Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kurum misyonu

Bilim, teknoloji ve inovasyona dayalı, rekabetçi, sürdürebilir, küresel çapta yönlendirici yerli ve milli bir sanayi yapısı ile dijital ekonomi oluşturmak.

Kurum vizyonu

Teknolojisiyle öncü, sanayisiyle güçlü bir Türkiye.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dördüncü Sanayi Devrimi, ekonomik, sosyal ve politik dönüşümlere yol açmaktadır. Bu nedenle; küresel güç dengesi, teknolojik ilerleme ve dijitalleşme parametreleriyle yeniden belirleniyor. Rekabetçi ve sürdürülebilir üretim ve teknoloji altyapısına sahip olan ülkeler, yenilikçi alanlardaki fırsat alanlarını hızlıca tespit ederek, küresel ekonomide daha fazla söz sahibi oluyor.

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyor, yüzyıllık icraatlara imza atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda inşa ettiğimiz dayanıklı, sürdürülebilir ve rekabetçi üretim altyapısı, esnek ve çevik ArGe inovasyon ekosistemi sayesinde, teknoloji ve ürün geliştirmeden paradigma değişimlerine odaklanıyoruz. Nitekim yerli ve milli otomobilimiz Togg, dünya savaş paradigmasını kökten değiştiren insansız hava araçlarımız, uzay, havacılık ve savunma sanayi alanlarında geliştirilen yerli ve millî ürün ve teknolojilerimiz bu yaklaşımın en somut örneklerindendir. Benzer yaklaşımla; 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, yüksek hızlı trenden bataryaya, güneş enerjisinden rüzgâr türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan akıllı tıbbi cihazlara, endüstriyel robotlardan yarı iletken ve çip teknolojilerine, finans teknolojilerinden yeni nesil uydu teknolojilerine kadar, ülkemizi yenilikçi yaklaşımlarla küresel bir merkez olarak konumlandıracak lider millî teknoloji girişimlerini hayata geçiriyoruz.

  Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz atılımlar ile birlikte Türkiye bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel dengeleri değiştiren bir oyun kurucu hâline gelmiştir. Tüm bunları yaparken elimizdeki en önemli gücün “beşeri sermaye” faktörü olduğunu biliyoruz. Biz her şeyden önce insana değer veriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, DENEYAP gibi projeler ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak nesli yetiştiriyoruz.

  On İkinci Kalkınma Planı politika ve önceliklerini yansıtan bir anlayışla yeşil ve dijital dönüşüm ile yüksek rekabetin odağında yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kamu kaynaklarının orta ve uzun vadeli politikalarla uyumlu olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında bir yol haritası niteliğinde olan Bakanlığımız Stratejik Planı, 2053 vizyonu doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin temel belgelerden biri olma niteliğini taşıyan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı’nın hazırlık çalışmalarında emeği geçen tüm mensuplarımız ile dış paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Planın Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum.

  MEHMET FATİH KACIR

  BAKAN

 • Amaç 1: Milli Teknoloji Hamlesi Kapsamında Sanayinin Teknolojik Dönüşümünü Sağlamak, Yenilikçilik ve Tasarım Kapasitesini Artırarak Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek.

  Amaç 2: Sanayi ve Teknoloji Alanlarında Politika ve Stratejiler Geliştirmek; Projeler, Programlar, Veri Analizleri, Araştırmalar ile Yayınlar Yoluyla Verimlilik Alanındaki Gelişmeleri İzlemek ve Yönlendirmek.

  Amaç 3: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Güçlendirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji Alanlarında Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek.

  Amaç 4: Yeşil ve Dijital Dönüşüm Kapsamında Yüksek Katma Değerli, Teknoloji Odaklı Yatırımların Yapılmasını Sağlamak, Ar-Ge, Girişimcilik ve Yenilikçilik Destekleriyle Uluslararası İşbirliğini Artırarak Küresel Ölçekte Rekabet Edebilirliği Sürdürmek.

