Muş Alparslan Üniversitesi

Kurum misyonu

Nitelikli eğitim-öğretim ve bilmsel araştırma imkânlarını sunarak yaşam kaltesinin artmasına katkı sağlayan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime açık, bilimsel birikimlerini diğer kurumlar ve toplumla paylaşan, ürettği bilgi ve yetiştirdiği insan gücü ile tercih edilen bir üniversite olmaktır.

Kurum vizyonu

Toplam Kalite anlayışı çerçevesinde sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere, fen ve mesleki eğitimde mevcut alanlarda nitelikli eğitim kalitesi ile araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, evrensel standartlarda eğitim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, insan emeğine önem veren çevreye saygılı, üniversite-toplum- sanayi işbirliğini esas alan bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

  • Stratejik Plan Sunuş
  • Stratejik Amaçlar
  • Stratejik Hedefler
  • Performans Programları
  • Faaliyet Raporları
  • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

  • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

    Muş Alparslan Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.alparslan.edu.tr/

Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Diyarbakır Yolu 7. Km, 49250, MUŞ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Muş Alparslan Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]