Türkiye Su Enstitüsü

Kurum misyonu

Ulusal ve uluslararası ölçekte yürüttüğü projeler, eğitimler ve organizasyonlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir su politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi ve üretilmesine katkı sağlamak

Kurum vizyonu

Su konusunda bölgesinde ve dünyada lider bir düşünce kuruluşu olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değişen küresel su gündemi, su politikalarının güncelleştirilmesini zorunlu kılarken, yeni yönetim anlayışlarını ve yeni kavramları beraberinde getirmiştir. Bölgesinde ve dünyada su alanında önemli bir aktör Türkiye, güncel kavramlar ışığında su ile ilgili faaliyetlerini yürütmektedir.

  Ulusal ve küresel ölçekte bilimsel bilgiye dayanan su politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak maksadıyla bir düşünce kuruluşu olarak kurulan Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), ülkemizde ve dünyada su meselelerine ilişkin öneriler sunmakta, su alanında gerçekleştirilen proje ve yatırımlar için teknik yönlendirme, bilgi ve destek sağlamaktadır. SUEN ayrıca, ulusal ve uluslararası eğitim programları düzenlemekte, küresel su gündeminin ele alınacağı bir platform oluşturulması ve farklı düzeylerde su meselelerine çözümler üretmek gayesiyle uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmakta, bilimsel projeler geliştirmekte ve gerçekleştirmektedir.

  SUEN olarak, su alanındaki dünya gündemini takip ediyor, Türkiye ve çevresinden su konusunda farklı disiplinlerden paydaşları bir araya getirerek uluslararası işbirliğini geliştiriyor, sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlayacak nitelikte bilgi ve fikir üretiyoruz. Bu bilgiyi uluslararası gündeme taşıyarak ülkemizin su alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve iyi uygulamaların tanıtılmasına katkı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda ve politika oluşturulması süreçlerinde, suyun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında önemli role sahip olan kaynaklardan biri olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.

  Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) 2019-2023 Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Enstitümüzün önümüzdeki beş yılda gerçekleştireceği faaliyetlerin yol haritası niteliğindeki Stratejik Plan ile belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımız inancındayız.

  Enstitümüzün çalışanları başta olmak üzere plan çalışmalarına katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine inandığım 2019- 2023 Stratejik Planının hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇI

  SUEN Başkanı

 • A1- Su politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi ve fikir üretmek

  A2- Su konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kapasite geliştirme programları, işbirlikleri ve bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasını desteklemek

  A3- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak

 • H1.1- Karar vericilere stratejik danışmanlık sağlamak

  H1.2- Su konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte önem arz eden konulara yönelik bilimsel araştırmalar ve analizler yapmak

  H2.1- Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapmak, katkıda bulunmak, katılım sağlamak

  H2.2- Ulusal ve uluslararası düzeyde su sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kişilere yönelik eğitim programları düzenlemek

  H2.3- Su sektöründe görev yapmakta olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek

  H2.4- Su konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak, yapılmasını desteklemek

  H3.1- Personelin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek

  H3.2- İnsan kaynakları ve kaynak yönetimi kapsamında, ihtiyaç duyulan temin, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Su Enstitüsü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.suen.gov.tr/

Orman Genel Müdürlüğü, Gazi Tesisleri, 06560 Beştepe/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Su Enstitüsü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]