  Amaç 5: Ülkemizde Topyekün Kalkınmanın Sağlanması ve Bütün Bölgelerin Ulusal Kalkınma Sürecine Katkısının Yükseltilmesi, Bölgelerin Ulusal ve Küresel Rekabet Gücünün Artırılması ve Bölgeler Arası Sosyoekonomik Gelişmişlik Farklarının Azaltılmasını Sağlamak.

  Amaç 6: Uluslararası Standartlara Uygun, Yeşil ve Dijital Dönüşüme Dayalı Güvenli Ürün Arzı ile Ölçü Aletlerinin Uluslararası Metroloji Sistemine Uygun Şekilde Üretimini, Ölçümlerin Güvenilirliğini ve Doğruluğunu Sağlamak.

  Amaç 7: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirerek Stratejik Yönetim Etkinliğini Güçlendirmek.

 • Hedef 1.1: Dijitalleşme ile Gelen Yeni Dönemin Gerekliliklerine Uygun Yetkinliklerin Belirlenmesi, Eğitim Modellerinin Dönüştürülmesi ve Sürdürülebilir İlerleme İçin Toplum Genelinde Yetkinlik Gelişimi Sağlanacaktır.

  Hedef 1.2: Bilişim, Yazılım, Siber Güvenlik ve Açık Kaynak Yazılım Ekosistemi Geliştirilecektir.

  Hedef 1.3: Sanayinin Dijital Dönüşümü Sürecinde Sürdürülebilirliğin Sağlanması ve Dijital Dönüşümün Hızlandırılması Yoluyla İmalat Sanayinin Rekabet Gücü Artırılacaktır.

  Hedef 1.4: İşletmelerde Dijital Dönüşüm Farkındalığını Artırmaya ve Bu Alandaki Teknikler İle Uygulamalara Yönelik Çevrimiçi Nitelikte Eğitim Seti Geliştirilecektir.

  Hedef 1.5: Ulusal Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme Modeli Geliştirilecektir.

  Hedef 2.1: Sanayi ve Teknoloji Alanlarında Politika ve Stratejiler Geliştirilecek; Araştırma ve Analizler Yapılacaktır.

  Hedef 2.2: Sanayide Sistematik ve Sürdürülebilir Verimlilik Artışlarının Sağlanmasına Yönelik Projeler Geliştirilip Uygulanacak; Verimlilik Alanındaki Uluslararası İşbirlikleri Güçlendirilecektir.

  Hedef 2.3: Girişimci Bilgi Sistemi, Resmî İstatistikler, Etki Analizleri ve Performans Endeksleriyle Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İzlenebilirlik Artırılacaktır.

  Hedef 2.4: Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili Alanlarda Yerli Üretim Kabiliyetlerinin Artırılmasına ve Sanayide Yeşil Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik Destek Programları Yürütülecektir.

  Hedef 3.1: Kümelerin Rekabet Edebilirliğinin ve Verimliliğinin Yükseltilerek, Dünya İhracatından Daha Fazla Pay Alan, Ağırlıklı Olarak Yüksek Teknolojili Ürünlerin Üretildiği, Nitelikli İş Gücüne Sahip, Çevreye ve Topluma Duyarlı Bir Sanayi Yapısına Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla Kümelenme Teşebbüsleri Desteklenecektir.

  Hedef 3.2: Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinin Artırılması İçin Ekosistemin Yetkinlik, İşbirliği, Yönetişim, Finansman Gibi Konulardaki Gelişimine Yönelik Tedbirler Alınacaktır.

  Hedef 3.3: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Geliştirilmesi İçin Ekosistemin Altyapı, Yetkinlikler, İşbirliği, Yönetişim, Finansman Gibi Konularda Gelişmesine Yönelik Tedbirler Alınacaktır.

  Hedef 4.1: Öncelikli Sektörlerde Yerli Üretimin Artırılması Amacıyla Kamu Alımları Sistemi Kaldıraç Oluşturacak Şekilde Kullanılacaktır.

  Hedef 4.2: Girişimcilik Ekosisteminin Yetenek Kapasitesi, İşbirliği Mekanizmaları, Katılım Sermayesi, Giriş Kolaylığı, Küresel Ekosisteme Entegrasyon Gibi Bakımlardan Bütüncül Olarak Olgunlaşması Sağlanacaktır.

