Siirt Üniversitesi

Kurum misyonu

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.  

Kurum vizyonu

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Çağdaş yönetim anlayışı, kamu hizmetlerinin ölçülebilir ilke ve standartlara kavuşturularak, yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birçok kurumun yanı sıra üniversitelere de stratejik plan yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Bir kurumun ne yaptığı, varlık nedeni ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniği olan stratejik planlama, Üniversitemizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesine yardımcı olacaktır.

  Üniversitemizde Stratejik plan çalışmaları, gerekli komisyonların oluşturulması ve gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile başlamıştır. Her birim kendi stratejik planını oluşturmuş, geniş kapsamlı ve tabandan gelen bu çalışmalar Üniversitemiz stratejik planına yansıtılmıştır. Hazırlanan 2013-2017 stratejik planı, Üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Geleceğimizi, görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik plan, Üniversitemizin vizyonunda belirlenen hedefine ulaşabilmek için büyük önem taşımaktadır. Bu planın Üniversitemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor, planın hazırlanmasında özveriyle çalışan Stratejik Plan Komisyonunu, birimlerdeki Stratejik Plan Ekiplerini ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarını tebrik ederim.

   

  Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI

  Rektör

 • A1-      Eğitim-öğretim alanının iyileştirilmesi

  A2-      Üniversitenin fiziksel altyapısının iyileştirilmesi ve paydaşlarımız ile ilişkilerin geliştirilmesi

  A3-      İnsan kaynaklarının iyileştirilmesi

  A4-      Bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılması          

  A5-      Finansal kaynakların geliştirilmesi

 • H1.1-    Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi         

  H2.1-    Derslik ve laboratuarların  iyileştirilmesi

  H2.2-    Üniversitenin bilişim ağı, kütüphane ve dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi          

  H2.3-   Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi ve yerleşkenin oluşturulması

  H2.4-    Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi           

  H2.5-   Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi

  H2.6-    Üniversite ile sanayi işbirliğini ileriye taşıyarak bölge sanayisinin geliştirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması

  H3.1-    Nitelikli akademik ve idari personel yetiştirilmesi

  H4.1-  Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması

  H4.2-  Yayınların artırılması

  H4.3-  Araştırma sonuçlarının ekonomiye kazandırılması

  H5.1-  Döner sermaye işletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin artırılması

  H5.2-  Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Siirt Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.siirt.edu.tr/

Güreş Caddesi, 56100, SİİRT

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Siirt Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]