Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Kurum misyonu

İlaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi ürünleri ile kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici icraatlarla topluma hizmet etmek.

Kurum vizyonu

İnsan odaklı, bilimselliği esas alan değer üreten, uluslararası alanda öncü referans bir kurum olma.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sağlık Bakanlığı olarak; insanı merkeze alan hizmet anlayışımızla, fiziken ve ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesi önceliğimizdir. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini, aynı zamanda kalkınmada beşeri sermayenin oluşumu için de bir gereklilik olarak görüyoruz. Sağlık alanında hizmet kalitesini artırmak, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere hizmeti ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda sunmak temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz.

  Sağlık Bakanlığımız kamuda birçok reformun, dönüşümün, değişimin öncülüğünü yapmıştır. Bakanlığımızda yaşanan ve “Sağlıkta Dönüşüm Programı” olarak adlandırılan bu değişimin ilk fazı başarı ile tamamlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ve bu hizmetlere erişimde elde edilen başarı noktasında Türkiye örneği uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile değişen ve güçlenen sağlık sektörünü daha ileriye götürmek, kaliteyi ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak için 2017 yılı itibarıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı (I. faz) üzerine temellenen Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci fazını yürürlüğe koyuyoruz. Önümüzdeki dönem sağlık hizmetlerinde sürekli olarak kaliteyi yükselttiğimiz, vatandaşımızın memnuniyetine odaklandığımız yıllar olmaya devam edecek ve hamle yılları olacak. Bu dönemin en önemli özelliği hizmet alana ve hizmet sunana temas eden ve her iki kesiminde memnuniyetine katkı sağlayacak politikalar üretmek olacaktır. Geldiğimiz noktadan bir üst seviyeye daha çıkmak ve ülkemizi dünyada sağlık hizmetleri sunumunda lider ülke haline getirmek için gayret sarf ediyoruz.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişini düzenlemesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlanmasının gerekli kılınması kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2013-2017 yıllarını kapsayan ilk stratejik planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. 2018-2022 yıllarını kapsayan ikinci stratejik plan üst politika belgeleri esas alınarak katılımcı yöntemle hazırlanmıştır.

  Hazırlanan Stratejik Plan, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için rehber olurken, kurumsal dönüşümün sağlanmasına, orta ve uzun vadede ülkemizin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olmasına, ilaç ve tıbbi cihaz alanında da rekabetçi bir konuma ulaşmasında katkıda bulunacaktır. Bu vesileyle, 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı kamu ile paylaşırken, Planımızın hazırlık aşamasında özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. Planın başarıyla uygulanarak ülkemizin gelişimine katkı sunmasını temenni ederim.

  Dr. Ahmet DEMİRCAN

  Sağlık Bakanı

 • A1- Kaliteli , etkili ve güvenli ürünlere erişimi sağlamak

  A2- İlaçların akılcı kullanımını sağlamak ve ilaçlar ile bitkisel ürünlerin güvenli kullanımına yönelik gerekli tedbirleri almak

  A3- Halk sağlığına ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak ilaçlara ait başvurularının öncelikli olarak değerlendirilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi

  A4- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek

 • H1.1- Ürünlerin güvenliği ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla risk esasına dayalı etkin denetimler gerçekleştirmek.

  H1.2- Laboratuvar test sonuçlarının güvenilirliği ölçülecek ve laboratuvar personelinin niteliği artırılacaktır.

  H1.3- Ürün bildirim, kayıt ve takip sistemlerini etkinleştirerek güvenli ürün arzına katkı sağlanacaktır.

  H1.4- Kurumumuzca yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşların mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerinin sürekliliğini sağlamak.

  H1.5- Kozmetik ürün bildirimlerine ilişkin etkin ön inceleme yapılacak, paydaşların eğitim ile farkındalığı artırılacaktır.

  H2.1- 2022 yılı sonuna kadar kişi başı antibiyotik tüketimi % 10 azaltılacaktır.

  H2.2- İlaçların güvenli kullanımına katkı sağlamak amacıyla farmakovijilans ile ilgili farkındalığın ve buna bağlı olarak advers reaksiyon bildirimlerinin artırılması sağlanacaktır.

  H2.3- Yaygın kullanıma sahip tıbbi bitkilerle ilgili kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına yönelik çalışmalar yaparak bitkisel ürünlerin bilinçli ve güvenli kullanımlarına katkı sağlanacaktır.

  H3.1- Aşılar da dâhil olmak üzere kullanıma hazır bulunmamaları durumunda ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açan veya Kurum yurtdışı ilaç temin listesinde yer alan ürünler ile yenilikçi ürün ruhsat başvuruları belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılacaktır.

  H3.2- Birinci eşdeğer veya eşdeğeri ruhsatlandırılmış, ancak piyasada bulunmayan ürünlerin ruhsat başvuruları belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılacaktır.

  H4.1- 2022 yılı sonuna kadar insan kaynağı yetkinliği artırılacaktır.

  H4.2- Kurum hizmetlerinin elektronik ortama taşınması sağlanacaktır.

  H4.3- İç kontrol sistemi, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak düzeyde geliştirilecektir.

  H4.4- Sertifikalı deney hayvanı üretim kapasitesi artırılacaktır.

  H4.5- Laboratuvar alt yapısı güçlendirilerek yapılamayan test metot sayısı azaltılacak, her yıl yeni parametrelerin validasyonu ile laboratuvar hizmet alanı genişletilecek, akredite test ve personel sayısı artırılacaktır.

  H4.6- Bakanlığımızın sağlık alanında ikili işbirliği anlaşması imzaladığı ülkeler ve uluslararası kurum/ kuruluşlar ile ilaç ve tıbbi cihaz alanında ortak çalışmalar yürütülecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

T.C. Sağlık Bakanlığı, Mithatpaşa Cad., No: 3, 06434, Sıhhıye/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]