Bitlis Eren Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilim, teknoloji, kültür-sanat, sağlık ve spor alanlarında araştırmalar yapmak; evrensel değerlere, akademik ve mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Bilim ve teknolojide yeniliği, öğretimde niteliği esas alarak örnek bireyler yetiştiren; temel bilimlerde öncü, İslami ilimler ve kültür-sanat-spor alanlarındaki araştırmalarda bölge kaynaklarına ve dinamiklerine öncelik veren, ülkemizde ve bölge ülkelerinde tercih edilen rekabetçi bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemizin Kuruluş Kanunu ile birlikte MYO, Sağlık YO, Adilcevaz MYO, Ahlat MYO, Tatvan MYO, Hizan MYO ve Sağlık Hizmetleri MYO'nun üniversitemize bağlanmasının yanı sıra dört fakülte ve iki enstitünün kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Bunlar Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri ve İslami İlimler Fakülteleri ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleridir. Fakülte bölümlerinin kurulması ise Aralık 2008 ‘de gerçekleştirilebilmiştir. 2010 yılında Bitlis merkezde bulunan meslek yüksekokulumuzun adı değiştirilerek, Sosyal Bilimler MYO olmuş, aynı zamanda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.

  Üniversitemizin 2020 yılına kadar olan gelişme planı hazırlanmıştır. Yerleşke planı üzerinde yapılan çalışmalar; yedi fakülte, yüksekokullar kompleksi, ileri araştırma laboratuvarları, kapalı ve açık spor alanları, sosyal alanlar, lojman, öğrenci yurtları ve misafirhane temel alınarak 15-20 bin öğrenciye hitap edecek şekilde yapılandırılmıştır.

  Fakülte binalarının inşasına, eğitim-öğretimin etkin bir şekilde başlatılması amacıyla kompakt bir model ile 2009 yılında başlanmış olup 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Fakültelerimize 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamış, planlanan bazı bölümlerde de yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına gidilebilmesi için hazırlıklar devam etmektedir.

  Yüksekokullarda yeni açılan programlara yeni dönemden itibaren mevcut olanaklar çerçevesinde öğrenci alımına gidilerek öğrenci sayımızın arttırılmasına çalışılacaktır.

  Öğrencilerimizin sosyal etkinliklerinin arttırılması için sosyal mekânlar ve öğrencilerin vakitlerini verimli geçirilebilecekleri tesisler inşa edilecektir.

  Açılması için müracaat edilen İslami İlimler Fakültesi Yüksek Öğretim Kurulu'ndan onay almış, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ise Bakanlar Kurulu'ndan onay beklemektedir. Kurulması ön görülen fakülteler; Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'dir. Yerleşke planı bu öngörüye göre şekillendirilmiştir. Gerek mevcut fakültelerin geliştirilmesi, gerekse diğer fakültelerin kurulması ve işlevsel hale getirilmesinde ilimizin bütün unsurlarıyla desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Üniversitemizde Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde ilimiz ve bölgemize hitap edecek teknopark kurulması çalışmaları başlatılacaktır.

  Tarih ve edebiyat gibi sosyal bilimler ağırlıklı alanların yanında Jeoloji, Tarım-Hayvancılık ve Turizm işletmeciliği alanlarında da ilimiz ve bölgemizde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için üniversitemizde farklı amaçlara hizmet eden araştırma merkezleri kurulup faaliyete geçirilecektir.

  Gelişmenin özünü kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler ise netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarı ile gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi hesaplanması gerekmektedir.

  Üniversitemiz çalışanlarının stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceğine olan inancım tamdır. Bu bağlamda Bitlis Eren Üniversitesi kuruluşunu "BİR BİLİM ve TEKNOLOJİ MERKEZİ" olma temeline oturtulmuş olup her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir.

  Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

  Rektör


 • A1- Fiziki mekân, alt yapı ve çevre ile ilgili sorun ve ihtiyaçları tespit ederek gerekli önlemleri almak
  A2- Lisans ve lisansüstü eğitimde nitelikli ve yenilenebilir bir yapıya kavuşmak
  A3- Bilimsel nitelikli araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak
  A4- Üniversitemizin yurtdışı tanınırlığını sağlamak
  A5- Bitlis iline sosyo-ekonomik ve kültürel katkı sağlamak
  A6- Personelin nitelik ve nicelik yönünden gelişimini sağlamak ve kurum kültürünü yerleştirmek
  A7- Üniversite bütçesinin şeffaf, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak

 • H1.1-Kampüs alanındaki merkezi derslik, misafirhane vb birimlerin tamamlanmasını sağlamak
  H1.2- Yeşil Üniversite oluşumunu desteklemek ve üniversitemizde çevreye duyarlılık bilincini geliştirmek
  H1.3- Bitlis il sınırlarında bulunan tarihi yapıların dokusunu muhafaza etmek
  H1.4- Tüm personel ve öğrencilerin yemek hizmetinden faydalanmasını sağlamak
  H1.5- Güvenlik altyapısını güçlendirmek ve geliştirmek
  H1.6- Bilişim Teknolojilerinden Daha etkin bir biçimde faydalanmak
  H1.7- Mezun öğrencilerimizin üniversite ile irtibatlarının devamlılığını sağlamak
  H1.8- Araç filomuzu güçlendirmek
  H2.1- Üniversitemiz akademik personelinin bilimsel niteliğini geliştirmek
  H2.2- Üniversitemizde açılmış/açılacak programlarda yabancı dil hazırlık sınıflarına yer vermek
  H2.3- Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini önemsemek ve desteklemek
  H2.4-Üniversitemize uluslararası düzeyde öğrenci alımını sağlamak
  H2.5- Önlisans ve lisans programlarının sayısını artırmak.
  H2.6-Uzaktan öğretim önlisans ve lisans programlarının sayılarını artırmak.
  H2.7-Yüksek lisans, doktora programları açmak ve uluslararası bir konuma getirmek
  H2.8- Teknolojik ve bilimsel gelişmeyi sağlamak
  H3.1-BAP aracılığıyla yapılan araştırmaları özendirmek, destek programlarına katılımı sağlamak

  H3.2-Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak çalışmalar yapmak.
  H3.3- Üniversitemizin araştırma/geliştirme alt yapısını güçlendirmek
  H4.1- Akademik/idari personelin ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketliliğini artırmak
  H5.1- Milli ve manevi günlerle ilgili kutlamalara katılmak ve/veya programlar düzenlemek
  H5.2-Bitlis ilindeki paydaşlarımızla işbirliği yapmak
  H5.3-Bitlis ilinin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak
  H5.4- Bitlis ilinin tanıtımını sağlamak
  H6.1- 2017 yılına kadar üniversitede nitelikli ve iyi çalışan Örgüt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi
  H6.2- Üniversite personelinin niteliğini geliştirmek
  H6.3- Kurum kültürünü yerleştirmek
  H6.4- Performansa odaklı bir kalite kültürü oluşturmak
  H6.5- Personelin kuruma karşı aidiyet duygusunu geliştirmek
  H7.1- Malî Kaynakları etkili ve verimli kullanmak ve Güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bitlis Eren Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.bitliseren.edu.tr/

Hüsrev Paşa Mh., 13000, Hüsrev Paşa, BİTLİS

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bitlis Eren Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]