Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Kurum misyonu

İnsanı merkeze koyan anlayış ve bilimsel yaklaşımla bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak için evrensel boyutta bilgi üretmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak, nitelikli ve bilim ufku geniş; çağdaş, bilimsel ve kültürel donanımlı, Atatürk İlke ve inkılâplarını özümsemiş ve sosyal hayatında uygulanabilen bireyler yetiştirmek; toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının değişimine, gelişimine ve canlanmasına katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo-ekonomik gerçeklerinden hareketle bölgenin kalkınmaya yönelik dinamiklerini öne çıkararak halkın, toplumsal ve iktisadi kalkınmanın bir unsuru olarak görüldüğü, ulusal ve evrensel kaygıları taşıyan, dünyadaki gelişimlerle rekabet edebilecek öğrencilerin yetiştiği, Ar-Ge ve/veya çağdaş teknolojilerin öncelendiği sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinin bilincinde öncü ve rekabetçi, değişimlere açık, uluslararası bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler ülkenin ve özellikle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde ve kalkınmasında öncü role sahip kurumlardır. Araştırma-geliştirme ve bilgi üretme işlevlerinin yanı sıra eğitim öğretim, mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandırma yoluyla beşeri sermayeye katkıları ile üniversiteler, bulundukları bölgeye yön vermektedir. Günümüzün hızla değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiye dayalı rekabetçi şartları dikkate alındığında toplum açısından üniversitelerin söz konusu işlevleri daha da önem kazanmaktadır.

  Ülkemizde sön dönemde atılan önemli adımlardan biri de üniversitelerin sayılarının artması olmuştur. Başlangıçta sayıları sınırlı olan üniversitelerimiz günümüze kadar olan süreçte büyük mesafe kat ederken ve kurumsallaşırken, sayılarının da hızla artması sevindirici bir gelişme olarak izlenmektedir.
  Üniversite sayısındaki artışa paralel olarak kamu kaynaklarında bir artışın olmadığı ise, ayrıca tespit edilmesi gereken bir gerçektir.

  Merkezi Yönetim Bütçesinden üniversitelere ayrılan kısıtlı kaynaklar ve bu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması hayati önem arz etmektedir. Ülkemizde 2006 yılında yürürlüğe konan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bir yandan kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını diğer yandan şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır.
  Bütün kamu kurumları gibi üniversitelerin de kısıtlı kaynaklar nedeniyle önceliklerini ve amaçlarını belirlemesi gerekmektedir.

  2007 yılında kurulan genç üniversitelerimizden biri olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite’miz bu çerçevede 2013-2017 dönemini kapsayan Stratejik Plan’ını hazırlamış bulunmaktadır.

  İnsanı merkeze koyan anlayış ve bilimsel yaklaşımla bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak için evrensel boyutta bilgi üretmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak, nitelikli ve bilim ufku geniş; çağdaş, bilimsel ve kültürel donanımlı, Atatürk İlke ve inkılâplarını özümsemiş ve sosyal hayatında uygulanabilen bireyler yetiştirmek; toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının değişimine, gelişimine ve canlanmasına katkı sağlama misyonunu üstlenen üniversitemiz, bu nitelikler ile hızla değişen dünyamızda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık ve saygınlığa sahip bir üniversite olmayı ulusal ve bölgesel kalkınmada etkili bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

  Her geçen gün eğitim, araştırma ve topluma hizmet görevlerini çeşitlendirerek geliştiren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, her alanda ve her kesimde artan bilgi ihtiyacını karşılayarak bilimsel bilgi birikimine ve teknolojik gelişime katkı sağlayan bilgi kaynağı ve çözüm ortağı olma kararlılığına sahiptir.

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin gelecek yıllardaki açılımlarını, bugünden belirleyebilmek amacıyla, tüm paydaşların aktif katılımlarıyla hazırlanan 2013-2017 dönemi Stratejik Planının amaçlarına başarı ile ulaşması temennisiyle…


  Prof. Dr. İrfan ASLAN
  REKTÖR

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.agri.edu.tr/

Erzurum Yolu 4. Km, 04100, Merkez/AĞRI

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]