Tarım ve Orman Bakanlığı

Kurum misyonu

Ülkemizdeki ekolojik kaynakların kalkınma modeli perspektifiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını güvence altına almak

Kurum vizyonu

Küresel ölçekte model bir ekolojik kaynak yönetimi

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünya tarımını etkileyen en önemli faktörler; iklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve küresel su talebindeki artış, güvenilir gıdaya olan talep, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç/ dış göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliği, tarım arazilerinin durumu ve doğal afetler olarak sıralanabilir.
  Bu faktörleri dikkate alarak “Ülkemizdeki ekolojik kaynakların kalkınma modeli perspektifiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği ve gıda arz güvencesini sağlayarak, insan sağlığını güvence altına almak” misyonuyla dünyada ve bölgesinde söz sahibi bir ülke olmak temel hedefimizdir. Bu hedefler doğrultusunda, ekonomik ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliği sağlamanın ve toplumumuza yeterli ve sağlıklı gıda sunumunu gerçekleştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. “Küresel ölçekte model bir ekolojik kaynak yönetimi” vizyonuyla, üretmekle kalmayıp ulaşılabilir, katma değeri yüksek, rekabet edebilir markalar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz.
  Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım ve ormancılık etkin ve kararlı politikalar ile ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör olmaya devam edecektir. Bu anlayış çerçevesinde, ülke güvenliğinde de stratejik öneme sahip bu sektörün, son dönemde yakaladığı ivmeyi gelecek dönemde sürdürmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.
  Bakanlık ve ülke olarak 2023 hedeflerimize ulaşmada büyük katkısı olacağına inandığımız 2019-2023 Stratejik Planı küresel hedeflerle uyumlu, ülkenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasını destekleyen bir çerçevede hazırlanmıştır. Bu kapsamda kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin getirdiği stratejik yönetim anlayışı ile ulusal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.
  Stratejik Plan hazırlıklarında emeği geçen Bakanlık mensuplarımıza ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, Planın Ülkemiz tarımı ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                                                Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
                                                                                                              Tarım ve Orman Bakanı

 • A1- Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak

  A2- Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli tedbirleri almak

  A3- Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini sağlamak

  A4- Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak

  A5- İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek

  A6- Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak

  A7- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1- Bitkisel ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni çeşit, metot ve teknoloji geliştirmek

  H1.2- Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirmek

  H1.3- Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için uygun politika araçlarını geliştirmek

  H1.4 -Üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi geliştirmek

  H1.5- Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak, kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek

  H2.1- Gıda ve yem resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

  H2.2- Gıda güvenilirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunmak, gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek

  H2.3- Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri almak

  H2.4- Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetlerini geliştirmek, hayvan refahını korumak

  H2.5-  Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan veteriner sağlık ürünlerinin kalite ve etkinliklerini artırmak

  H3.1- Su ürünleri türlerinin stok durumlarını izlemek ve yönetim planlarını hazırlamak

  H3.2- Su ürünlerini ve kaynaklarını korumak için kontrol ve denetimlerin etkinliğini artırmak

  H3.3- Su ürünleri üretimini artırmak

  H4.1- Toprak ve su kaynaklarının korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak

  H4.2- Taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerini kontrol altına almak maksadıyla yönetim planlarını hazırlamak

  H4.3- Yerüstü sularının kalite sınıflarını ve yeraltı sularının kalite ve miktar durumlarını belirlemek

  H4.4- Suyun miktar ve kalite olarak korunması ve kullanılması için AB mevzuatı ile uyumlu bütüncül planlamalar yapmak

  H5.1- İklim değişikliği, erozyon ve çölleşme ile mücadele kapasitesini artırmak

  H5.2- Arazi tahribatı ve erozyonu belirlemek, önlemek

  H5.3- İklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya yönelik öneriler geliştirmek

  H6.1- Genetik kaynakları korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak

  H6.2- 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlarda etkin yönetimi sağlamak ve tabiat turizmini geliştirmek

  H6.3- Doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerlere sahip alanları tespit ederek korunan alan olarak ilan etmek, sürdürülebilir yönetimini sağlamak

  H6.4- Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve devamlılığını sağlamak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak

  H6.5- Yaban hayatı ve av yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak

  H7.1- Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası örgütlerin karar süreçlerine dahil olmak

  H7.2- Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak

  H7.3- Kurumsal yönetim sistemini etkin hale getirmek

  H7.4- Ar - Ge kapasitesini geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.tarim.gov.tr/

Eskişehir Yolu 9. Km, Lodumlu, ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Tarım ve Orman Bakanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]