Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kurum misyonu
Kurum vizyonu

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU
  Sanayi ve teknoloji daima birlikte ele alınması gereken, birbirinin tamamlayıcısı, güçlü ve sürdürülebilir büyümenin anahtarı olan iki önemli kavramdır. Üretimde dijital teknolojilerin gelişmesiyle çok sayıda parametrenin değiştiği günümüz şartlarında, değişimi algılayan ve dönüşümü doğru yönetenler daha rekabetçi ve avantajlı bir hale gelmektedir. Bu durum her ülkeyi yeni stratejiler ve politikalar üretmeye, şartlarını dinamik olarak gözden geçirmeye zorlamaktadır. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen gelişmiş ülkeler, güç dengelerini lehine değiştirmeyi amaçlayan gelişmekte olan ülkeler ve teknoloji devi küresel firmalar, attıkları adımlarla teknolojik gelişimin önemli aktörleri arasında yer almaktadır. Böyle bir konjonktürde Türkiye’nin de kritik teknolojileri milli olarak geliştirmesi, yüksek teknoloji alanında rekabetçi ürün ve hizmetler sunması bir gerekliliktir.
  Türkiye bu süreçte 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile kendi yol haritasını hayata geçirerek, teknolojide öncü ülkelerinden biri olmayı hedeflemektedir. Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırlanan Strateji; küresel rekabet gücümüzü artırmayı, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin etmeyi ve kritik teknolojilerde atılım yapacak politikaları hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.
  Yeni dönemde Ar-Ge ve Ür-Ge destekleri, yatırım teşvikleri ve bölgesel desteklerin Bakanlığımız bünyesinde toplanmış olması makroekonomik hedeflerle politika uyumu açısından ciddi bir kaynak ve zaman tasarrufu sağlamıştır. Diğer taraftan, üretimde yapısal dönüşümde beşeri sermayenin belirleyici olduğunun bilinciyle; sahip olduğumuz teknolojik birikimi, girişimcilik ruhunu ve akademik potansiyeli daha etkin bir şekilde koordine etmenin öneminin farkındayız. Ayrıca geleceğin bilim insanlarını, sanayicilerini ve girişimcilerini desteklemek adına yeni politikalar da tasarlayacağız. Ülkemizin her tarafında Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırma, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen çıktıları sanayide kullanma, etkin ve hızlı bir şekilde ticarileştirme Bakanlığımızın temel ekseni olacaktır.
  Bürokrasinin azaltılması, süreçlerin daha anlaşılabilir ve daha sade hale gelmesi, vatandaş ve sonuç odaklı kaliteli hizmet anlayışı temel felsefemizdir. Bu amaçla araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin başta uygun ve hızlı finansman olmak üzere tüm kaynaklara daha hızlı erişebildiği, paydaşlar arasındaki etkileşimin arttığı, yenilikçi her adımın ekonomik değer oluşturduğu yapısal dönüşümü hayata geçirmek üzere 5 yıllık kurumsal yol haritamızı, Stratejik Planımızı hazırladık. Stratejik Planımızın, On Birinci Kalkınma Planı ile 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile uyumlu olmasına özen gösterdik. Üzerinde ekip olarak büyük emek verdiğimiz Stratejik Planımız ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında temel unsurlardan olacaktır.
  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sunduğu esneklikten faydalanarak, sanayimizin gücüne güç katacak adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek, ülkemizin katma değerli üretim öncülüğünde büyümesi için tüm gayretimizle çalışacağız. Önümüzdeki beş yıllık dönemin yol haritası olarak nitelendirdiğimiz Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                                    MUSTAFA VARANK
                                                                                                            BAKAN

 • AMAÇ 1: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Geliştirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji Alanlarında Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek
  AMAÇ 2: Sanayide Katma Değerli Üretimin Artırılması Amacıyla Mevcut Kapasitenin Dönüşümünü, Yüksek Teknoloji Odaklı Yeni Yatırımların Yapılmasını ve Nitelikli Üretim İçin İşbirliği Mekanizmalarının Gelişmesini Sağlamak
  AMAÇ 3: Nitelikli Teknoloji Üreten Yenilikçi Girişimlerin Sayısının Hızlı Bir Şekilde Artmasını ve Girişimlerin Küresel Pazarlara Entegre Olarak Yüksek Değerlere Ulaşmasını Sağlamak; Bunun İçin Girişimcilik Ekosistemini Dünya Genelinde Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek

