Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesi’nin tüm sektörlerdeki potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu sayede bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Kurum vizyonu

Anadolu’nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak KOP Bölgesi’ni küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kamu mali yönetimi anlayışı hesap verilebilirlik, mali saydamlık, kaynak kullanımında etkinlik gibi yeni kavramlar kazanmış ve böylelikle kamu mali yönetimi vatandaş odaklı, açık ve dolayısıyla şeffaf bir karakter kazanmıştır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşen hızlı değişim kamu yönetimindeki anlayışı ve beklentileri büyük oranda etkilemiştir.

  Ülkemizde bu yeni gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, 24 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, dönüm noktası olması sebebiyle büyük önem arz etmektedir. Bu kanun gereğince tüm kamu kurum ve kuruluşları katılımcı yöntemlerle, ulusal ve bölgesel planlara dayalı olarak stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır.

  Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin olarak, 2014 – 2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı ile KOP Eylem Planı’nı esas alarak ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak, bölgesel dinamizmi arttırmaya yönelik çalışmalarına rehberlik edecek ilk stratejik planını katılımcı yöntemlerle hazırlamıştır.

  Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 – 2021 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında başta Başkanlık çalışanları olmak üzere plan çalışmalarında emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür eder, planın ülkemize ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederim.

  Lütfi ELVAN

  Kalkınma Bakanı

 • A1. KOP Eylem Planı’nda yer alan projelerin sorumlu kuruluşlarla koordineli ve etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek

  A2. KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak

  A3. Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve başkanlığımızın tanınırlığına yönelik çalışmalar yürütmek.

 • Hedef 1.1: KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir’in de eklenmesi sebebiyle; KOP Eylem Planı’nın revize edilmesi

  Hedef 1.2: KOP Eylem Planı’nda yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine ulaşılması

  Hedef 1.3: Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

  Hedef 2.1: KOP Bölgesi’nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması

  Hedef 2.2: KOP Bölgesi’nde kamu ve STK’larda çalışan tarım yayımcıları, çiftçiler ile yükseköğretim öğrencilerinin beşeri kapasitelerinin artırılması, yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması

  Hedef 2.3: Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların gerçekleştirilmesi

  Hedef 2.4: KOP Bölgesi Turizm Master Planı’nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi

  Hedef 2.5: KOP Bölgesi’nde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

  Hedef 2.6: KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlayarak kalkınma sürecinin hızlandırılması

  Hedef 3.1: Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli eğitimlerin verilerek personelin uzmanlaşmasının sağlanması.

  Hedef 3.2: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın tanınırlığının ve etkinliğinin arttırılması

  Hedef 3.3: İç kontrol sisteminin oluşturulması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.kop.gov.tr/

Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, Aksaray Kavşağı, No: 201, 42110, Selçuklu/KONYA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]