  Hedef 4.3: Yerli veya Yabancı Sermayeli Yeni Yatırımların Artırılması Amacıyla Yatırım Ortamı İyileştirilmesine Yönelik Adımlar Atılacak ve Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Yaklaşımlar ile Revize Edilecektir.

  Hedef 4.4: Rekabetçi Sektörler Programı’yla Özel Sektörün Geliştirilmesi, Ticaret, Araştırma ve İnovasyon Başlıklarında Sanayinin Yeşil ve Dijital Dönüşümüne Yönelik Destekler Sağlanacaktır.

  Hedef 4.5: Sanayi, Teknoloji, Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Ülkelerle İşbirlikleri Güçlendirilecektir.

  Hedef 5.1: Sanayinin Planlı Gelişimine ve Yeşil Dönüşümüne Yönelik Olarak Sanayi Bölgelerinin Sayılarının ve Etkinliklerinin Artırılması Sağlanacaktır.

  Hedef 5.2: Bölgesel Kalkınma Faaliyetlerine Yön Veren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları Bütün Yerel ve Merkezi Kurumlarla Eşgüdüm İçinde Uygulanacaktır.

  Hedef 5.3: Bölgelerin İçsel Potansiyellerinin Açığa Çıkarılarak Ekonomik Değere Dönüştürülmesi ve Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Yoluyla Ekonomik Faaliyetlerin Bölgeler Arasında Dengeli Dağılımı Sağlanacaktır.

  Hedef 5.4: Bölgesel Kalkınma Alanında Kanıta Dayalı Politika Geliştirme Süreci Güçlendirilecek, Bölgesel Kalkınmanın Yerel Düzeyde Sorumlu Kurumlarının Koordinasyonu Daha Etkin Hale Getirilecektir.

  Hedef 6.1: Sanayi Ürünlerine İlişkin Teknik Düzenlemelerin Uyumlaştırılması, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Denetimlerinin Yapılması, Belgelendirme Çalışmalarının Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi ve Takip Edilmesi Sağlanacaktır.

  Hedef 6.2: Yasal Metroloji ve PGD Alanında Yürütülecek Gözetim, Denetim ve Muayeneler Programlanacak ve İzlenecektir.

  Hedef 6.3: Sanayi Ürünlerinin, Teknik Düzenlemelere Uygun Olarak Piyasaya Arz Edilmesi Amacıyla Denetim ve Gözetim Faaliyetleri Gerçekleştirilecektir.

  Hedef 6.4: Ölçü Aletlerinin ve Hazır Ambalajlı Mamullerin Teknik Düzenlemelere Uygun Olarak Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Denetim ve Muayene Faaliyetleri Gerçekleştirilecektir.

  Hedef 6.5: Metroloji ve Ürün Güvenliğine Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirilecek, Sektörün Farkındalığı Artırılacaktır.

  Hedef 7.1: Hukuki Faaliyetlerin Niteliği ve Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Eğitimler Gerçekleştirilecektir.

  Hedef 7.2: Kurum Kültürünün ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Sağlanacaktır.

  Hedef 7.3: Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerinin Etkinliği Artırılarak, Bakanlığın Misyon ve Vizyonuna Uygun, Hesap Verebilir ve Şeffaf Olarak Yönetilmesine Katkı Sağlanacaktır.

  Hedef 7.4: İç Denetim Faaliyetlerinin Etkinliği Artırılarak, Bakanlık Kaynaklarının Ekonomiklik, Etkililik ve Verimlilik Esaslarına Göre Yönetilmesine Katkı Sağlanacaktır.

  Hedef 7.5: Stratejik Yönetim İşleyişi Güçlendirilecektir.

  Hedef 7.6: Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılamak Amacıyla Bilişim Alt Yapısı Güçlendirilecektir.

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.sanayi.gov.tr/

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, (Eskişehir Yolu 7. Km), 2151. Cadde, No: 154, 06510, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]