Bitlis Eren Üniversitesi

Kurum misyonu

Bölgenin köklü tarihî ve zengin kültürel dokusuyla değer eksenli toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlamak, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirmek, nitelikli araştırmalarla bölge kaynaklarının etkin kullanılmasına öncülük etmek ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ön plana çıkan; güçlü kurumsal yapısıyla yenilikçigirişimci bir aktör olarak yerel ve bölgesel kaynakların harekete geçirilmesine öncülük eden, evrensel değerler çerçevesinde nitelikli bireyler yetiştiren saygın bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9 uncu maddesi hükmü çerçevesinde kamu kurumları; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak suretiyle katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

  Üniversiteler, insanlığın ortak aklını geliştiren, insanlık adına bilgi üreten ve ürettiği bilginin insanlık yararına nasıl kullanılacağını gösteren, toplumların önünü açan, onların ufuk çizgilerini belirleyen, öncelikli olarak bulundukları bölge insanına, ülkeye ve evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katmak için bilimsel veriler ışığında çalışan en seçkin eğitim kurumlarıdır.

  2007 yılında kurulan Bitlis Eren Üniversitesi yükseköğretimin gereklerine ve planlı bir yönetim anlayışına uygun olarak amaç ve hedeflerini belirlemekte, bu doğrultuda gelişmektedir. Bu anlayışla, çalışma ekibimizin özverili katkılarıyla hazırlanan 2023-2027 dönemi Stratejik Planı, üniversitemizin çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmesini ve belirlenen stratejik amaçlara ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası niteliğindedir.

  Önümüzdeki beş yılı şekillendirecek olan 2023-2027 dönemini kapsayan yeni stratejik planımızı kamuoyunun bilgisine arz eder ve stratejik planlama sürecinde özverili çalışmalarıyla planın hazırlanmasında önemli katkıları olan Stratejik Planlama Ekibi başta olmak üzere çalışmalara katkı sağlayan idari ve akademik personelimize teşekkürlerimi sunarım.

                                                                                         Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ

                                                                                                          Rektör

 • A1-Nitelikli ve Özgün Bilimsel Araştırmalar Işığında, Girişimciliği Destekleyen Yenilikçi Çalışmalar Yaparak Bölge ve Ülke İçin Katma Değer Üretmek.

  A2-Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Sorumluluk Bilinci İle Yürütülecek Çalışmalarla Toplumsal Katkının Geliştirilmesinde Sürekliliği Esas Almak.

  A3-Alanında Yetkin Akademisyenler ve Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim Programları İle Çağın Gerektirdiği Becerilere Sahip, Kişisel ve Sosyal Gelişime Açık Mezunlar Yetiştirmek.

  A4-Kurumsal Altyapı Kapasitesini Güçlendirerek Hizmet Kalitesini Artırmak.

 • H1.1-Araştırma - geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmalara yönelik kaynakların artırılmasını sağlamak.

  H1.2-Araştırmalardan elde edilen sonuçları patent, faydalı model ve ticari ürüne dönüştürmek.

  H1.3-Nitelikli, yenilikçi, ulusal ve uluslararası katkılar sunan araştırma faaliyetleri geliştirmek.

  H2.1-Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri artırmak.

  H2.2-Sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetleri ile çevre odaklı yapılan projelerin sayısını ve kalitesini artırmak.

  H3.1-Üniversitemiz programlarının doluluk oranını %80'in üzerinde sürdürülebilirliğini sağlamak.

  H3.2-Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyerek niteliğini artırmak.

  H3.3-Nitelikli ve sürdürülebilir eğitim ve öğretim için uluslararasılaşma düzeyini artırmak.

  H3.4-Öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki yetkinliklerini arttırmak.

  H3.5-Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sunacak sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak.

  H4.1-Üniversitemizin mevcut eğitim-öğretim ve sosyal yaşam alanlarını artırmak.

  H4.2-Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgi ve birikimlerini geliştirmeleri için kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek hizmet kapasitesini artırmak.

  H4.3-İç kontrol ve kalite güvence sistemlerini geliştirmek.

  H4.4-İnsan kaynağı niteliğinin yetkinliğini ve kurumsal aidiyeti geliştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bitlis Eren Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.bitliseren.edu.tr/

Hüsrev Paşa Mh., 13000, Hüsrev Paşa, BİTLİS

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bitlis Eren Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]