Atatürk Kültür Merkezi

Kurum misyonu

Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu alandaki kişi, kurum/kuruluşları destekleyip onlarla iş birliği yapmak

Kurum vizyonu

Türk kültürü araştırmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde en yetkin kurumlardan biri olmak; milli kültürümüzün temel değerlerini yaşatarak çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik planın uygulanmasında elde edilen tecrübeler yeni planın hazırlık çalışmalarında ve kurumsal kapasitenin arttırılmasında yardımcı olmuştur. Bu doğrultuda Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yetki ve sorumlulukları çerçevesinde durum analizlerini, 2019-2023 plan dönemi uygulama sonuçlarını ve katılımcılık ilkesi gereği paydaşların beklentilerini, beş yıllık geleceğini planlamak üzere hazırladığı 2024-2028 dönemi stratejik planına aktarmıştır. Bu kapsamda, planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışılmaya devam edilecektir.

  Bu stratejik planda öngörülen ve planlanan çalışmaların, önümüzdeki beş yıl boyunca, toplumumuzun temelini oluşturan Türk kültürünün bütün yönleriyle araştırılması, tanıtılması ve sevdirilmesine, kültür ve medeniyetimizin hak ettiği yere gelmesine, yapılacak özgün bilimsel araştırmalar, gerçekleştirilecek kültürel etkinlikler ve yayın faaliyetleriyle kültürümüzün bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet hâline gelmesine katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.

  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının 2024-2028 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik planını hazırlayan ve emeği geçen kurum çalışanlarına teşekkür ederim.

  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilât yapısı ve görevleri yeniden belirlenen Türk kültür ve medeniyeti üzerine bilimsel araştırmalar yapan bu alanda yapılan çalışmalara katkı ve destek sağlayan yürüttüğü yayın, tanıtım, teşvik faaliyetleriyle görev alanıyla ilgili farklı disiplinlere mensup yetkin bilim insanlarını bir araya getiren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde, kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir kurumdur

  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bilim, edebiyat, sanat, düşünce ve folklor başta olmak üzere milli kültürümüzle ilgili alanlarda, üniversite-toplum-devlet işbirliğine açık, ilmi araştırmalar yapmakta olan bir kültür akademisi niteliği taşımaktadır.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte, kamu idarelerine Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik Planlar, hizmetleri planlayarak sunma, politikalar geliştirme, geliştirilen politikalara yönelik iş planları hazırlama gibi faydalar sunmanın yanı sıra; bütçeleme, izleme, değerlendirme, kaynakları stratejik önceliklere göre etkin dağıtma gibi adımların da öncelikli araçlarını oluşturmaktadır.

  Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • 1. Türk kültürü alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak; yurt içi ve yurt dışında Türk kültürünü tanıtmak, yaymak ve bu alanda yapılacak ilmî çalışmaları desteklemek.

  2. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • H1.1: Türk kültürü alanında araştırmalar yapılarak süreli, süresiz yayın, görsel ve işitsel ürünler hazırlanacaktır.

  H1.2: Türk kültürünün araştırılmasına yönelik projeler yürütülecek, desteklenecek ve burslar verilecektir.

  H1.3: Türk kültürüyle ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlenecektir.

  H1.4: Kurum faaliyetleri ve yayınları hedef kitleye tanıtılacak ve ulaştırılacaktır.

  H2.1: İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.

  H2.2: Kurum kütüphanesinin hedef kitlelere hizmet sunma kalitesi arttırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Atatürk Kültür Merkezi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.akmb.gov.tr/

Ziyabey Cad., No: 19, Balgat, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Atatürk Kültür Merkezi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]