Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesi’nin tüm sektörlerdeki potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu sayede bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Kurum vizyonu

Anadolu’nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak KOP Bölgesi’ni küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kamu mali yönetimi anlayışı; hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve kaynak kullanımında etkinlik gibi yeni kavramlarla vatandaş odaklı ve şeffaf bir karakter kazanmıştır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen hızlı değişim, kamu yönetimindeki anlayışı ve beklentileri de büyük oranda etkilemiştir. Bu gelişmelere uyum sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarını katılımcı yöntemlerle, ulusal ve bölgesel planlara dayalı olarak stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılmıştır. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin olarak, üst politika belgelerini esas alarak bölgesel dinamizmi arttırmaya yönelik çalışmalarına rehberlik edecek stratejik planını katılımcı yöntemlerle hazırlamıştır. 2019 – 2023 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında başta Başkanlık çalışanları olmak üzere plan çalışmalarında emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eder, planın ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim.

  Mustafa VARANK

  Bakan

 • A1. KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak

  A2. KOP Bölgesinde Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak

  A3. KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak

  A4. KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek

  A5. Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek

 • H1.1.Bölgedeki kamu yatırımlarının düzenli olarak izleme ve değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlere raporlanacaktır.

  H1.2.Bölge için öncelikli sektörlerdeki mevcut durum ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır.

  H1.3.Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.

  H1.4.Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.

  H2.1.Bölgede kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.

  H2.2.Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

  H3.1.KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla sanayi, bilişim ve teknoloji alanında yatırımların arttırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

  H3.2.Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  H3.3.Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.

  H3.4.Bölgemizde bitkisel üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

  H4.1.KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler desteklenecektir.

  H4.2.KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.

  H5.1.Başkanlığın mevcut insan kaynağı yenilikçi politikalarla geliştirilecek, daha etkin ve verimli çalışılması amacıyla yürütülecek mevzuat düzenleme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

  H5.2.İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kop.gov.tr/

Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, Aksaray Kavşağı, No: 201, 42110, Selçuklu/KONYA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]