Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Kurum misyonu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur.

Kurum vizyonu

Girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin geçmişi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 1976 yılında kurulan Osmaniye Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadır. Osmaniye Belediyesine ait bir binada hizmet vermekte iken, 1981 yılında Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır.

  2007 yılında Çukurova Üniversitesinden ayrılarak müstakil bir üniversite olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. OKÜ, kısa sürede modern ve donanımlı alt yapısını oluşturarak öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri mekânları hazırlayarak gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur. Üniversitemiz bilgi üretme, aktarma ve teknolojiye dönüştürme işlevinin yanı sıra aydınlık ve özgürlük merkezi olma, milli ve manevi değerleri hoşgörü ile yaşatma, demokrasi kültürüne katkı sunan bir bilim yuvası olma doğrultusunda hedeflerine hızlı adımlarla ilerlemektedir.

  OKÜ, hızla değişmekte olan yükseköğretim dünyasında konumunu güçlendirmek için Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fakülteler, yüksekokullar, bölümler ve programlar açmaktadır.

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak devletimizin bize sunduğu imkânlar dâhilinde kentimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etme noktasında güçlü bir motivasyona sahibiz. Üniversitemiz özellikle lojistik olarak çok önemli bir kavşak noktasında bulunmakta olup ekonomik olarak da güçlü bir endüstriyel bölgede yer almaktadır. Bu fırsatlar dâhilinde bölgenin ihtiyaçlarına yönelik mezunlar yetiştirmek ve projeler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

  Ar-Ge çalışmalarıyla da bölgedeki sanayi tesislerine destek olmaya gayret etmekteyiz. Üniversitemiz, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi ile OKÜ Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile çok yakın ve güçlü ilişkiler geliştirmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir gururla ülkemizin gelişimine sağladığımız katkıyı en yüksek düzeye çıkarmak için devletimizin bize sunduğu bütün imkanları en optimal şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. 2024-2028 Yılı Stratejik Planı ile mezunlarımızın istihdam olanaklarının artırılmasını destekleyecek, akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını teşvik edecek, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası iş birliklerin geliştirilmesi ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini artıracak politikalar hedeflenmiştir.

  Üniversitemiz, bir yandan bilimsel gelişimine ve akademik faaliyetlerine devam ederken diğer yandan da her zaman ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin zor koşullarında aziz milletinin yanında olmuş, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmiştir.

  Bu bağlamda, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi doğrudan etkileyen deprem felaketinde de milletimizin yanında olduk ve depremin ilk saatlerinden itibaren Yemekhane Binamız, Kapalı Spor Salonumuz ile Sosyal Tesislerimizin hasar kontrolünü ivedilikle yaptırarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı üniversitemizde misafir etmeye başladık, vatandaşlarımıza barınma imkânının yanı sıra yemek hizmeti de sunduk.

  Üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarının da bu süreçte her türlü ihtiyaç ve sorunlarına en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için deprem irtibat komisyonunu oluşturduk. Komisyonumuz ise çalışmalarına hızlı şekilde başladı ve devam etmektedir.

  Yaşanılan deprem felaketinden etkilenen öğrencilerimiz ve aileleriyle üniversitemiz çalışanlarımızın deprem travmasını daha kolay atlatabilmelerine katkı sağlamak için Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz tarafından psikolojik yardım çalışması başlattık.

  Geçmişte birçok kez olduğu gibi bu afetin de milletimizin yüksek feraseti ve dayanışma anlayışı ile devletimizin güçlü desteği sayesinde kısa sürede üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Biz de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak bütün imkânlarımızı, bilgi birikimimizi ve enerjimizi bu alanda kullanmaya çalışıyoruz. İnşallah Osmaniye’mizde de depremin yaralarını sararak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz.

  Bu düşüncelerle, OKÜ 2024-2028 Dönemi Stratejik Planını kamuoyunun bilgilerine sunar, hazırlanmasında görev ve sorumluluk yüklenenlere teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Turgay UZUN
  Rektör

 • A1- Kurumun fiziki ve sosyal kapasitesini güçlendirmek

  A2- Eğitim-Öğretimi güncel teknolojilerle akredite edilebilir düzeye getirerek mesleki yeterlilik sahibi mezunlar yetiştirmek

  A3- Bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek

  A4- Toplumsal hizmetin kapsam ve niteliğini geliştirmek

 • H1.1- OKÜ personelin niteliğini, kurumsal aidiyetini ve memnuniyetini artırmak

  H1.2- Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkinleştirmek, kurumun ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırma hususunda sosyal medyayı etkin kullanmak

  H1.3- Eğitim, araştırma ve idari alanlarda mevcut fiziki ve sosyal altyapıyı korumak, geliştirmek ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak

  H2.1- Mevcut akademik birimlerde öğrenci sayılarını artırmak

  H2.2- Ulusal, uluslararası ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut akademik birim ve alt birimleri geliştirmek ve yenileri açmak

  H2.3- Öğrencilerin eğitim ve öğretim yönlerini geliştirmek

  H2.4- Öğrencilerin sağlık, kültür, biyopsikososyal yönlerini geliştirmek

  H2.5- Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici becerilerini geliştirmek

  H3.1- Araştırma merkezlerinin ve laboratuvarlarının faaliyetlerini artırmak, fiziki koşulları ve makine-teçhizat olanaklarını geliştirmek ve yeni laboratuvarlar kurulmasını sağlamak

  H3.2- Araştırma fonlarının artırılmasını sağlamak, girişimciliği özendirmek, ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüştürmek

  H3.3- Yayın sayısının artırılmasını özendirmek, ulusal ve uluslararası dergilerdeki yayın sayısını artırmak

  H3.4- Öğretim üyelerinin mesleki ve bilimsel faaliyetlerini geliştirmek

  H3.5- Lisansüstü programları etkinleştirmek ve öğrenci sayısını artırmak

  H4.1- OKÜ tarafından mesleki, bilimsel ve sosyal katılımı artırmak amaçlı halka ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri geliştirmek

  H4.2- OKÜ’nün çevreyle, toplumla ve mezun öğrencileriyle ülkenin gelişimine katkı sunmasını sağlamak ve girişimcilik ekosistemine katılımını artırmak

  H4.3- Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen bireylerin eşit ve adil bir şekilde sosyal entegrasyonunu ve üniversite hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.osmaniye.edu.tr/

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000, Merkez/OSMANİYE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]