Mardin Artuklu Üniversitesi

Kurum misyonu

Geçmişten geleceğe uzanan tarihin mirasını taşıyan dinlerin ve kültürlerin kucaklaştığı kentimizde kadim dostluk anlayışıyla bizlere verilen görevleri yerine getirirken adil, üretken yaşam kalitesinden ve kültüründen taviz vermeden, eşitlik temel prensibi çerçevesinde topluma hizmet veren, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, saygılı, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin yararlanan bir belediye olmaktır.

Kurum vizyonu

Tarihi dokuyu ve kültürü koruyan yaşatan ve modern, çevreci, çalışkan, üreten, bilgiye sahip ve bunları en iyi uygulayan kent olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüz hızlı gelişmelerinden anladığımız şudur ki, Geleceğimiz, yaşamın her alanında olduğu gibi toplumsal alanda dahi büyük değişim-dönüşümlerin en büyük tanığı olacaktır. Bilim evreni, doğayı çözmeye yöneldikçe, insanı da toplumu da aydınlatmaktadır. Aydınlanma süreci insan merkezli değişim-dönüşümü beraberinde getirmektedir. Geleneksel değerler ve ölçüler değişime uğramakta, düne kadar tabu-ütopya cenderesinde sıkışmakta olan toplumsal yapı ve ilişkiler, yerini demokratik, özgür ilişkilere bıraktıkça rahatlama ve ilerleme görmektedir. Yeni toplumsal ilişkiler ve moral değerler, yaşama olumlu olarak yön vermektedir. Şeffaf ve katılımcı yönetim, etkin yerel yönetim anlayışının önemli ilkesi olmakta ve hizmeti yaygınlaştırmaktadır. Siyasal ve ekonomik rantlara kapalı, merkezi otoritenin politik aracı olmaktan uzak, hesap verebilen, sorumlu, hizmette kaliteyi ve eşitliği esas alan yeni yerel yönetim anlayışı, belediyelerin de önüne yeni kapsamlı görevler koymaktadır. Bu görevlerin başarıya ulaşması, Yerel Yönetimlerin klasik kimliğinden sıyrılması ve çağdaş bir yapıya kavuşması ile mümkündür. Yerel Yönetimler, stratejik anlayış ve uygulama kimliğine kavuştuğunda, hizmette verimlilik ile süreklilik gerçekleşecektir. Misyonu, vizyonu ve çalışma ilkeleri ile geçmişi değerlendiren ve geleceğin planlaması olarak yorumlanabilen Stratejik Planlama; Dayandığı kanunlarda “vatandaş odaklılık” ilkesine sürekli vurgu yapılmış, hizmetlerde şeffaflığı, etkinliği, etkililiği ve mali açıdan hesap verilebilirliği hedeflemiştir. Her ne kadar kanunlarla stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmiş olsa da, belediyemiz, modern kamu yönetimi anlayışı içinde bunun yapılması gereken önemli bir çalışma olduğu düşüncesinden hareketle, Artuklu İlçesinin 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Plan çalışmasını tamamlamıştır. Hazırlanan Stratejik Plan, demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmasını esas alarak, Artuklu ilçesinin geleceğini şimdiden planlamanın bir ifadesidir. Plan, belediye sınırları içerisinde hizmet veren diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, kentteki kadın ve gençlerin görüş ile düşüncelerini, iç ve dış paydaş görüşlerini kapsamaktadır. Yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukların farkında olan belediyemiz, Artuklu ilçesinin ilerlemesi ve refahı için aralıksız çalışmakta, benimsediği misyon, vizyon ve ilkelerle “kaliteli ve modern” hizmet anlayışı çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye ve hizmet üretmeye devam etmektedir. Artuklu İlçemizde, Gelecek 5 yılda, hizmetin daha verimli ve yaygın olarak görüleceğini bu Stratejik Planla belirtir, tüm Artuklu halkına hayırlı olması temennisinde bulunur ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 • Amaç 1: Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip halkına kaliteli yaşam alanları sağlamak. Amaç 2: Sosyal belediyecilik hizmetlerinin toplumsal dayanışma anlayışı ile tüm halkımıza adil ve eşit olarak ulaşmasını sağlamak. Amaç 3: Katılımcı, çözüm odaklı halkıyla iç içe mutlu çalışanlara sahip olmak. Amaç 4: Uluslararası düzeyde marka değeri olan, İletişimi kuvvetli, teknolojik alt yapısı sağlam ve iyi kullanabilen modern bir yapı kavuşarak sürdürülebilir kaliteli hizmet sunmak. Amaç 5: Yaşanabilir, sağlıklı, temiz,güvenilir ve daha yeşil bir kent hayatı sunmak. Hem insanlara hem hayvanlara sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele etmek. Amaç 6: Kurumsal yönetim anlayışını; kurum çalışmalarına, çalışanlarına ve yönetimine hakim kılarak etkili hizmet verme kapasitesini artırmak. Güvenilir, güçlü şeffaf hesap verebilir bir yönetim sergilemek.

