Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon rolünü üstlenen, haiz olduğu teknik ve mali yetkinliği kullanarak daha etkin ve etkili yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan lider bir kuruluş olmak.

Kurum vizyonu

DAP Bölgesini yaşamın her alanında verimliliği ve kaliteyi yakalamış, değerlerini koruyan ve tercih edilen bir bölge konumuna getirmek.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; DAP Bölgesi’nde yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, bölgenin kalkınmasını hızlandırmak üzere 2011 yılında kurulmuştur.

  Başkanlığımız; İnsanı merkeze alarak bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgenin diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sağlamayı ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı hedefleyerek bölgedeki yerel ve merkezi kurumlarla iş birliği içerisinde ekonomik ve sosyal alanlarda yürütülen projeleri desteklemektedir.

  Başkanlığımızın görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere, üst politika belgelerinde belirlenen amaç ve hedefler de göz önünde bulundurularak, üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda

  2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planın, mevzuatta da belirtildiği üzere katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmasına ve hedeflerin ortak akılla ve vizyoner bir bakış açısıyla belirlemeye azami gayret sarf edilmiştir. 2024-2028 DAP Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen ve planlama sürecinde yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür eder, Planın bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederim.

  Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN

  DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

 • Amaç 1: Bölgeye Tahsis Edilen Kamu Kaynaklarının Kullanımında Etkinliği Sağlamak.

  Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.

  Amaç 3: Tarımsal Üretimde Artış ve Katma Değerin Yükseltilmesini Sağlamak.

  Amaç 4: Bölgenin Gelişimine Katkı Sağlayacak Üretim ve Hizmet Sektörlerini Geliştirmek.

  Amaç 5: Bölgesel Kalkınma Dinamiklerini Harekete Geçirecek Beşerî ve Sosyal Kapasiteyi Geliştirilmek.

 • Hedef 1.1: DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.

  Hedef 2.1: Başkanlık personelinin niteliği artırılacaktır.

  Hedef 3.1: Tarımsal altyapı iyileştirilecek, modern teknolojiler yaygınlaştırılacaktır.

  Hedef 3.2: Tarımsal üretim artırılacaktır.

  Hedef 3.3: Kırsal alanda rekabet edilebilirlik artırılacak ve güçlendirilecektir.

  Hedef 4.1: Turizm faaliyetleri desteklenecek ve çeşitlendirilecektir.

  Hedef 4.2: Tarıma dayalı sanayi altyapısı desteklenecek ve sanayi ekosistemi güçlendirilecektir.

  Hedef 5.1: İstihdam ve mesleki eğitim imkânları artırılacak, dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımları desteklenecektir.

  Hedef 5.2: Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin altyapısının ve ekosisteminin geliştirilmesi desteklenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.dap.gov.tr/

Ahmet Yesevi Mahallesi Belediyeönü Sokak No:1 25700 Aziziye/ERZURUM

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]