Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon rolünü üstlenen, haiz olduğu teknik ve mali yetkinliği kullanarak daha etkin ve etkili yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan lider bir kuruluş olmak

Kurum vizyonu

Doğu Anadolu Bölgesini yaşamın her alanında verimliliği ve kaliteyi yakalamış, değerlerini koruyan ve tercih edilen bir bölge konumuna getirmek

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hükümetimiz DAP Bölgesinde, bölgenin potansiyelini de göz önünde bulundurarak; istihdamın artırılması, yüksek katma değerli üretime geçilmesi, üretimde çeşitliliğin sağlanması amacıyla özellikle tarım ve hayvancılık alanlarına özel önem vermektedir.
  Bu kapsamda; bölgenin ihtiyaçlarına özgü programlar ve projelerle 17 yılda önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında hazırlanan DAP Eylem Planı, söz konusu yeni program ve projelere rehberlik edecek önemli bir çerçeve sunarak Bölgede odaklanma ve yeni bir ivmenin yakalanmasını sağlamıştır.
  Ülkemizin köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiği 17 yıllık dönemde, güçlü bir ekonomik yapının temellerini atarken, kamu yönetim sistemini yeniden yapılandıracak önemli reformları da gerçekleştirdik.
  Bu bağlamda hayata geçen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’dur. Kanunla birlikte stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve iç kontrol sistemi kavramları kamu yönetimine dâhil edilmiştir. Ayrıca; kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık normlarını içeren “stratejik yönetim” anlayışı benimsenmiştir.
  Stratejik yönetim anlayışının bir aracı olarak hazırladığımız 2019-2023 DAP Stratejik Planı’nın hazırlanmasında görev alan iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür eder, ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim.
                                                                                             Mustafa VARANK

                                                                                       Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • A1. Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası dönemlerde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

  A2. Kurumsal kapasiteyi artırmak.

  A3. Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.

  A4. Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek.

  A5. Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.

 • H1.1: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.

  H1.2: DAP Eylem Planı etkili bir şekilde izlenecektir.

  H2.1: Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.

  H3.1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.

  H3.2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.

  H3.3: Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.

  H4.1: Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir ürünler oluşturulacaktır.

  H4.2: Turizm türleri altyapısı desteklenecektir.

  H4.3: Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.

  H5.1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılıma teşvik ettirilecektir.

  H5.2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.

  H5.3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.dap.gov.tr/

Ahmet Yesevi Mahallesi Belediyeönü Sokak No:1 25700 Aziziye/ERZURUM

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]