Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kurum misyonu

Doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir çevre ile uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak.

Kurum vizyonu

Yaşanabilir Çevre, Afetlere Hazır, Kimlikli Ve Akıllı Şehirler

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çevre ve şehircilik çalışmalarımızı tüm hayat alanımızda; medeniyetimizin değerlerini yansıtan, çevreye duyarlı ve afetlere karşı dayanaklı şehirler inşa etme niyetiyle sürdürüyoruz.

  Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin 2023 yılındaki hedeflerine ulaşmasında Bakanlık olarak en üst seviyede performans sergilemekteyiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, Bakanlığımızın önemli gündem maddelerini; depreme hazır bir Türkiye için kentsel dönüşüm seferberliği, yaşanabilir ve kimlikli şehirler için yerel yönetimlere rehberlik, sürdürülebilir çevre için iklim değişikliği ile mücadele, konuları teşkil etmektedir.

  Hızla artmaya devam eden nüfusun şehirlerde daha fazla yaşamaya başlaması bunun sonucunda şehirlerdeki sorunların artmasını göz önüne aldığımızda yaşanabilir şehirler oluşturmak temel önceliğimizdir.

  Bizler canı ve malı emanet kabul eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Şehirlere ve çevreye de bu hassasiyet ile yaklaşıyoruz. Çünkü şehirler de birer canlı organizma gibidir. Doğar, gelişirler ve bakıma muhtaçtırlar.

  Şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye çalışırken tabiatı ve çevreyi korumak asli vazifemizdir. Bu bilinçle çevre kirliliğinin önlenmesi ve korunan alanların yönetilmesi çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz.

  Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırmayı amaçlıyoruz.

  Önümüzdeki dönemde akıllı şehir uygulamalarıyla vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı, bu uygulamalarla enerji ve zaman israfını önlemeyi ve böylelikle ekonomimize katkı sunmayı da hedefliyoruz.

  Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak gayesiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planının hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle çalışmalarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ve personelimize teşekkür ediyorum.


  Mehmet ÖZHASEKİ
  Çevre ve Şehircilik Bakanı

 • A1- Çevreyi ve tabiatı korumak, kirlilik oluşumunu önlemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek

  A2- Çevre kalitesini iyileştirmek üzere alıcı ortamları izlemek, denetlemek, yatırımların çevresel etki değerlendirme süreçlerini hızlandırmak

  A3- 2023 Türkiye’sinde; afet riski altındaki yerleşmeler öncelikli olmak üzere; altyapı, mekânsal planlama, tasarım ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılarak deprem ve afetlere dayanıklı, insan odaklı, çevre dostu ve özgün kimliğini koruyan şehirlere kavuşmak

  A4- Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı çalışmalarını yapmak, teknoloji yardımıyla şehirlerdeki mekân yönetimini iyileştirmek, kamu hizmetlerini geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve ulusal coğrafi bilginin odak noktası olmak

  A5- Çevreye duyarlı, enerji etkin ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için; yeni yapı tekniklerini ve yerel malzemeleri geliştirmek, yapı denetimi faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini temin etmek ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek.

  A6- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak

 • H1.1- 2023 yılına kadar sıfır atık uygulaması yaygınlaştırılacak, atıklar kaynağında ayrıştırılacak, geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılması sağlanacak ve vatandaşlarımızın tamamına katı atık ve atıksu arıtma hizmeti sunulacaktır.

  H1.2- Plan dönemi sonuna kadar hava kirliliği önlenerek hava kalitesi iyileştirilecek ve çevresel gürültü kirliliği azaltılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması için tedbirler alınacak, uluslararası yükümlülükler yerine getirilecek ve ozon tabakası korunacaktır.

  H1.3- Kara ve deniz kaynaklı kirleticiler azaltılacak, deniz suyu kalitesi artırılacak, insan sağlığı ve çevreyi etkileyen kimyasalların etkin yönetimi sağlanacaktır.

  H1.4- Biyolojik çeşitlilik ve doğal değerler açısından korunması gerekli alanların tespit ve tescil edilmesi sağlanacak ve ülke genelindeki doğal sit alanları ekolojik temelli bilimsel esaslar çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.

  H1.5- Doğal sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki eksik altyapı tesisleri tamamlanacak ve korunan alanların gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

  H1.6- Vatandaşlarımızın daha temiz ve kaliteli bir çevrede yaşamaları için, IPA’nın Çevre Eylem Programında yer alan çevre altyapı ve teknik destek projeleri gerçekleştirilecektir.

