Atatürk Kültür Merkezi

Kurum misyonu

Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu alandaki kişi ve kuruluşları destekleyip onlarla iş birliği yapmak.

Kurum vizyonu

Türk kültürü araştırmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde en yetkin kurum olmak; kültürümüzün temel değerlerini yaşatarak milli kültürü çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bakan Sunuşu

  Atatürk Kültür Merkezi Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur.

  Yüksek Kurum ve bünyesindeki diğer kurumlarda da olduğu gibi 664 sayılı KHK ile teşkilat yapısı ve görevleri yeniden belirlenen Başkanlık, Türk kültür ve medeniyeti üzerine bilimsel araştırmalar yapan; bu alanda yapılan çalışmalara katkı ve destek sağlayan; yürüttüğü yayın, tanıtım, teşvik faaliyetleriyle görev alanıyla ilgili farklı disiplinlere mensup yetkin bilim insanlarını bir araya getiren bir kurumudur.

  Günümüzün bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm ülke ve toplumların yönetim algılarını ve yaklaşımlarını değiştirmiştir. Çağdaş dünyadaki bu yeni yönetim anlayışına paralel olarak ülkemizde de kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasından başlayarak kamuda stratejik planlamaya ve kamu kurumlarının teşkilat yapılarının değiştirilmesine kadar sistematik ve köklü bir reform gerçekleştirilmiştir.

  Kamu yönetiminde gerçekleştirilen bu değişimle artık kurumlarımız stratejik planlamayla geleceği öngörebilmekte, tasarlayabilmekte ve değişimi yönlendirebilmektedir. Hizmetin sunumunda verimlilik ve kalitenin artırılması için yapılması gereken ise hizmet gereklerine ve vatandaş beklentilerine uygun katılımcı bir yönetim anlayışının; denetlenebilen, şeffaf ve hesap verebilen bir kurumsal yapının oluşturulmasını sağlamaktır.

  Atatürk Kültür Merkezi Bakanlığı, bilimsel çalışmalar yapan bir kamu kurumu olarak bilim, sanat ve kültür alanında öncü olabilecek, üniversite-topum-devlet işbirliğine açık bir yapıya kavuşturulmuştur.

  Stratejik planın uygulanmasında elde edilen tecrübeler yeni planın hazırlık çalışmalarında ve kurumsal kapasitenin artırılmasında yardımcı olmuştur. Bu doğrultuda Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yetki ve sorumlulukları çerçevesinde durum analizlerini, 2018-2022 plan dönemi ilk alt aylık uygulama sonuçlarını ve katılımcılık ilkesi gereği paydaşların beklentilerini dikkate alarak, beş yıllık geleceğini planlamak üzere hazırladığımız 2019-2023 dönemi stratejik plana aktarmıştır. Bu kapsamda, planda ver alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışılacaktır.

  Bu stratejik planda öngörülen ve planlanan çalışmaların, önümüzdeki beş yıl boyunca, toplumumuzun temelini oluşturan Türk kültürünün bütün yönleriyle araştırılması, tanıtılması ve sevdirilmesine, kültür ve medeniyetimizin hak ettiği yere gelmesine, yapılacak özgün bilimsel araştırmalar, gerçekleştirilecek kültürel etkinlikler ve yayın faaliyetleriyle kültürümüzün bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet haline gelmesine katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.

  Atatürk Kültür Merkezi Bakanlığının 2019-2023 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik Planını hazırlayan ve emeği geçen kurum çalışanlarına teşekkür ederim. 

  Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • 1. Türk kültürü üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak; yurt içi ve yurt dışınsa Türk kültürünü tanıtmak ve yaymak

  2. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • 1.1. Türk kültürünün bütünü üzerinde araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak suretiyle süreli, süresiz yayın; görsel ve işitsel ürünler hazırlamak.

  1.2. Türk kültürünün araştırılmasına yönelik projeler yapmak, desteklemek ve burs vermek.

  1.3. Türk kültürüyle ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve etkinlik düzenlemek, gerektiğinde iş birliğinde bulunmak ve desteklemek.

  1.4. Kurum yayınlarının hedef kitlelere ulaştırılmasına devam etmek.

  2.1. Kurumun mali ve stratejik yönetimini güçlendirmek.

  2.2. Kurumun fiziki, teknolojik ve insan kaynakları altyapısı güçlendirilerek görev ve hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesine devam etmek.

  2.3. Kurum kütüphanesinin hedef kitlelere hizmet sunma kalitesini artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Atatürk Kültür Merkezi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.akmb.gov.tr/

Ziyabey Cad., No: 19, Balgat, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Atatürk Kültür Merkezi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]