Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kurum misyonu

İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiştiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliştirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.

Kurum vizyonu

Üniversitemiz araştırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine bağlı ve evrensel değerlerle donatılmış görev ve sorumluluğunun bilincinde erdemli bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İlk stratejik planını 2013-2017 yılları için hazırlayan Üniversitemizde bu süre zarfında eğitim-öğretim binaları ile sosyal ve sportif tesisler yapılmış, araştırma altyapısı güçlendirilmiş, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı artırılmış, ayrıca kurumsallaşmaya yönelik önemli adımlar atılmıştır. Anılan yıllarda Üniversitemizin Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde iki kez ilk 50 içerisinde yer alması da sağlanan gelişimin bir göstergesidir.
  Bu gelişimin hızlanarak devam ettirilmesi için stratejik kararların doğru alınması ve etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu da yönetim ve planlamada katılımcılığın sağlanmasıyla mümkündür. Üniversitemizin 2019-2023 yıllarını kapsayan yeni stratejik plan döneminde katılımcılığı sağlamak üzere önemli girişimlerde bulunulmuş; planın hazırlık aşamasında çeşitli odak gruplarıyla görüşmeler ve anketler yapılmış, toplantılar düzenlenmiş ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
  İç ve dış paydaşlarımızla birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda özgörev farklılaşmasını ve uzgörüşü gerçekleştirmek için önemli stratejik kararlar alınmış ve planlanmıştır. Planlanan stratejik kararlardan en önemlisi, kuruluşunun hemen akabinde bölgenin özellikleri ve tarihi dikkate alınarak Türk dili ve gıda alanlarında ihtisaslaşma kararı alan Üniversitemizde, bu alanların yanında temiz enerjinin ve tarımın da farklılaşma alanları olarak belirlenmesidir. Üniversitemizin belirlenen bu ihtisas alanları yanında girişim ve yenilik odaklı bir yapıya kavuşması da verilen bir diğer önemli stratejik karardır.
  Bu kararlara ulaşmak için Üniversitemizde yeni stratejik plan döneminde akademik kadronun güçlendirilmesi, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün oluşturulması, kurumsallaşma ve kalitenin artırılması, eleştirel düşünceye açık, farklılıkları zenginlik olarak görebilen bir örgüt iklimi oluşturulması, uygulama ve araştırma kabiliyeti ile ortak iş yapabilme kültürü ve etkileşim kabiliyetinin geliştirilmesi, bilgiye erişim imkânları ve kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi planlanmıştır.
  Özgörev farklılaşması ve uzgörüşe ulaşılması yolunda Üniversitemizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğinde dikkate değer bir fark sağlayacağı inancıyla planın hayırlı ve başarılı olmasını diler, hazırlık ve uygulama aşamasında katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                    Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
                                                                                              Rektör

 • Amaç 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

  Amaç 2: Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.

  Amaç 3: Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına ilişkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.

  Amaç 4: Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

 • Hedef 1.1 Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliğini artırmak.

  Hedef 1.2 Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek.

  Hedef 1.3 Plan dönemi sonuna kadar üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak.

  Hedef 1.4 Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak.

  Hedef 1.5 Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek.

  Hedef 2.1 Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak.

  Hedef 2.2 Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak.

  Hedef 2.3 Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek.

  Hedef 3.1 Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak.

  Hedef 3.2 Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak.

  Hedef 3.3 Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek.

  Hedef 3.4 Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek.
  Hedef
  3.5 TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla  dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak.

  Hedef 4.1 Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.

  Hedef 4.2 Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek.

  Hedef 4.3 Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak.

  Hedef 4.4 Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişiminartmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak.

  Hedef 4.5 Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kmu.edu.tr/

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yunus Emre Yerleşkesi, 70100, KARAMAN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]