Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Kurum misyonu

Türkiye’nin diasporası ile bağlarını güçlendirmek ve diasporanın etkinliğini artırarak, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler vizyonuna katkı sağlayacak politikaları üretmek.

Kurum vizyonu

Vizyoner diaspora politikaları oluşturmak ve etkin programları hayata geçirerek küresel bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 6 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5978 sayılı yasa ile kurulmuş ve 15 Temmuz 2018 tarihli “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)” ile yeniden düzenlenmiştir.

  YTB, kurulduğu ilk günden itibaren, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan ve Türk Diasporasının ana gövdesini oluşturan yurtdışı vatandaşlarımızın yanı sıra ortak bir tarihsel kültür mirasını paylaştığımız kardeş topluluklarımızla ilgili de çalışmalar yürütmektedir. YTB’nin stratejik bir bakış açısı ile çalışmalar yürüttüğü bir diğer alan ise, Türkiye Bursları kapsamında farklı coğrafyalardan ülkemize eğitim almak üzere gelen uluslararası öğrencilerdir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte, kamu idarelerine Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik Planlar, hizmetleri planlayarak sunma, politikalar geliştirme, geliştirilen politikalara yönelik iş planları hazırlama gibi faydalar sunmanın yanı sıra; bütçeleme, izleme, değerlendirme, kaynakları stratejik önceliklere göre etkin dağıtma gibi adımların da öncelikli araçlarını oluşturmaktadır.

  YTB, en başından beri çalışmalarında ilke edindiği katılımcı, sonuç odaklı, takım çalışmasına önem veren, gelişime açık ve yenilikçi yaklaşımıyla gerçekleştirdiği birçok proje ve programla birlikte faaliyet sahasındaki etkinliğini günden güne artırmaktadır. Bir yandan Kurumun devam eden çalışmalarının daha etkili, verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak, diğer yandan da kurumsal kültür ve kimliğinin gelişimine destek olacak bu ilk Stratejik Planın ülkemizin dış politika hedeflerine ulaşmasında olumlu katkılar sunmasını temenni eder, yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm kurum çalışanlarına teşekkür ederim.

  Mehmet Nuri ERSOY

  Bakan

 • Amaç 1: Yurtdışı vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal bağları güçlendirilecektir.

  Amaç 2: Ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla tarihî ve kültürel bağlarımız olan kişi ve topluluklarla işbirlikleri geliştirilecektir.

  Amaç 3: Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilere yönelik burs ve rehberlik programları ile Türkiye’nin uluslararası ilişkiler vizyonuna uygun nitelikte öğrencilerin yetişmeleri sağlanacaktır.

  Amaç 4: Başkanlığın görev alanında belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkin, verimli ve sürekli hizmet sunacak kapasite geliştirilecektir.

  Amaç 5: Ulusal öncelikler doğrultusunda uluslararası kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek.

 • 1.1 Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin anadillerini öğrenmeleri ve kültürel değerlerimizi tanımaları sağlanacaktır.

  1.2 Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olunacaktır.

  2.1 Türkiye Mezunlarının birbirleriyle ve ülkemizle ilişkileri geliştirilecektir.

  2.2 Kardeş topluluklarla kültürel etkileşimi güçlendirecek çalışmalar yapılacaktır.

  2.3 Kardeş topluluklara yönelik eğitim iş birliği çalışmaları gerçekleştirilecektir.

  3.1. Türkiye Bursları ülke stratejileri kapsamında planlama, tanıtım ve seçim çalışmaları geliştirilerek burslandırmanın niteliği artırılacaktır.

  3.2 Türkiye Burslusu öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesi artırılarak öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki donanımları güçlendirilecektir.

  4.1. Başkanlığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmete ilişkin tedarik süreçlerinin geliştirilmesi ve kurumun fiziki altyapı ve çalışma ortamının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

  4.2. Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirmek için etkin, güvenli, verimli ve güncel bilişim teknolojisi imkânlarının oluşturulması ve kullanılması sağlanacaktır.

  4.3. Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikli insan kaynağı temin edilecek ve mevzuat alt yapısı geliştirilecektir.

  4.4. Başkanlığın amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama anlayışı geliştirilecek, oluşturulan planların uygulama süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacak, etkin mali hizmet sunulması sağlanacaktır.

  4.5. Kapsayıcı ve etkin iletişim vasıtaları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin konularda bilgilendirici ve kurumsal işbirliğini teşvik eden çalışmalar yapılacaktır

  5.1. Ulusal öncelikler doğrultusunda BM ve diğer çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri geliştirilerek uluslararası kalkınma çalışmalarına etkin katılım sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]