 • HEDEF 1 Ulaşımı Daha Rahat Hale Getirmek için Yol ve Kaldırım Çalışmaları Yapmak.

  HEDEF 2 Belediyemizin İhtiyaç Duyacağı Bina ve Yeşil Alanları Yapmak, Mevcutların Bakım ve Onarımlarını Sağlamak

  HEDEF 1.3 İlçe sınırları içinde gerekli alanlarda yeni imarlı alanlar oluşturmak

  HEDEF 1.4 Artuklu İlçesinin planlı bir kentsel yaşama kavuşması amacıyla yürürlükteki imar planlarının revize edilerek imar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak için, arazi tespit ekipleri güçlendirilerek arazi denetimleri periyodik olarak yapılacak, uygulamaların onaylı projelere göre hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önlemek amacıyla ruhsatsız yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir. Bozulma ve çökme olan kentsel alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik kentsel dönüşüm plan ve projeleri geliştirilecektir.

  HEDEF 1.5 Mardin Kentsel Sit Alanı ve Dara (Oğuz) Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması.

  HEDEF 1.6 Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinde mevcut Kentsel Dönüşüm çalışmalarının en az %50 sinin bitirilmesi Ve Kentsel Dönüşümü ilçe geneline yaymak.

  HEDEF 1.7 Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

  HEDEF 1.8 Kentset Sit Alanlarının ve şehrin dokusunu bozmadan kentleşmeyi geliştirmek

  HEDEF 2.1 Kültürel ve Sosyal Amaçlı Programlar Düzenlemek

  HEDEF 2.2 Belediye ve Mahalle Muhtarlıkları arasında Koordinasyonu Sağlamak

  HEDEF 3.1 Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, hak temelli, eşitlikçi hizmet sunumu için mesleki yetkinliği gelişmiş personel yapısını oluşturmaya yönelik her yıl eğitimler düzenlemek

  HEDEF 3.2 Tüm Yazışmaları Güvenli ve Hızlı Hale Getirmek, Bu Konudaki Teknolojik Gelişmelerini Takip Etmek.

  HEDEF 4.1 Kitle iletişim kaynaklarından etkin yararlanılması.

  HEDEF 4.2 Belediye bünyesindeki tüm teknolojik unsuların takip bakım onarım, lisanslama ve güncelleme faaliyetlerinde bulunmak

  HEDEF 5.1 İlçemizdeki yeşil alan miktarını arttırma

  HEDEF 5.2 Çevre bilinci ve halk sağlığı konusunda tedbirler alınarak güvenli, sıhhatli ve yaşanabilir kentsel çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması

  HEDEF 5.3 İlçemizin huzurunu, güvenliğini, sağlığını, ticari hayatın devamlılığını ve düzenini, kentin sağlamak.

  HEDEF 6.1 Belediyemiz Hizmet Birimlerinin ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet alımlarını, katılımcılığı sağlayarak temin etmek ve kayıt altına alarak, demirbaş sayımlarını yapmak.

  HEDEF 6.2 Belediye Gayrimenkullerinin takibi ile belediye gelir artışı sağlamak

  HEDEF 6.3 Belediyenin hukuki işlerinin devamını ve yasal yaptırımlara uğramamasını sağlamak

  HEDEF 6.4 Belediyenin Alacaklarını Tahsil Ederek, Borçlarını Ödemek.

  HEDEF 6.5 Başkanın Faaliyetlerini Eksiksiz Organize Etmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Mardin Artuklu Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.artuklu.edu.tr/

Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu, Artuklu/Mardin

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Mardin Artuklu Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]