Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kurum misyonu
Kurum vizyonu

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz her konuda büyük fırsatlara ama aynı zamanda risklere de sahip bir coğrafyada bulunmaktadır. Doğal afetler noktasında da risklerimiz, ne yazık ki azımsanmayacak ölçüdedir. Bu risklerin üstüne bir de doğayla ilgisi olmayan ve tamamen insandan kaynaklanan kazalar eklenince hayat kurtarma noktasında farklı bir uzmanlık alanına ihtiyaç duyulduğu açıktır.

  Günümüzde modern afet yönetimi anlayışı, sadece olayın yaşandığı süreci değil, öncesi ve sonrasını da kapsamaktadır. Risk analizleri, kurtarma, olay sonrası iyileştirme ve normalleşme faaliyetleri modern afet yönetiminin bileşenleri haline gelmiştir.

  Hem kurtardığı hayatlarla, hem de hayata geçirdiği doğru strateji ve politikalarla AFAD, kurulduğu 2009 yılından bu yana, bu yeni anlayışın oluşmasında, gelişmesinde ve geleceğe taşınmasında baş aktör konumundadır.

  Geçtiğimiz on yıl içerisinde çok başarılı çalışmalara imza atan ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa sahip bulunan AFAD’ın hazırlamış olduğu 2019-2023 Stratejik Plan, yakalanmış olan modern çizginin ve başarının önümüzdeki yıllara taşınması için son derece önemlidir.

  Saha sonuçlarına, Türkiye’nin afet risklerinin azaltılmasında doğrudan etki edeceğini düşündüğüm AFAD 2019-2023 Stratejik Plan’a emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, doğal afetler sebebiyle hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

  Süleyman SOYLU

  Bakan

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

https://www.afad.gov.tr/

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 159, (Eskişehir Yolu 9.km), Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]