Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak yenilikçi çevre ve insan odaklı plan/programlar hazırlamak, koordine etmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.

Kurum vizyonu

Bölgesel kalkınma alanında yenilikçi ve öncü bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye Yüzyılında, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirecek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak strateji ve politikalarla bölgelerimizin geleceğine yön veriyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz, daha dengeli bir sosyoekonomik gelişmeyi sağlayacak, bölgelerimizin kalkınmasını hızlandıracak, sanayisini geliştirecek, katma değerli üretim ve istihdam artışını sağlayacak model ve yenilikçi programları hayata geçirmektir.

  Bölgesel kalkınma yaklaşımımızla; Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) hinterlandında bulunan; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya ve Çorum illerinde yerel dinamikleri ve potansiyeli harekete geçirecek ve bölgedeki yapısal dönüşüme hız verecek projelere öncelik veriyoruz. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana özellikle tarımda yüksek katma değerli üretime geçilmesi, bölgenin tıbbi ve aromatik bitki potansiyelinin tarımsal üretime kazandırılması, turizm altyapısının iyileştirilmesi ve hayvansal üretimde modernizasyon ve çeşitliliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü nitelikli projelerle, bölgede sektörel odaklanmaya ve yerel kalkınmanın ivme kazanmasına hizmet etmektedir.

  Türkiye Yüzyılı’nı Kalkınmanın Yüzyılı yapma yolunda, 2024-2028 DOKAP Stratejik Planı’nın, daha sistematik, etkili ve verimli yöntemlerle hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Planın hazırlanmasında başta DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı çalışanları olmak üzere katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür eder, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Mehmet Fatih KACIR

  Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • Amaç 1: Tarımsal üretimde artış ve katma değerin yükseltilmesinin sağlanması.

  Amaç 2: Öncelikli görülen sektörlerde ekonomik büyümenin sağlanması.

  Amaç 3: Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

 • Hedef 1.1: Tarımsal altyapı iyileştirilecek, modern teknolojiler yaygınlaştırılacaktır.

  Hedef 1.2: Tarımsal üretim artırılacaktır.

  Hedef 1.3: Rekabet edilebilirliğin artırılması için örgütlenme desteklenecek, pazarlama ağları geliştirilecek, kısa gıda tedarik zincirleri kurulacak ve güçlendirilecektir.

  Hedef 2.1: Turizm faaliyetleri desteklenecek ve çeşitlendirilecektir.

  Hedef 2.2: Sanayi altyapısı desteklenecek ve sanayi ekosistemi güçlendirilecektir.

  Hedef 2.3: Verimlilik, girişimcilik, dijital dönüşüm ve yenilikçi projeler desteklenecektir.

  Hedef 3.1: İstihdam ve mesleki eğitim imkânları artırılacak, dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımları desteklenecektir.

  Hedef 3.2: Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin altyapısının ve ekosisteminin geliştirilmesi desteklenecektir.

  Hedef 3.3: Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri arttırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.dokap.gov.tr/

Maden Mahallesi Atatürk Caddesi No:41 28340 Piraziz/GİRESUN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]