Tarım ve Orman Bakanlığı

Kurum misyonu

“Tarım, orman ve su kaynakları ile doğal ekosistemleri koruyarak, verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla politikalar belirlemek ve uygulamak”

Kurum vizyonu

“Türkiye Yüzyılında; tarım, orman ve su kaynaklarında sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek”

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Tarım ve Orman sektörünün ihtiyaçları ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında Bakanlığımızın faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı’nı Kalkınma Planı ve diğer ulusal belgelerde yer alan politika ve hedefler doğrultusunda hazırlamıştır.

  Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli önceliklerinin belirlenip kaynakların stratejik önceliklere göre tahsis edildiği bu plan ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek azami etkinin oluşturulması amaçlanmıştır.

  Dünyada tarımsal üretimi etkileyen koşulların hızla değişmesi stratejik önceliklerimizi, Türkiye Yüzyılına uygun bir Tarım ve Orman vizyonuyla ortaya koymayı zorunlu hale getirmiştir.

  Bu vizyon; iklim değişikliği, nüfus artışı, göç hareketleri, jeopolitik riskler, doğal afetler, salgın hastalıklar, güvenilir gıda, toprak ve su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, küresel gıda arz güvenliği, gıda milliyetçiliği, gıda ticaretindeki korumacı eğilimler ve tarımsal girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık gibi etkenler dikkate alınarak belirlenmiştir.

  ‘Yeni Normal’ olarak da adlandırdığımız bu dönemin zorluklarına tarım ve orman alanında sahip olduğumuz üretim gücüyle birlikte sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırımı artırarak cevap vereceğiz.

  Arz talep dengesini gözeten planlı üretim yapısıyla, uluslararası rekabet gücünü artıran, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, verimliliği yüksek, sürdürülebilir bir tarım ve orman sektörünün oluşturulması temel amacımız olacaktır.

  Önceden olduğu gibi halkımızın güvenilir gıdaya erişimine, toprak ve su kaynaklarımız ile orman alanlarımızın korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine özel önem verilecektir.

  Türkiye Yüzyılını “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı” yapmak için planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturulacak, kırsal alanların yaşam kalitesi ve refah seviyesi artırılacak, tarımsal girdi tedarikinde dışa bağımlılık azaltılacaktır.

  Stratejik Planımız toprağa bereket katan üreticilerimizin refahının artırılması, medeniyetimize değer katan suyumuzun verimli kullanılması ve tüketicilerimiz için güvenilir ve yeterli gıda arzının sağlanması hedeflerine hizmet edecektir.

  Stratejik Planımızın hazırlanmasında katkı veren tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, 2024-2028 Stratejik Planımızın Ülkemiz tarımına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                                               İbrahim YUMAKLI

                                                                                                           Tarım ve Orman Bakanı

 • 1. Yeterli, Erişilebilir ve Sürdürülebilir Tarımsal Ürün Arzını Sağlamak

  2. Üretimden Tüketime Kadar Gıda ve Yem Güvenilirliğini Sağlamak

  3. Kırsal Alanlarda Yaşam Kalitesini, Refah Seviyesini ve Ekonomik Çeşitliliği Geliştirmek

  4. Planlı, Dirençli ve Gelişime Açık Bir Tarım Sektörü Oluşturmak

  5. Toprak ve Su Kaynakları ile Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak

  6. İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesini ve Dirençliliği Artırmak

  7. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

 • 1.1 Bitkisel ürünlerde arz güvencesini sağlamak

  1.2 Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artırmak

  1.3 Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak

  1.4 Hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmak

  1.5 Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruyarak, su ürünleri üretimini artırmak

  2.1 Gıda ve yem güvenilirliğine yönelik yürütülen resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

  2.2 Gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek, gıda kayıp ve israfının azaltılmasını sağlamak

  2.3 Bitki sağlığı hizmetlerini geliştirmek

  2.4 Hayvan sağlığı hizmetlerini geliştirmek ve hayvan refahını korumak

  3.1 Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak, kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek

  3.2 Kırsalda aile işletmelerine, kadınlara ve gençlere yönelik üretim, yatırım ve istihdam olanaklarını artırmak

  3.3 Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak, tarımsal pazarlamada yeni stratejiler geliştirmek

  3.4 Tarımsal üretime yönelik eğitim stratejilerini ve danışmanlık sistemini geliştirmek

  4.1 Üretim planlaması yapmak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmak

  4.2 Sürdürülebilir bir tarım sektörü için tarımsal risklerin etkilerini azaltmak, alt sektörlere yönelik politika önerileri geliştirmek

  4.3 Tarımsal üretime yönelik Ar-Ge faaliyetleri geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak

  4.4 Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltmak

  4.5 Tarımda yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak

  5.1 Toprağı koruyarak verimli kullanılmasını sağlamak

  5.2 Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak

  5.3 Genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak

  5.4 Korunan alan sayısını artırmak ve etkin yönetimini sağlamak

  5.5 Yaban hayatı ve av yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak

  6.1 İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak

  6.2 Sera gazı emisyon azaltım kapasitesini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak

  6.3 Tarımsal kuraklıkla mücadele kapasitesini artırmak

  6.4 Sel ve su taşkınlarının olumsuz etkilerini kontrol altına almak

  7.1 Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası örgütlerin karar süreçlerine dâhil olmak

  7.2 Bakanlığımızın dijital dönüşümünü sağlayacak modern bilgi teknolojileri altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak

  7.3 Sürekli öğrenen bir organizasyon yapısı oluşturmak

  7.4 Bakanlığımızın afetle mücadele kapasitesini geliştirmek

  7.5 Stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.tarim.gov.tr/

Eskişehir Yolu 9. Km, Lodumlu, ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Tarım ve Orman Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]