Bingöl Üniversitesi

Kurum misyonu

Bingöl Üniversitesinin varlık sebebi;

 • Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek,
 • Akademik faaliyetlerini il ve bölge halkının yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda genişletmek,
 • Yerel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini, aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek,
 • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma modelinde öncü olacak şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
 • Akademik ve idari personeli için teşvik edici ve verimli bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı sağlamaktır.
Kurum vizyonu

Bulunduğu bölgenin Tarım ve Havza Bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyada son yıllarda artan toplam refah içinde ülkelerin daha fazla pay kapma yarışı, ülke kurumlarının etkinliğinin ve başarısının artırılmasına yönelik çabalara da yansımaktadır. Ülke ve şehir refahının arttırılmasının temel mekanizmalarından biri de ülkede ve şehirlerde bulunan kurumların etkinliğinin arttırılması ve başarıya odaklanmalarıdır. Bu bağlamda ülkelerin ve ülke içinde bölgelerin gelişiminde üniversitelerin rolünün gittikçe arttığı gözlemlenmektedir. Diğer kurumlardan farklı olarak üniversitelerin etkinliği ve başarısı, ülke ve şehir refahına tekil bir katkının ötesinde yerine getirdiği faaliyetler ile (yetiştirdiği insan kaynağı, bilgi üretme düzeyi ve niteliği, topluma sunduğu diğer hizmetler vb) başka kurumların başarısında da etkin rol oynaması dolayısıyla daha da önemli hale gelmektedir.                    

  Bununla birlikte yükseköğrenim sektöründe yaşanan gelişmeler, üniversitelerde başarının nasıl sağlanabileceği konusunu daha karmaşık hale getirmektedir. Bir yandan dünya ve ülke koşullarının (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) hızla değişiyor olması, öte yandan yükseköğrenim sektörünün giderek daha uluslararası anlaşması ve rekabetçi bir yapıya bürünmesi bu karmaşıklığın temelini oluşturmaktadır. Bu durum üniversite yönetimlerine stratejik yaklaşmanın gerekliliğini daha da belirgin hale getirmiştir. Üniversite yönetimine stratejik yaklaşmak, üniversitelerin faaliyet alanlarında operasyonel etkinliği sağlamanın ötesine geçip uzun bir gelecek perspektifi ile bu faaliyet alanlarının gelecekte ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçlar temelinde nasıl yeniden tasarlanabileceğini anlamaya yardımcı olmaktadır. Bu bakış açısıyla Bingöl Üniversitesi’nin 2018-2022 stratejik planı kurumumuzun yalnızca önümüzdeki beş yıllık dönem boyunca geleceğinin detaylandırıldığı bir çalışma değil, aynı zamanda üniversitemiz için daha uzun dönemli bir başarı perspektifinin nasıl sağlanabileceğine ve bunun dönemsel planlara nasıl yansıtılabileceğine dair fikri zemini oluşturmaktadır. 

  2007 yılında kurulan ve görece genç bir üniversite olan Bingöl Üniversitesi, ülke ve bölge kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla nitelikli eğitim vermeyi, bölge sorunlarını önceleyen araştırmalar yapmayı ve özellikle Tarım ve havza bazlı Kalkınma alanında bölgeye ve ülkemize katkıda bulunarak yükseköğrenimde rol model olmayı hedeflemektedir. Hedeflediğimiz başarı düzeyine bizi ulaştıracak akademisyen ve öğrencileri üniversitemize kazandırabilmek için girişimlerde bulunmaya öncelik ve önem vermekteyiz.

  Görece genç ve bulunduğu bölge açısından kısıtlılıklara sahip bir üniversite olmasına rağmen, hızla büyüyen üniversitemiz bünyesinde, 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 18Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde nitelikli eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda nitelikli öğretim elemanları tarafından uluslararası düzeyde bilgi, teknoloji ve toplumsal hizmet üretilmektedir. Ayrıca kısa sürede ortaya konulan gelişim performansı daha da kurumsal hale getirilerek, bundan sonraki süreçte daha rekabetçi bir konuma ulaşılması arzulanmaktadır. Ulaşılmak istenen konum ile ülke ve bölge ekonomisinin gelişimine yönelik sosyal projelerin üretilip, bölgenin ve ülkenin refah gücünün ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak bir üniversite olmak hedeflenmektedir.                 

  Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

  Bingöl Üniversitesi Rektörü

 • A1: Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanına katkı sağlayacak şekilde bilimsel üretim kapasitesinin artırılması

  A2: Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesinin Sürekli Geliştirilmesi ve Pilot Üniversite Gerekliliklerine Uygun Hale Getirilmesi

  A3: Tarım ve Havza Bazlı kalkınma alanına destek olmak amacıyla kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği düzeyini artırmak

  A4: Eğitim-öğretim ve idari iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek için üniversitenin fiziksel, teknolojik, sosyal ve çevresel altyapısının iyileştirilmesi ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması

 • H1.1.    Bilimsel yayın (ISI, diğer hakemli dergiler, kitap ve kitap bölümü) sayısını her yıl %5 artırmak ve bu yayınların Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanı ile ilişkili olanları her yıl %10 artırmak

  H1.2.    Öncelikli olarak Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanına katkı sağlayacak araştırma altyapı kapasitesini (araştırma merkezi, laboratuvar, kütüphane) artırmak

  H1.3.    Öncelikli olarak Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında olmak üzere üretilen uluslararası destekli proje sayısının %10, ulusal destekli proje sayısının her yıl %20 artırılması

  H1.4.    Öğretim üyesi başına ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda sunulan bildiri sayısının her yıl %10 artırılması ve bu bildirilerin Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanına katkı sağlayacak nitelikte olanların oranını her yıl %20 artırmak

  H2.1.     Öğretim üyesi eksikliği olan programlarda öğretim üyesi açığını gidererek öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının birimler arasında dengeli olmasını sağlamak

  H2.2.    2022 yılı sonuna kadar Yatay Geçiş, Yandal ve Çift Anadal uygulamalarının etkinliklerinin artırılması

  H2.3.    Lisans ve lisansüstü programlarının sayısını tarım ve havza bazlı kalkınma alanına uygun olarak çeşitlendirmek

  H2.4.    Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısını, işbirliklerini ve hareketliliğini artırmak

  H2.5.    Uygulamalı eğitim programlarının etkinliğini artırmak için her yıl işbirliği yapılan kurum ve kuruluş sayısını ve staj olanaklarından yararlanan öğrenci sayısını %20 arttırmak

  H2.6.    Öğrencilerin üniversiteye ve bölümlerine olan ilgi ve öğrenme motivasyon düzeyini yükseltmek için düzenlenen etkinliklerin sayısını artırarak öğrencilerin Bingöl Üniversitesinden memnuniyet oranlarını her yıl %10 artırmak

  H3.1.    Üniversite tarafından yürütülen toplumsal sorumluluk proje sayısını her yıl %10 artırmak ve bu projelerin tarım ve havza bazlı kalkınma alanıyla ilişkili olanların sayısını %20 artırmak

  H3.2.    Üniversite-şehir bütünleşme düzeyini artırmaya hizmet edecek şekilde toplumu bilgilendirici, şehir ve bölge halkına yönelik etkinlikler düzenlemek

  H3.3.    Tarım ve havza bazlı kalkınma alanı için tematik teknokentin yapılması ve faaliyete geçmesi, teknoloji transfer ofisinin ve çiftçi eğitim ve danışmanlık merkezinin kurulması

  H4.1.    Bingöl Üniversitesinin temel faaliyetlerini destekleyecek ve engelli dostu olacak şekilde kampüsün fiziki altyapısını ve çevre düzenlemesini geliştirmek

  H4.2.    Akademik ve İdari personele sağlanan lojman kapasitesinin artırılması

  H4.3.    Çalışanlara ve öğrencilere sağlanan sosyal ve sportif olanakların etkinliğinin artırılması

  H4.4.    Bilişim hizmetlerinin kapsamını ve niteliğini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bingöl Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.bingol.edu.tr/tr

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, 12000, BİNGÖL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bingöl Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]