Artvin Çoruh Üniversitesi

Kurum misyonu

Milli, yerel ve evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, topluma yön vermek ve “Geleceğimizin güvencesi gençlerimizdir.” düsturundan hareketle nitelikli, üretken, çalışkan ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmek.

Kurum vizyonu

Kurumsal değer ve ilkeleri ön plana çıkaran, kolektif çalışmaya önem veren, eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten, nitelikli bilimsel araştırmalar ve yenilikçi ve girişimci uygulamalarla tanınan bölgesel bir bilim merkezi olmak ve ihtisas sahibi olduğu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sahasında ulusal ve uluslararası düzeylerde öncü ve seçkin bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Artvin Çoruh Üniversitesi yönetimi, modernleşen fiziki ve teknolojik altyapısıyla birlikte genç, dinamik akademik ve idari kadrosu ile bilimsel alanlarda nitelikli, özgüven sahibi, girişimci, yeniliklere açık, araştıran, sorumluluk sahibi, toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirerek bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaktadır. Kamusal hizmetlerin sunumunda; hizmetten yararlananların taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığı önemseyen, hesap verebilen ve kaynak kullanımında verimliliği esas alan bir anlayışla, 2023-2027 Stratejik Planını uygulamayı hedeflemekteyiz. Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planını uygulama dönemlerinde; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında ihtisaslaşma, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bilgi ve teknoloji üretecek araştırma altyapısının geliştirilmesi, paydaşlarımızın memnuniyet düzeyinin artırılması, üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi yanında bulunduğumuz şehre, bölgemize ve ülkemize değer katma hususlarında yoğun faaliyetler icra edecektir.

  “Milli, yerel ve evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten, topluma yön veren ve “Geleceğimizin güvencesi gençlerimizdir.” düsturundan hareketle nitelikli, üretken, çalışkan ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası bir üniversite olmak.” vizyonuyla yola çıkan Artvin Çoruh Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Planını bu doğrultuda hazırlamış, amaç ve hedeflerini bu vizyona ulaşmayı sağlayacak şekilde ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak belirlemiştir. Kamu kaynağı kullanan üniversitelerin stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere planın uygulanma döneminde ulaşıp ulaşamadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili, verimli, ekonomik kullanılması ilkeleri ve üniversitelerin misyonlarını yerine getirebilmeleri açısından önem arz etmektedir. Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için Artvin Çoruh Üniversitesinin tüm çalışanlarının üzerine düşen sorumluluğu azami seviyede yerine getirmeye çalışacağına şüphe yoktur. Üniversitemiz 2023-2027 Stratejik Planı ile gelecek beş yıldaki yol haritasını belirlemeye çalışmıştır. Planın hazırlanma sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkı ve destek sağlayan üniversitemiz Strateji Planlama Ekibi üyelerine, akademik ve idari personelimize, dış paydaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Strateji Planımızın üniversitemizi daha ileriye taşıyacağını umut eder, planımızın uygulama aşamasında bütün birimlerimize başarılar dilerim. 2023-2027 Strateji Planımızın ülkemize, şehrimize, üniversitemize ve ilgili tüm kesimlere hayırlı olmasını diler ve mühim katkılar sağlamasını temenni ederim.

  Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN Rektör

 • Amaç 1: Eğitim-Öğretimin Kapsam ve Kalitesini Geliştirmek

  Amaç 2: Bilgi ve Teknoloji Üretecek Altyapıyı ve İmkânları Geliştirerek, Özgün ve Nitelikli Araştırmalarla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilim, Sanat ve Teknolojiye Katkı Sağlayan Yenilikçi Üniversite Olmak

  Amaç 3: Güçlü İnsan Kaynakları ve Fiziksel Altyapısı ile Ulusal ve Uluslararası Standartlarda Bir Kurumsal Kimliğe Sahip Olmak

  Amaç 4: Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sunmak

  Amaç 5: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanında Yetkin Bir Üniversite Olmak

 • Hedef 1.1 Öğrencilerin Üniversitemizin Sunduğu Eğitim Öğretim Hizmetlerine Yönelik Memnuniyetini Her Yıl % 2 Artırmak

  Hedef 1.2 Ulusal ve Yerel Ölçekteki Talep ve İhtiyaçları Gözeterek Program Sayısını Her Yıl % 2 Artırmak

  Hedef 1.3 Lisansüstü Eğitimi Yaygınlaştırmak

  Hedef 1.4 Değişim Programlarından Yararlanan Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısını Her Yıl % 8 Artırmak

  Hedef 1.5 Öğretim Teknolojilerinin Kullanımını Yaygınlaştırmak ve Kütüphane Kaynaklarını Geliştirmek

  Hedef 2.1 Araştırma Alt Yapısını Güçlendirmek

  Hedef 2.2 Öğretim Elemanlarının Uluslararası İndekslerdeki Yayın Sayısını Her Yıl % 5 Oranında Artırmak

  Hedef 2.3 BAP, TÜBİTAK, AB ve Benzeri Yurt İçi ve Yurt Dışı Destekli Proje Sayısını Yıllık % 5 Oranında Artırmak

  Hedef 2.4 Üniversitemiz Tarafından Düzenlenecek Olan Ulusal ve/veya Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel Toplantıların Sayısını Artırmak

  Hedef 3.1 Üniversitemiz Personelinin Niteliksel ve Niceliksel Gelişimini Cinsiyet Eşitliğini de Gözeterek Artırmak

  Hedef 3.2 Üniversitemiz Personelinin Kurumsal Kimlik ve Aidiyet Bilincini Her Yıl Yüzdesel Olarak 2 Puan Artırmak

  Hedef 3.3 Üniversitemiz Personelinin Üniversiteden Memnuniyet Oranını Her Yıl Yüzdesel Olarak 2 Puan Artırmak

  Hedef 3.4 Eğitim, Araştırma, İdari ve Sosyal Amaçlı Alanları Artırmak

  Hedef 3.5 Üniversitemize Ait Kapalı ve Açık Alanları Geliştirmek ve Etkin Kullanımını Sağlamak

  Hedef 4.1 İç ve Dış Paydaşlarla İletişim İmkânlarını Artırmak

  Hedef 4.2 Dış Paydaşların İhtiyaçları ve Sosyal Kalkınmanın Gerekleri Doğrultusunda Etkinlikler Düzenlemek

  Hedef 4.3 Bölgenin İhtiyaçları Doğrultusunda Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak

  Hedef 4.4 Üniversite Faaliyetlerini Kamuoyu ile Paylaşmak

  Hedef 4.5 Eğitim, Araştırma ve Sivil Toplum Kurumları ile İlişkileri Geliştirmek

  Hedef 5.1 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanında İç ve Dış Paydaşlarda Farkındalık Yaratmak

  Hedef 5.2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanında Marka Ürünler ve Patent Geliştirerek Bölgesel Kalkınmaya Destek Vermek

  Hedef 5.3 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanı Araştırma-Geliştirme Altyapısını Güçlendirmek

  Hedef 5.4 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Alanında Yapılan Bilimsel Çalışma ve Proje Sayısını Artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Artvin Çoruh Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.artvin.edu.tr/

Artvin Çoruh Üniversitesi, Seyitler Yerleşkesi,
ARTVİN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Artvin Çoruh Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]