Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Kurum misyonu

Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmak, her bakımdan alanında donanımlı ve kültürel değerlerimize bağlı bireyler yetiştirmek, özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlayarak ülkemize ve insanlığa hizmet edebilmektir.

Kurum vizyonu

Kaliteli eğitim-öğretim hizmetleriyle ve özgün bilimsel çalışmalarıyla tercih edilen, kurum kimliği ve kültürüyle geleneği olan ve şehriyle bütünleşerek geleceğe ışık tutan bir üniversite olabilmektir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Rektör Sunuşu

  29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 Sayılı Kanun’un 81. ek maddesi ile kurulmuş olan ve eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında öncü bir üniversite olmayı hedefleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kendisine verilen görev ve yetkiler doğrultusunda nitelikli eğitim ve öğretim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. 2022-2026 Stratejik Planı, Türkiye Kalkınma Planları, Orta Vadeli Mali Program, Orta Vadeli Mali Plan, kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberine uygun olarak hazırlanmıştır. 2022-2026 Stratejik Planı; Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda, eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkıda öngörülen amaç, hedef ve stratejilere ulaşmak için bize rehberlik edecektir. Üniversitemiz 2022-2026 dönemi Stratejik Planının hazırlanması sürecinde özenli ve özverili çalışmaları ve yenilikçi fikirleri ile katkılarını sunan, Strateji Geliştirme Kurul üyelerine, Stratejik Planlama Ekibimize, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza ve tüm akademik ve idari personelimizin yanı sıra önerileriyle katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza en derin teşekkürlerimi sunarım. Stratejik Planın üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

                                                                                      Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR

                                                                                                    Rektör

 • AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması.

  AMAÇ 2- İhtisaslaşmanın sağlanması.

  AMAÇ 3- İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak.

  AMAÇ 4- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek.

 • Hedef 1.1 Yeni hizmet alanlarının oluşturulması.

  Hedef 1.2 Üniversitemiz donanım ve ekipmanının yenilenmesi, geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması.

  Hedef 1.3 Üniversitemiz personelinin nitelik ve niceliğinin artırılması.

  Hedef 2.1 Öğretim üyesi potansiyeli ve ilin önceliklerine göre belirlenmiş olan, biyoteknoloji ve enerji teknolojileri alanlarında ihtisaslaşmak.

  Hedef 2.2 İhtisaslaşma alanlarında nitelikli araştırmacı sayısını artırmak.

  Hedef 2.3 İhtisaslaşma alanlarındaki araştırmacıların bilimsel aktivitelerini artırmak.

  Hedef 2.4 Üniversitenin sosyal bilimlerini kapsayan alanlarında Bilecik ilinin coğrafik, kültürel, sosyolojik ve tarihi özellikleri göz önüne alınarak ihtisaslaşmanın sağlanması.

  Hedef 2.5 Kamu sanayi üniversite iş birliğinin geliştirilmesi.

  Hedef 3.1 Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarının zenginleşmesini sağlamak.

  Hedef 3.2 Sosyal ve kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak.

  Hedef 3.3 Üniversitemizin kurumsal kimliğini oluşturmak ve üniversitenin bilinirliğini sağlamak.

  Hedef 4.1 Bölümlerin ve programların eğitim öğretim akretidasyonlarını sağlamak.

  Hedef 4.2 ERASMUS, Mevlana gibi uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak.

  Hedef 4.3 Mevcut önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının niteliğinin artırılması.

  Hedef 4.4 Zorunlu yabancı dil eğitimine geçilmesi.

  Hedef 4.5 Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası durumlarına yön vermek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.bilecik.edu.tr/

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, 11210, Gülümbe/BİLECİK

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]