Türk Dil Kurumu

Kurum misyonu

Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin
bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her alanda doğru kullanılmasını
sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır
yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli bir
dil konumuna getirmektir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türk Dil Kurumu bir bilim kurumu olmanın sorumluluğuyla kuruluşundan bu yana, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” amacını gerçekleştirmek üzere Türkçe ile ilgili ilmî araştırmaları yürütmekte, büyük ölçekli ilmî faaliyetleri gerçekleştirmekte ve bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyunun ve ilim dünyasının hizmetine sunmaktadır.
  Türk Dil Kurumu; 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiş olan görevleri doğrultusunda, 2018-2022 Stratejik Planı’nda ifade edilen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için kurum kaynaklarının etkili, iktisadi ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması amacıyla mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, performans esaslı bütçeleme anlayışıyla üst seviye siyaset belgelerinde yer alan öncelikleri idare seviyesine taşımış, tahsis edilen kaynağın, elde edilecek sonuçların, harcama önceliğine ve performans bilgisine dayalı bütçe karar mekanizmasını oluşturarak plan-program ve bütçe bağlantısını güçlendirmiştir.
  Kanun, yönetmelik, tebliğ ve üst politika belgeleriyle ilişkilendirilerek; amaç, hedef, faaliyet ve performans göstergeleri belirlenerek hazırlanan ve 2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Plan’ın gelecek beş yılda gerçekleştirilip uygulanmasına önem verilecektir.
  Bu Stratejik Plan’ın hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışan arkadaşlarıma teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.
  Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN
  Türk Dil Kurumu Başkanı

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk Dil Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.tdk.gov.tr/

Atatürk Bulvarı, No: 217, 06680, Kavaklıdere/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk Dil Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]