  H2.1- ÇED ve SÇD süreçlerinin etkin uygulanmasını sağlamak üzere kapasite geliştirme ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, SÇD uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

  H2.2- Çevre izin ve lisans uygulamaları güçlendirilecek, yeterlik almış kurum/kuruluşların planlı ve etkin denetimi sağlanacak ve Ulusal Çevre Etiketleme Sistemi kurulacaktır.

  H2.3- e-denetim sistemi ile denetimler etkinleştirilecek, risk değerlendirme esaslı çevre denetimleri yaygınlaştırılacak, çevresel bilginin güncellenmesi ve paylaşılması çalışmaları yürütülecek ve çevresel göstergeler geliştirilecektir.

  H2.4- Laboratuvar hizmetleri niceliksel ve niteliksel olarak geliştirilecek, alıcı ortamlara yönelik ölçüm, analiz, izleme altyapısı güçlendirilecektir.

  H3.1- Depreme hazır bir Türkiye için kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde; her yıl, sağlıksız ve dayanıksız durumda bulunan 500 bin hanenin dönüşümü gerçekleştirilecektir.

  H3.2- Kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan darboğazları aşmak ve yerel yönetimlere rehberlik etmek üzere; Bakanlık ve ilgili birimlerin çözüm ortağı olması sağlanacak ve yeni bir kentsel dönüşüm finansman modeli oluşturulacaktır.

  H3.3- İnsan odaklı ve çevre dostu şehirler için mekânsal planlama, harita, etüt, arsa ve arazi düzenlemesi, kentsel gelişme ve tasarım çalışmaları yürütülerek işlem süreçleri hızlandırılacaktır.

  H3.4- Şehirlerde hayat kalitesinin artırılması amacıyla mekânsal kalitenin değişim ve gelişimi izlenecek, yerel yönetimlere destek ve rehberlik hizmeti sunulacak, büyükşehir belediyelerinin standartlara yönelik performansları değerlendirilecektir.

  H4.1- E-Devletin coğrafi veri altyapısı kurulacak ve işletilecektir.

  H4.2- Kurumların coğrafi bilgi sistemi kullanımı yaygınlaştırılacak ve kapasiteleri artırılacaktır.

  H4.3- Akıllı şehirlere ilişkin katılımcı ve etkileşimli bir yönetim mekanizması yerel yönetimlerle birlikte oluşturulacaktır.

  H5.1- Güvenli ve nitelikli üretim yapan inşaat sektörünün geliştirilmesi için; yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri ile plan müellifleri kayıt altına alınacak, etkin izleme ve denetim sistemleri geliştirilecektir.

  H5.2- Yapıların enerji kimlik belgesi alması sağlanacak, binalarda enerji verimliliği artırılacaktır.

  H5.3- Kaliteli ve güvenli yapılaşmaya ilişkin ilke ve esaslar belirlenecek, ‘Yapı AR-GE’ olarak yeni yapım teknikleri ve malzemelerin geliştirilmesi sağlanacak ve yapı malzemeleri alanında etkin ve izlenebilir piyasa gözetim denetim hizmetleri sunulacaktır.

  H5.4- Yapı denetimi hizmetleri yaygınlaştırılacak, güncel teknolojilerin de yardımı ile yapı denetimi uygulamaları sahada daha etkin ve izlenebilir hale getirilecektir.

  H5.5- Kamu yapılarının daha kaliteli bir şekilde inşa edilmesi amacıyla etüt- proje, yapım ve denetime ilişkin hizmet kapasitesi artırılacak, kamu yapıları veri bankası ve sayısal proje arşivi oluşturulacaktır.

  H5.6- Yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeleri tamamlanacak ve İskan Kanunu kapsamında iskan talepleri karşılanacaktır.

  H5.7- Yapım uygulamalarıyla ilgili ortak terminoloji ve teknik şartlar ile birim fiyat ve maliyetler oluşturulacak; çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır.

  H6.1- Danışma, denetim ve destek faaliyetleri çerçevesinde; Bakanlığın kurumsal kimliği ve kapasitesi geliştirilecek, stratejik yönetim, dış ilişkiler ve iç denetim faaliyetleri güçlendirilecektir.

  H6.2- Bakanlık birimlerinin teknik altyapı ihtiyacı belirlenecek ve yazılımlar tek merkezde toplanacak, iş süreçleri ve bilişim altyapısı dijital dünya ile uyumlu şekilde yapılandırılacak, Bakanlık dijital olgunluk seviyesi artırılacaktır.

  H6.3- Bakanlığın görev tanımıyla uyumlu nitelikli ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak için “İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi” geliştirilecek ve uygulanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

https://www.csb.gov.tr/

Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı), 9. km. (Tepe Prime Yanı), No: 278, Çankaya/Ankara

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]