Türk Tarih Kurumu

Kurum misyonu

Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek.

Kurum vizyonu

Türk tarihçiliğini millî ve evrensel ölçekte en üst düzeye ulaştırmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu, Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki çalışmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek misyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

  Görev alanıyla ilgili konularda bilimsel toplantı, kongre, sergi ve geziler düzenleyen, özgün bilimsel araştırmalar yürüten ve elde edilen sonuçları yayımlayarak araştırmacıların hizmetine sunan Türk Tarih Kurumu; öğrenci ve araştırmacılara sağladığı burs imkânları, hazırladığı belgesel ve sosyal medya içerikleri, sahip olduğu ihtisas kütüphanesi ve zengin koleksiyonlardan oluşan arşivi ile toplumda tarih sevgisini ve bilincini geliştirme gayretini kararlılıkla sürdürmektedir. Türk kültürünün ve medeniyetinin arkeolojik temellerini ortaya çıkaracak çalışmalara verilen destek Kurumun kendi imkânlarıyla 1935 yılında gerçekleştirdiği Alacahöyük Kazısından bu yana artarak devam etmektedir.

  Kamusal ihtiyaçlar ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları programlar ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenen stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kamu idarelerinin kurumsal kültür ve kimliğinin güçlendirilmesine destek olmaktadır.

  Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan; 2053 vizyonu doğrultusunda On İkinci Kalkınma Planında yer alan politika ve hedeflere uygun şekilde hazırlanmıştır. Türk Tarih Kurumu 2024-2028 Stratejik Planını ülkemize fayda sağlaması umuduyla kamuoyunun bilgisine sunar, başarılı bir uygulama dönemi dilerim.

  Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • Amaç 1 Türk ve Türkiye tarihi üzerinde, özgün ve evrensel yetkinlikte bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını yayımlamak.

  Amaç 2 Toplumda tarih sevgisini ve bilincini geliştirecek çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmaları özendirmek ve desteklemek.

  Amaç 3 Türk ve Türkiye tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin bir konuma getirmek.

  Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • Hedef 1.1 Kazı ve yüzey araştırmalarına destek verilecektir.

  Hedef 1.2 Kurumun öncelikli alanlarında kapsamlı projeler yürütülecek ve kurum dışında hazırlanan projelere destek verilecektir.

  Hedef 1.3 Türk ve Türkiye tarihiyle ilgili ilmî ve edebî eserler yayımlanacaktır.

  Hedef 1.4 Türk ve Türkiye tarihi üzerine kongre, sempozyum, çalıştay, sergi vb. bilimsel etkinlikler düzenlenecek ve desteklenecektir.

  Hedef 2.1 Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

  Hedef 2.2 Sosyal bilimler alanında lisans ve üstü eğitim gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılara burs verilecektir.

  Hedef 2.3 Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

  Hedef 2.4 Toplumda tarih sevgisini ve bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir.

  Hedef 3.1 Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve faaliyetlerine etkin katılım sağlanacaktır.
  Hedef 3.2 Kurumun faaliyet gösterdiği alanlardaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri kurulacak ve ortak çalışmalar yapılacaktır.

  Hedef 4.1 İnsan kaynakları kapasitesi geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türk Tarih Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.ttk.gov.tr/

Kızılay Sokağı, No: 1, 06100, Sıhhiye/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türk Tarih Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]