Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Kurum misyonu

İlaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi ürünleri ile kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici icraatlarla topluma hizmet etmek

Kurum vizyonu

İnsan odaklı, bilimselliği esas alan değer üreten, uluslararası alanda öncü referans bir kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2003 yılından itibaren Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirilen reformlarla sağlık alanında köklü bir dönüşüme imza attık. Bu dönüşümle, sağlık hizmetlerine erişimi ve sunulan hizmetin kalitesini önemli ölçüde iyileştirdik.

  Sağlık Bakanlığı olarak; insanı merkeze alan hizmet anlayışımızla, fiziken ve ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesi önceliğimizdir. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini, aynı zamanda kalkınmada beşeri sermayenin oluşumu için de bir gereklilik olarak görüyoruz. Sağlık alanında hizmet kalitesini artırmak, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere hizmeti ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda sunmak temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini sürekli artırmayı hedefliyoruz.

  Sağlıkta Dönüşüm Programı; sağlık çıktıları, finansal erişim ve memnuniyet alanlarında katedilen mesafenin yanı sıra finansal olarak sürdürebilir olması yönüyle de önemli bir başarı yakaladı. Bunun en önemli göstergesi, ülkemizin kişi başı sağlık harcamasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasının yarısından da daha az bir harcama ile daha yüksek memnuniyet seviyelerini yakalamasıdır.

  Bakanlığımız, sağlık alanında bugüne kadar gerçekleştirdikleriyle başarı çıtasını oldukça yükseltmiştir. Ancak “Önce İnsan”, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” ve “İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.” düşüncemizin bir yansıması olarak bu çıtayı her zaman daha yukarıya taşımak temel düsturlarımızdan olmuştur. Bu düsturun bir gereği olarak Bakanlığımız her zaman vatandaşımıza daha iyi hizmet vermenin yollarını aramıştır.

  Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin sürdürülebilir olması için, sağlık hizmetlerinde kullandığımız malzemelerin, cihazların ve cerrahi aletlerin mümkün olduğunca yerlileştirmesi için çalışacağız. Planın uygulamaya konmasıyla birlikte yeni ve güçlü bir gelişim dönemini fiiliyata geçirmiş olacağız. Sağlıkta en ileri düzeye ulaşmak için Bakanlık olarak büyük bir gayretle çalışarak 2023 yılının sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.

  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte kamu idarelerinin yeniden yapılanma süreci kapsamında; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yoluyla etkinliğin sağlandığı, bürokrasinin azaltılarak kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının nitelikli katkı ve katılım sunabilmelerine imkan veren bir yapı kurulmuştur.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişini düzenlemesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamasının gerekli kılınması kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2013-2017 yıllarını kapsayan ilk stratejik planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. 2018-2022 yıllarını kapsayan ikinci stratejik plan ise uygulanmakta iken Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna duyurulan “100 Günlük İcraat Programı” içerisinde yer alan “Bakanlıklar ve Kurumların 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması gerekliliği” çerçevesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 2019-2023 Stratejik Planı, üst politika belgeleri esas alınarak katılımcı yöntemle hazırlanmıştır.

  Hazırlanan Stratejik Plan, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için rehber olurken, kurumsal dönüşümün sağlanmasına, orta ve uzun vadede ülkemizin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olmasına, ilaç ve tıbbi cihaz alanında da rekabetçi bir konuma ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bu vesileyle, 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı kamuoyu ile paylaşırken, Planımızın hazırlık aşamasında özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. Planın başarıyla uygulanarak ülkemizin gelişimine katkı sunmasını temenni ederim.

  Dr. Fahrettin KOCA

  Sağlık Bakanı

 • A1- Kaliteli, etkili ve güvenli ürünlere erişimi sağlamak

  A2- İlaçların akılcı kullanımını sağlamak ve ilaçlar ile bitkisel ürünlerin güvenli kullanımına yönelik gerekli tedbirleri almak

  A3- Halk sağlığına ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak ilaçlara ait başvuruların öncelikli olarak değerlendirilmesi, sağlıkta Ar-Ge ve yerli üretimin desteklenmesi

  A4- Kurumsal kapasiteyi arttırmak

 • H1.1- Ürünlerin güvenliliği ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla risk esasına dayalı etkin denetimler gerçekleştirilecektir.

  H1.2- Akredite parametrelerle laboratuvar personelinin niteliği güçlendirilerek laboratuvar test sonuçlarının güvenilirliği artırılacaktır.

  H1.3- Ürün bildirim, kayıt ve takip sistemlerini etkinleștirerek güvenli ürün arzına katkı sağlanacaktır.

  H1.4- Kurumumuzca yetkilendirilmiș onaylanmıș kurulușların mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerinin sürekliliği sağlanacaktır.

  H1.5- Ürün Takip Sisteminin aktif olarak kullanılması ile kayıt dışılık azaltılacak, ihracata verilen Kurumsal katkı belirlenecektir.

  H2.1- 2023 yılı sonuna kadar kişi başı antibiyotik tüketimi % 10 ve antidepresan tüketimi % 2,5 azaltılacaktır.

  H2.2- İlaçların güvenli kullanımına katkı sağlamak amacıyla farmakovijilans ile ilgili farkındalığın ve buna bağlı olarak advers reaksiyon bildirimlerinin artırılması sağlanacaktır.

  H2.3- Yaygın kullanıma sahip tıbbi bitkilerle ilgili kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına yönelik çalışmalar yapılarak bitkisel ürünlerin bilinçli ve güvenli kullanımlarına katkı sağlanacaktır.

  H3.1- Aşılar da dâhil olmak üzere, kullanıma hazır bulunmamaları durumunda ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabilecek veya Kurum yurt dışı ilaç temin listesinde yer alan ürünler ile yenilikçi ürün ruhsat başvuruları belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılacaktır.

  H3.2- Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık ve bilgi düzeyi artırılacaktır.

  H4.1- 2023 yılı sonuna kadar insan kaynağı yetkinliği artırılacaktır.

  H4.2- Kurum hizmetlerinin elektronik ortama taşınması sağlanacaktır.

  H4.3- İç kontrol sistemi, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak düzeyde geliştirilecektir.

  H4.4- Kurumsal iletişim ve işbirliği kapasitesi artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.titck.gov.tr/

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/Ankara

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]