Atatürk Kültür Merkezi

Kurum misyonu

Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu alandaki kişi ve kuruluşları destekleyip onlarla iş birliği yapmak.

Kurum vizyonu

Türk kültürü araştırmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde en yetkin kurum olmak; kültürümüzün temel değerlerini yaşatarak milli kültürü çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, çalışanlarının etkin katılımı ve uzun süren çalışmaları sonucunda hazırladığı 2018–2022 yıllarını içeren gelecek beş yıllık stratejik planını tamamlamış bulunuyor.

  Kurumsal kimliğini tanımlarken misyonunu, “Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu alandaki kişi ve kuruluşları destekleyip onlarla iş birliği yapmak”, vizyonunu ise “Türk kültürü araştırmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde en yetkin kurum olmak; kültürümüzün temel değerlerini yaşatarak milli kültürü çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak” olarak belirleyen ve bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürüten Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, kuruluşundan bu yana sanat ve kültür alanlarında bilimsel araştırmalar yapmakta, bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyunun hizmetine sunmak üzere yayınlar yapmakta ve kültürün çeşitli alanlarında bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

  Daha önceki dönemlerde kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla faaliyetlerini yürüten Başkanlığımız, kamu mali yönetimi stratejilerine paralel olarak, kaynakların daha etkin, verimli ve belirlenen önceliklere uygun kullanılmasını sağlamak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü stratejik planını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.

  İlgili mevzuatın öngördüğü biçimde beş yıllık stratejik planını hazırlamaya çalışan Başkanlığımız, öncelikle Başkanlık çalışanlarının tamamının bu çalışmalara katılımını sağlamış, kendi bünyesinde oluşturduğu stratejik planlama ekibinin ve yönlendirme kurulunun rehberliğinde yürüttüğü çalışmalarla iç ve dış paydaşların ve tüm tarafların görüşlerini almış ve bu görüşler değerlendirilmiştir.

  Bununla birlikte Kurumumuzun dış paydaşlarını oluşturan kültürün çeşitli alanlarından bilim adamları ve yazarlarla görüşmeler yapılarak mevcut durum değerlendirilmiş; eleştiriler, beklentiler, öneriler ve gelecek öngörüsü çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bu öneri ve beklentileri karşılayacak nitelikte bir stratejik plan hazırlamak üzere uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı stratejik planı, belirlenen hedefler, geliştirilen stratejiler ve tasarlanan etkinliklerle aynı zamanda gelecek beş yılın kültür tasarımını belirleyen yol haritasıdır.

  Bu planın hazırlanması sürecinde büyük emek ve katkıları olan başta stratejik planlama ekibi olmak üzere tüm Kurum çalışanlarına, stratejik plan üst kuruluna teşekkür ederim.

  Özverili bir çalışma sonucu ve katılımcı bir anlayışla ortaya konan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Stratejik Planı’nın uygulanmasıyla bu güne kadar yürütülen kültür çalışmalarının daha planlı bir yapıya kavuşacağını, kültür ve medeniyetimize gönül vermiş bütün insanların beklentilerine denk katkılar sunacağını umuyoruz.

  Zeki ERASLAN

  Başkan V.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Atatürk Kültür Merkezi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.akmb.gov.tr/

Ziyabey Cad., No: 19, Balgat, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Atatürk Kültür Merkezi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]