Kırklareli Üniversitesi

Kurum misyonu

Dinamik, tecrübeli ve kurumsal kültüre sahip kadrosu ile bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, paylaşmayı ve uygulamayı evrensel boyutlara taşıyan bilimsel, teknolojik ve kültürel birikime katkıda bulunan, yaratıcı sorgulayıcı, araştırıcı, liderlik vasıflarına sahip, işine kendini adamış yetkin ve özgüven sahibi bilinçli bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Ülkemizin ve bölgemizin hedefleri ile paydaşlarımızın beklentilerine hizmet etmek amacıyla yenilikçi kendine güvenen, çevresine güven veren, etik ve evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştirmek ve eşit, özgür, katılımcı bir çalışma ortamında üretilen bilimsel faaliyetleri ile saygı duyulan bir bölge üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kırklareli Üniversitesi kurulduğu 2007 yılında 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Enstitü ve 7 Meslek Yüksekokulu ile eğitime başlamış iken; hızla büyüyerek bugün 12 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 7 Meslek Yüksekokulu ve 16 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini yerine getirmektedir. Türkiye’nin en genç üniversitelerinden biri olan Kırklareli Üniversitesi, akademik birimlerinin sayısını artırmanın yanı sıra yaklaşık 50 bin mezun vermiş ve 827 akademik persone1, 296 idari personel ve 177 işçi olmak üzere toplam 1314 personel ile bugün Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. Üniversitemizde Tıp, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Fen, Edebiyat, Mühendislik, Mimarlık, İlahiyat, Turizm, Teknoloji, Havacılık ve Uzay Bilimleri ve İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanlarda eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmektedir. Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR Rektör Kırklareli Üniversitesi, kuruluşundan bu yana ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde program çeşitliliğini artırmış ve akademik kadrosunu bu doğrultuda güçlendirmiştir. Genç, dinamik ve araştırmaya eğilimli bir akademik kadroya sahip olan Üniversitemiz araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve uygulama projelerine ağırlık vermektedir. Kırklareli Üniversitesi, ülkemizin yanı sıra Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri ve dünya ülkelerini kapsayacak şekilde bireylere yükseköğrenim imkânı sunmaktadır. Üniversitemizin ilk defa uluslararası öğrenci kabul etmiş olduğu 2010 yılından, günümüze kadar toplam uluslararası öğrenci sayısı sürekli artış göstermiş; 2022 yılında 2549 öğrenci öğrenimine devam ederken; Ülkemizin ve Üniversitemizin tanıtımında gönüllü elçiler olan öğrencilerimizden 499’nu mezun etmiş bulunmaktayız Öğrenci sayılarının artışında hem kalite, hem de uluslararasılaşma alanlarında atılan önemli adımlar etkili olmaktadır. Kırklareli Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK)’nın Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 2020 yılında “Gıda odak alanında ihtisas üniversitesi” seçilmiştir. Üniversitemiz bu doğrultuda çiftçilerle, imalatçılarla, perakendecilerle ve işletmelerle daha yakın iş birliği içinde çalışarak, Kırklareli’ne özgü ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesine ve yerel markalar oluşturulmasına öncülük edecektir. Üniversitemizin gıda alanında yaptığı çalışmalar; hem Kırklareli hem de bölgede sürdürülebilir kalkınmaya, katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapılmasına, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, teknolojinin etkin kullanımına, istihdam artışına ve markalaşmaya önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca üniversitemizin koordinatörlüğünü yürüteceği “Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması teklifi Yüksek Öğretim Başkanlığı tarafından kabul edilmiş ve Merkezimizin açılışı 31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak Üniversitemiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi koordinatörlüğünde kurulması kabul edilen “Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin de ortak üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz bu anlamda gıda odak alanında özellikle Gıda Arzı Güvenliği konusunda yaptığı ve yapacağı çalışmalar ile tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında yapılacak çalışmalarda çatı görevi üstlenmeye devam edecektir. Stratejik planlar, kurumların orta ve uzun vadeli hedeflerini, politikalarını ve stratejilerini içeren dokümanlardır. Kırklareli Üniversitesi, birinci (2013-2017) ve ikinci (2018-2022) stratejik planlama deneyimi sonrası 2023-2027 dönemini kapsayan üçüncü stratejik plan çalışmasını tamamlamıştır. Kırklareli Üniversitesi, 2023-2027 Stratejik Planı; Araştırma Odaklı Üniversite Kimliğini Yerleştirmeyi ve Geliştirmeyi; Rekabetçi, Yenilikçi ve Nitelikli Eğitim Hizmeti Sunmayı; Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Toplumsal Katkı ve Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları Gerçekleştirmeyi; Kırklareli Üniversitesinin Kurumsal Yapısının Etkinlik ve Verimliliği ile Tanınırlığının Artırılmasını kapsayan dört amaç ve bu amaçlar altında on seki ̇z hedeften oluşmaktadır. Kırklareli Üniversitesi’nin çağın gereklerine uygun olarak hizmetine devam etmesinde önemli bir rol oynayacak 2023-2027 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmamızda katkı sunacak tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

 • Amaç 1: Araştırma Odaklı Üniversite Kimliğini Yerleştirmek ve Geliştirmek

  Amaç 2: Rekabetçi, Yenilikçi ve Nitelikli Eğitim Hizmeti Sunmak

  Amaç 3: Ulusal ve Uluslararası Platformlarda Toplumsal Katkı ve Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları Gerçekleştirmek

  Amaç 4: Kırklareli Üniversitesinin Kurumsal Yapısının Etkinlik ve Verimliliği ile Tanınırlığının Artırılması

 • Hedef 1.1 Araştırma altyapısının kurulması ve kapasitesinin güçlendirilmesi

  Hedef 1.2 Üniversitemizde yenilikçi bilimsel çalışmaların artırılması

  Hedef 1.3 Nitelikli araştırma faaliyetlerini ve çıktılarını artırmak

  Hedef 1.4 Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisince yürütülen faaliyetler ile akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına teknik destek sağlanması

  Hedef 2.1 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda donanımlı mezunlar yetiştirmek

  Hedef 2.2 Program doluluk kapasitesinin artırılması

  Hedef 2.3 Alanlarında araştırmacılara yetkinlik kazandırmak

  Hedef 2.4 Altyapı kaynaklarının geliştirilmesi ve çeşitliliğinin artırılması

  Hedef 2.5 Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek

  Hedef 2.6 Öğrenci yaşam kalitesini artırmak

  Hedef 3.1 Topluma katkı sağlamaya yönelik sosyal sorumluluk faaliyeterini artırmak

  Hedef 3.2 Hayat boyu öğrenmeye yönelik faaliyetlerin çeşitliliğini artırmak

  Hedef 3.3 Öğrenci ve mezunlarımızın istihdamla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyet sayısını artırmak

  Hedef 3.4 Öğrenci ve mezunlarımıza yönelik girişimcilik ve yenilikçilik temalı faaliyetlerin sayısını artırmak

  Hedef 4.1 Akademik ve idari personelin kişisel ve mesleki gelişimini artırmak

  Hedef 4.2 Paydaşların memnuniyet düzeyinin artırılması

  Hedef 4.3 Bilişsel altyapının geliştirilmesi

  Hedef 4.4 Üniversitenin tanınırlığını artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Kırklareli Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.kirklareli.edu.tr/

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, Kültür Merkezi, A Blok, KIRKLARELİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Kırklareli Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]