Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Kurum misyonu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur.

Kurum vizyonu

Girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 2007 yılında kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebildikleri, gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur.

  OKÜ, bilgi üretme, aktarma, teknolojiye dönüştürme, beceri kazandırma, ufku açma işlevinin yanı sıra; aydınlık ve özgürlükçü düşüncelerin merkezi olma, hoşgörü ile birlikte hayata ve demokrasi kültürüne katkı sunan bir bilim yuvası olma doğrultusunda hedeflerine hızlı adımlarla ilerlemektedir.

  OKÜ, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek yeni fakülteler, yüksekokullar, bölümler ve programlar açarak büyümeye devam etmektedir.

  OKÜ, kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarının etkin ve etkili bir şekilde kullanımını sağlarken; bölgenin sorunlarını giderecek çalışmalar, araştırmalar yaparak, bilgiyi reel alanda uygulayan öğrenciler yetiştirerek, kendi gelişiminin yanı sıra bölgenin de refah ve huzuruna katkıda bulunan bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

  Stratejik Planın hazırlanmasında, stratejik düzeyin ön gördüğü katılım ve katkı temel alınmış, yönetici, öğretim elemanları ile tüm çalışanların katılımı sağlanmıştır. Kurum misyonu, vizyonu, amaçları, hedefleri ve stratejileri birimler arası iş birliği anlayışı içinde belirlendikten sonra kalite süreçlerinin de gereği olarak Üniversitemiz açısından öncelikleri bulunan hedefler geçmiş verilere dayalı olarak ileriye yönelik tanımlama ile sayısallaştırılmıştır.

  2019-2023 Yılı Stratejik Planı ile mezunlarımızın istihdam olanaklarının arttırılmasını destekleyecek, akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını teşvik edecek, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası işbirliklerin geliştirilmesi ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini arttıracak politikalar hedeflenmiştir.

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Stratejik Planını kamuoyunun bilgilerine sunar, hazırlanmasında görev ve sorumluluk yüklenenlere teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Murat TÜRK
  Rektör

 • A1- Kurumun fiziki ve sosyal kapasitesini güçlendirmek

  A2- Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek

  A3- Bilimsel araştırma etkinliklerini geliştirmek

  A4- Üniversitenin özel sektör, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve halk ile birlikteliğini sağlamak, geliştirmek ve güçlendirmek

  A5- Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ulusal ve bölgesel düzeyde, Üniversitemiz programlarında girişimcilik, yaratıcılık ve inovasyona yönelik ders sayısını arttırmak, organizasyonlara destek olmak, sanayi kuruluşları ile ortak düzenlenen seminer, kurs vb. etkinlikleri geliştirmek ve güçlendirmek

 • H.1.1- Akademik ve idari personelin niteliğini, kurumsal aidiyeti ve memnuniyeti arttırmak

  H.1.2- Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkinleştirmek, kurumun ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmak

  H.1.3- Fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek, mevcut olanı korumak

  H.1.4- Eğitim ve araştırmada teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak

  H.1.5- Üniversite harcamalarında mali disiplinin sağlanarak, finansal kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanmak

  H.2.1- Bölüm ve programlarda gerekli olan teknolojik ve fiziki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak

  H.2.2- OKÜ’nün gelişimini ve büyümesini sağlayacak güncel enstitü, fakülte, bölüm ve programlar açarak öğrenci sayısını arttırmak

  H.2.3- Eğitim öğretim kalitesinin sürekliliğini sağlamak

  H.2.4- Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici yönlerini geliştirmek

  H.2.5- Ulusal ve uluslararası nitelikli öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesini sağlamak

  H.2.6- Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezinin açılarak program ve ilgili derslerin belirlenmesi

  H.2.7- Öğrencilerin derslere yönelik ilgi, istek ve öğrenme kapasitelerinin arttırılmasını sağlamak

  H.2.8- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çeşitlendirilerek etkinleştirmek

  H.2.9- Önlisans, lisans ve lisansüstü program öğrencilerinin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer ve oryantasyonlar düzenlemek

  H.3.1- Üniversite içi ve dışı bütçe kaynakları oluşturmak ve etkin kullanmak

  H.3.2- Araştırma merkezlerinin faaliyetlerini arttırmak, yeni merkezler kurmak, akademik birimlerde mevcut laboratuvar altyapısını verimli kullanmak ve yeni laboratuvarlar kurulmasını sağlamak

  H.3.3- Araştırmaları ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüştürmek

  H.3.4- Bilimsel bilgiye erişimi sağlamak

  H.3.5- Proje ve yayın sayısının arttırılmasını özendirmek ve ulusal ve uluslararası dergilerdeki yayın sayısını arttırmak

  H.3.6- Öğretim üyelerinin mesleki ve bilimsel faaliyetlerini geliştirmek

  H.3.7- Lisansüstü programları etkinleştirmek ve öğrenci sayısını arttırmak

  H.3.8- Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, araştırma kurumları ile iş birliğini geliştirmek

  H.4.1- Özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin Üniversitemizden beklentileri güncellemek ve takip etmek

  H.4.2- 2023 yılı sonuna kadar bölge insanına yönelik bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif projeler ile hayat boyu öğrenim faaliyetlerini arttırmak

  H.4.3- 2023 yılı sonuna kadar halkın üniversite faaliyetlerinden ve olanaklarından haberdar olmasını sağlamak ve bu olanaklardan yararlanılmasını arttırmak

  H.5.1- Bölgesel ve ulusal düzeyde Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.osmaniye.edu.tr/

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000, Merkez/OSMANİYE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]