Karabük Üniversitesi

Kurum misyonu

Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Hayat boyu öğrenme kültürünü içselleştirmiş, bölgenin ve dünyanın gelişimine katkı sağlayan, nitelikli eğitim ve araştırma yapan, paydaş odaklı, tercih edilen, tanınırlığı yüksek bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler, toplumların önünü açan, onların ufuk çizgilerini belirleyen, öncelikli olarak bulundukları bölge insanına, ülkeye ve evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katmak için bilimsel veriler ışığında çalışan en seçkin eğitim kurumları olmuştur.

  2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi yükseköğretimin gereklerine ve planlı bir yönetim anlayışına uygun olarak amaç ve hedeflerini belirleyip bu doğrultuda değişmekte ve gelişmektedir.

  Değişim ve gelişim çalışmasının en önemli halkasını stratejik planlama çalışması oluşturmaktadır.

  Karabük Üniversitesi; bölgesi, ülkesi ve dünya ile bütünleşen, ulusal ve uluslararası tanınırlık ile ARGE ve alt yapı süreçlerine önem veren, üniversite sanayi işbirliğinde model olan, kurumsallaşan, bilgiyi topluma yayan, sosyal-kültürel faaliyetleri teşvik eden ve günlük yaşamın her alanında etkili, sürükleyici bir güç olarak önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu misyonu ile Karabük Üniversitesi, yetiştirdiği eğitim düzeyi yüksek, nitelikli ve lider insanlarla bölgesinin ve ülkenin refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu hizmetlerimizin, Karabük Halkının katkıları ve sahiplenmesi ile hız kesmeden devam edeceğine inanıyoruz.

  Karabük Üniversitesi mevcut altyapısını her alanda hızla geliştirerek Türkiye’de öne çıkan, tercih edilen ve dünyada tanınan bir üniversite olma vizyonunu benimsemiştir. Belirtilen vizyon kapsamında 2009-2025 dönemine ilişkin hazırlanan gelişim planı ile uyumlu olmasına özen gösterilen ikinci stratejik planı hazırlayarak uygulamaya koymuştur.

  2016-2020 Dönemi Stratejik Planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerin yol haritası niteliğindedir. Stratejik plan hazırlık süreci katılımcılık anlayışı ile yürütülmüş, pek çok farklı çalışma ile tüm paydaşların görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir.

  Stratejik Plan Kurulu’na gerekli alt yapıyı sağlayan fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu stratejik planlama kurullarına, çalışmalara katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

  Üniversitemizin stratejik planının uygulanması ve hedeflere ulaşılmasıyla daha güçlü, dinamik ve öncü bir üniversite yaratacağımızın inancıyla; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Prof. Dr. Burhanettin UYSAL REKTÖR

 • A1- Nitelikli Eğitim Vermek ve Başarılı Öğrencileri Çekmek

  A2- Ar-Ge Altyapı ve Süreçlerini İyileştirmek

  A3- Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşlara Yönelik Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Sportif, Mesleki Faaliyet ve Süreçleri Geliştirmek

  A4- Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak

  A5- İdari ve Yönetim Süreçlerinin İyileştirmek

 • H1.1- 2020 yılına kadar 4 programın akreditesini sağlamak

  H1.2- Girişimci öğrenciler yetiştirmek

  H1.3- Web tabanlı eğitim teknolojilerini örgün eğitimi destekleyen bir unsur olarak yaygınlaştırmak

  H1.4- Akademik personel/öğrenci sayısını Türkiye ortalamasına yaklaştırmak

  H1.5-  Akademik programların ve ders içeriklerinin ihtiyaçlar dikkate alınarak belli periyodlarla güncellenmesini sağlamak

  H1.6-  Eğitim öğretim için gerekli fiziki alanları ve araçları geliştirmek

  H1.7-  Yabancı dilde eğitim verilen program ve derslerin sayısını ve niteliğini artırmak

   

  H2.1- Nitelikli Yayın Sayısını Arttırmak

  H2.2- Ar-Ge Altyapı ve Potansiyelini Güçlendirmek

  H2.3- Proje finansman ve fonlarının etkin kullanımı

   

  H3.1- Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H3.2- Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler memnuniyet oranlarını artırmak

  H3.3- Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki faaliyetler için gerekli alt yapıyı geliştirmek ve aktif kullanımını sağlamak

   

  H4.1- Sivil toplum ve sektörle ilişkileri geliştirmek

  H4.2- Üniversite iletişim ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi

  H4.3- Uluslararası öğrencilerle iletişimi güçlendirmek

  H4.4- Dış paydaşlarla protokole dayalı ve AB projeleri kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi

   

  H5.1- Hizmet içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve görevde yükselme imkânlarının artırılması

  H5.2- Üniversitemizde süreç yönetimini etkinleştirerek yetki ve sorumlulukları belirlemek

  H5.3- Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmak

  H5.4- Personel motivasyonunu artırmak

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Karabük Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.karabuk.edu.tr/

Balıklarkayası Mevkii, 78050, KARABÜK

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Karabük Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]