Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kurum misyonu

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak yenilikçi çevre ve insan odaklı plan/programlar hazırlamak, koordine etmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek

Kurum vizyonu

Bölgesel kalkınma alanında yenilikçi ve öncü bir kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • BAKAN SUNUŞU

   Türkiye’de bölgesel gelişme politikasının merkezinde, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması hedefleri yer almaktadır. 

  Bu kapsamda, merkezde ve yerelde kurumsal yapılar oluşturulmuş, çeşitli bölgesel plan ve programlar uygulamaya konulmuştur. Merkezi düzeyde Türkiye Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ nın yanı sıra bölgesel düzeyde faaliyet gösteren dört Bölge Kalkınma İdaremiz ile Ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı ve bunlara bağlı yatırım destek ofisleri bölgesel gelişmeye yönelik teşkil edilen kurumsal yapının temel unsurlarıdır.

  Bölgesel gelişmeye hizmet eden önemli kurumlarımızdan birisi olan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan bölgede kalkınmaya yönelik tüm uygulamaları yerinde koordine etmektedir.

  Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bu görevini daha etkin bir şekilde icra etmek üzere, DOKAP 2019-2023 Stratejik Planı’ nı mevzuat kapsamında kendisine verilen görevler ile DOKAP Eylem Planı(2014-2018)’nda yer alan ve devam ettirilmesi gereken eylemler ve yeni hazırlanacak olan DOKAP Eylem Planı(2021-2023)’ ın da yer alması muhtemel eylemlerin uygulanmasına yönelik olarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlamıştır.

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, “Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak yenilikçi çevre ve insan odaklı plan/programlar hazırlamak, koordine etmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek” misyonuna uygun olarak, “Bölgesel kalkınma alanında yenilikçi ve öncü bir kurum olmayı” kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

  DOKAP 2019-2023 Stratejik Planı’ nın hazırlanmasında görev alan Başkanlık mensupları ile plan hazırlık çalışmalarına katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eder, Stratejik Planın Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

          Mustafa VARANK

            Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 • A1. Bölgenin sorunlarının çözümü ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla etkin kaynak kullanımını gözeterek araştırmalar yapmak, diğer kurumların araştırma faaliyetlerini desteklemek ve bölgesel plan/programlar geliştirmek ve uygulamak

  H1.1       Bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerini tamamlamak, elde edilen çıktılar çerçevesinde farklı sektörlere ilişkin fizibilite raporu, bölgesel strateji ve eylem planlarını hazırla    

  H1.2       Yerel kurum ve kuruluşların araştırma altyapılarını geliştirmek  

  H1.3       DOKAP Eylem planını oluşturmak ve sorumlu olunan eylemleri gerçekleştirmek             

  H2.1       Turizm Master Planı kapsamında Yeşil Yol Projesi için birinci öncelikli belirlenen yol güzergahını iyileştirmek

  H2.2       Bölgede Turizm Master Planı kapsamında yer alan turizm merkezlerinin ve turizm alt gelişim bölgelerinin 2023 yılı sonuna kadar 11 adet çevre düzeni ve imar planını hazırlamak

  H2.3       Yeşil Yol güzergahı üzerindeki turizm yatırımlarını desteklemek

  H2.4       Bölgedeki kültür varlıklarının envanterini çıkartmak, bölgenin turizm değerlerini tanıtmak ve marka değerini arttırmak

  H3.1       Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısını ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarını artırmak

  H3.2       Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak

  H3.3       Çay ve fındık ürün kalitesini arttırmak

  H3.4       Bölgedeki alternatif tarım ürün alanlarını çoğaltmak

  H3.5       Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklemek

  H4.1       Bölgede sosyal-kültürel donatı alanları ve rekreasyon alanlarını geliştirmek

  H4.2       Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapmak ve projelerin uygulanmasına katkı sağlamak    

  H5.1       Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larda çalışan personelin beşeri kapasitelerine katkı sağlamak için eğitimler/seminerler gerçekleştirmek  

  H5.2       Çalışanların kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek

  H5.3       Kurumun bölgedeki ve diğer kamu kurum kuruluşları düzeyindeki bilinirliğini yükseltecek tanıtım faaliyetlerini arttırmak

  H5.4       Kurum çalışanlarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek eğitim programları düzenlemek   

  H5.5       Kurulan e-izleme sisteminin ilgili kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak

  Organik tarım konusunda faaliyet gösteren üretici sayısını ve bölgede üretilen sertifikalı organik ürün miktarını artırmak

   
   
   
   

  Bölgede yetişen ve ekonomik öneme sahip olan tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak

   
   

  Çay ve fındık ürün kalitesini arttırmak

   
   

  Bölgedeki alternatif tarım ürün alanlarını çoğaltmak

   
   

  Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumunu desteklemek

   
   
   
 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

http://www.dokap.gov.tr/

Maden Mahallesi Atatürk Caddesi No:41 28340 Piraziz/GİRESUN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]