Bilkent/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Avrupa Birliği Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]