Bingöl Üniversitesi

Kurum misyonu

Bingöl Üniversitesi sahip olduğu, çağdaş, özgürlükçü bakış açısı, gelişmiş teknolojik ve dijital alt yapısı ile Ar-Ge, inovasyon ve ihtisaslaşma ekosisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi anlayışıyla; nitelikli, toplumsal ve etik değerlere sahip insan kaynağı yetiştirmek, mevcut potansiyeli ve kaynakları etkin şekilde kullanarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik uygulamalı, sürdürülebilir ve etkin çözümler geliştirmeyi hedefleyen bir üniversitedir.

Kurum vizyonu

Nitelikli eğitim ve araştırmalar yaparak bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında öncü rol oynayan, başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, bilimsel üretim konusunda bölgenin ve ülkenin önde gelen üniversitesi olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, girişimcilik faaliyetlerini geliştirmenin yanında sosyal sorumluluk bilinci temelinde, ürettikleri bilgi ile topluma öncülük eden, toplumun bakış açısına yön veren, toplum refahına etki eden; başta bölgeye olmak üzere, ülkeye ve tüm insanlığa bilimsel miras bırakmak amacıyla katma değer üreten kamu kurumlarıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişim imkânlarını en etkili biçimde kullanmak ve uygulamak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeye ulaşmak, bilim insanlarına, öğrencilere ve topluma bu yönde imkânlar sağlamak üniversitelerin görevleri arasındadır. 2007 yılında kurulan ve görece genç bir üniversite olan Bingöl Üniversitesi, bölge ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla nitelikli eğitim vermeyi, bölge sorunlarını önceleyen araştırmalar yapmayı ve özellikle Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında bölgeye ve ülkemize katkıda bulunarak yükseköğrenimde rol model olmayı hedeflemektedir. Yasal zorunluluk olarak hazırlanan stratejik planlar; artık yasal zorunluluğun ötesinde, çağdaş yönetim anlayışının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kurumlar mevcut durumlarını ülkenin üst politika belgeleri çerçevesinde analiz ederek, vizyonlarına uygun hedeflere ulaşmak amacıyla, ortak akılla, kendilerine yol haritası olmak üzere stratejik plan hazırlamaktadırlar. Üniversitemiz 2023-2027 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması ve tamamlanması sürecinde özveriyle çalışan Strateji Geliştirme Kurulu ile Stratejik Planlama Ekibi üyelerine, katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele, ayrıca fikir, eleştiri ve önerileriyle katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunar, Stratejik Planın Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Rektör

 • A1: Kurumsallaşmayı Güçlendirmek ve Evrensel Standartlarda Kurum Kültürünü Geliştirmek

  A2: Üniversitenin Faaliyetlerinin Azami Ölçüde Toplumsal Katkıya Dönüşmesini Sağlamak

  A3: Eğitim Öğretimde Dijital Çağın Gereksinimlerini Yerine Getirerek Bilimsel Üretim Kapasitesinde Uluslararası Rekabet Gücü Kazanmak 

  A4: Üniversitenin Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik Vizyonu ile Nitelikli ve Kaliteli Kurumsal Kapasiteyi ve Altyapıyı Güçlendirmek

 • A1: Kurumsallaşmayı Güçlendirmek ve Evrensel Standartlarda Kurum Kültürünü Geliştirmek

  H1.1: Mevzuat ve standartlara uygun katılımcı ve şeffaf bir kurumsal anlayışın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması

  H1.2: Kurum kültürünü geliştirmeye yönelik iç paydaşlarda aidiyet duygusunu oluşturmak ve memnuniyet düzeylerini artırmak

  H1.3: Üniversitede kurumsallaşmanın güçlendirilmesine yönelik iç kontrol sisteminin etkinliğini artırmak

  H1.4: Tüm paydaşlarıyla sürdürülebilir bir kalite kültürü geliştirmek

  H1.5: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek

  A2: Üniversitenin Faaliyetlerinin Azami Ölçüde Toplumsal Katkıya Dönüşmesini Sağlamak

  H2.1: Topluma dönük eğitsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri her yıl % 10 düzeyinde artırmak

  H2.2: Üniversitenin yürüttüğü sağlık ve turizm hizmetlerinin toplumsal alana katkısının en az %10 artırılması

  H2.3: Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında çiftçi, arıcılık vb eğitimlerin ve danışmanlık merkezlerinin veriminin artırılması

  H2.4: Yapımına başlanan bilgi-inovasyon ve teknoloji transfer ofisi yoluyla üniversitenin bünyesinde meydana gelen katma değerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası teknoloji ve yenilik alanında toplumsal faydaya dönüştürülmesi toplumsal katkı uygulamalarını gerçekleştirmek

  A3: Eğitim Öğretimde Dijital Çağın Gereksinimlerini Yerine Getirerek Bilimsel Üretim Kapasitesinde Uluslararası Rekabet Gücü Kazanmak

  H3.1: Eğitim Öğretim kalitesinin geliştirilmesi

  H3.2: Dijital dönüşüm kapsamında uzaktan öğretimin yaygınlaştırılması ve etkin şekilde kullanılması

  H3.3: Uluslararası proje sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 arttırmak

  H3.4: Öğretim üyelerinin uluslararası endekslerdeki yayın sayısı ile ulusal ve uluslararası bilimsel yayın sayısının artırılması

  A4: Üniversitenin Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik Vizyonu ile Nitelikli ve Kaliteli Kurumsal Kapasiteyi ve Altyapıyı Güçlendirmek

  H4.1: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında yerel, bölgesel ve ulusal kamu-özel sektör paydaşları ile inovasyon ve AR-GE tabanlı sürdürülebilir işbirliklerinin arttırılması

  H4.2: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında girişimcilikle ilgili eğitim ve proje faaliyetlerinin geliştirilmesi

  H4.3: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında ve diğer alanlarda kurulan araştırma ve uygulama merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi

  H4.4: Nitelikli uluslararası proje ve yayın sayısının arttırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bingöl Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.bingol.edu.tr/tr

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, 12000, BİNGÖL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bingöl Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]