  AMAÇ 4: Milli Teknoloji Hamlesini Hayata Geçirmek İçin Gerekli Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek ve Bu Yönde Toplumsal Bilinç ve Motivasyonu Artırmak

  AMAÇ 5: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli Sanayi Ürünlerinin ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın Oluşmasını Sağlamak

  AMAÇ 6: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama Kapasitesini Güçlendirmek

 • Hedef 1.1: Mevcut teknolojik yetkinlikler belirlenerek öncelikli sektörler ve odak teknoloji alanlarında gelişim yol haritaları oluşturulacaktır.
  Hedef 1.2: Sektörel detayda stratejik malzemeler için yol haritaları oluşturulacak, kaynak planlaması yapılacaktır.
  Hedef 1.3: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, işbirliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
  Hedef 1.4: Özel sektör Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
  Hedef 1.5: Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacaktır.
  Hedef 1.6: Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel boyutta değer üretmesi sağlanacaktır.

  Hedef 2.1: Sanayi işletmelerinin genel görünüm, verimlilik ve dijital olgunlukları değerlendirilerek sektör ve firma niteliğine göre farklılaşan verimlilik ve dijital dönüşüm modelleri geliştirilmesi ve bu modellerin özellikle KOBİ'lere uygulanması sağlanacaktır.
  Hedef 2.2: Kurumsal yönetim uygulamaları, tedarik zincirindeki işletmeler arasında entegrasyon, stratejik birleşmeler, teknolojik altyapı kullanımı gibi konularda sağlanacak desteklerle sanayi işletmelerinin küresel düzeyde rekabetçilikleri arttırılacaktır.
  Hedef 2.3: Yüksek teknoloji alanlarında sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri ve diğer paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi; buna yönelik olarak özellikle sanayi ve teknoloji bölgelerinin sayılarının ve etkinliklerinin artırılması sağlanacaktır.
  Hedef 2.4: Yüksek teknolojili öncelikli sektörlerde katma değerli üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak ürün odaklı, proje bazlı, uçtan uca bir destek mekanizması ile stratejik yatırımlar desteklenecektir.
  Hedef 2.5: Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla yatırım ortamı iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım teşvik sistemi yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir.
  Hedef 2.6: Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve bölgelerin içsel potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanacaktır.

  Hedef 3.1: Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, işbirliği mekanizmaları, katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması sağlanacaktır.
  Hedef 3.2: Teknoloji tedarikçileri ve girişimleri, onları talep ile buluşturan, pazara erişimlerini kolaylaştıran uygulamalar ve kamu alımlarının kaldıraç olarak kullanılmasını sağlayan tedbirler ile güçlendirilecektir.
  Hedef 3.3: Rekabetçi Sektörler Programı’yla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, geliştirme ve yenilik altyapısı güçlendirilecek ve sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır.
  Hedef 3.4: Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri güçlendirilecektir.

  Hedef 4.1: Dijitalleşme ile gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim ve istihdam modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişimi sağlanacaktır.
  Hedef 4.2: Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması için kaldıraç olarak kullanılacaktır.

  Hedef 5.1: Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin yapılması, belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve takip edilmesi sağlanacaktır.
  Hedef 5.2: Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve kamuoyu farkındalığı artırılacaktır.
  Hedef 5.3: Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejiler belirlenecek, ilgili kuruluşlarla işbirliği programları geliştirilecek ve uluslararası alanda etkinlik artırılacaktır.
  Hedef 5.4: Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır.
  Hedef 5.5: Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler geliştirilecek, gözetim ve denetim programları hazırlanacak ve uygulama sonuçları izlenecektir.
  Hedef 5.6: Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

  Hedef 6.1: Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş amacına uygun, hesap verebilir ve şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlanacaktır.
  Hedef 6.2: İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesine katkı sağlanacaktır.
  Hedef 6.3: Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir.
  Hedef 6.4: Kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik yönetime uygun bir insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır.
  Hedef 6.5: Merkez ve taşra teşkilatının fiziksel altyapısı güçlendirilecek, çalışanların iş tatmini ve motivasyonu artırılacaktır.
  Hedef 6.6: Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, sistemlerin güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon güçlendirilecektir.
  Hedef 6.7: Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır.
  Hedef 6.8: Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.sanayi.gov.tr/

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, (Eskişehir Yolu 7. Km), 2151. Cadde, No: 154, 06510, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]