Mardin Artuklu Üniversitesi

Kurum misyonu

Sosyal olayları araştırarak özgür bilimsel bilgi üretmek, çözüm önerileri geliştirmek; politikalar önererek uygulanmasında ve izlenmesinde yer almak; özerk, katılımcı, insan haklarına saygılı ve barışçı bir toplum için etik ve estetik yargılar geliştirebilme duyarlılığına sahip başarılı bireyler yetiştirmek.

Kurum vizyonu

Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hakim olduğu çağdaş, saygın ve özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak farklılaşma içinde işbirliği yapabilmek ve evrensel zenginliklerin buluşmasında köprü oluşturmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Mardin, tarihin başladığı Mezoptamya'nın kuzeyinde kurulmuş, sekiz bin yıllık bir medeni mirası tevarüs etmiş bir şehirdir. Hz. İsa'nın ilk müminlerinden Süryanilerin kurduğu, dünya tarihinin ilk üniversitelerinden sayılan ve büyük ârif Mor (aziz) Yakub'un talebesi Mor Efrem'in yıllarca ders verip yönettiği Nisibis (Nusaybin) Akademi'nin, Ehmede Xani, Melaye Cizîrî ve daha pek çok müslüman arifin, edibin gelip geçtiği Medreseya Sor'un (Kırmızı Medrese), Zinciriye Medresesi'nin, Kasımiye Medresesi'nin ilim ve irfan geleneğini bugüne taşımış; büyük mimarların (Ermeni mimar Löle gibi), her taşını bir kuyumcu titizliğiyle inşa ettiği, Türkiye'mizin müstesnâ şehirlerindendir.

  Artuklu Devleti ise, Mardin'de ilmin ve irfanın kök salıp yerleşmesini sağlamış, insanlarının birbirine karşı tahammülkâr ve hürmetkâr olmasını temin eden bir cemiyet hayatını tesis etmiş, Mardin'in birçok müstesna eserini inşa ettirip muazzez bir emanet olarak bize miras bırakmıştır. Üniversitemiz, ismini bu kadim medeni mirasa sahip Mardin'den ve mizanların takdir edemeyeceği, maddi/manevi kıymetleri bugüne bırakmış Artuklu'dan almaktadır.

  Bu müstesnâ şehirde ve bu muazzam değerler üzerine inşa edilmiş Üniversitemiz, nasıl bir üniversitedir?

  Mardin Artuklu Üniversitesi;

  • Küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu misali rönesansını, ihyasını gerçekleştirmeye çalışan,
  • Süryani, İslam, Artuklu, Osmanlı ve tabii ki Cumhuriyetimizden tevarüs edilen iki bin yıllık bir ilmî/akademik geleneğe bir üniversite-irfan merkezi ve sekiz bin yıllık bir medeniyet şehri olma mirasına yaslanan,
  • Kökler (gelenek) ve dallar (gelecek) arasındaki muazzam münasebeti çok iyi anlamış ve sadece olgun meyveler (bilgi) üretmek üzere köklerinden beslenen bir yapıya sahip,
  • Bulunduğu şehrin, bölgenin sosyal ve kültürel ortamına katkıda bulunmayı, ülkemizdeki ve Ortadoğu'daki üniversiteler arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyen,
  • "Sosyal olayların araştırılmasında özgür bilimsel bilgi üretmek, hal çareleri ve tekliflerinde bulunmak; bu konuda politikalar önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde ve izlenmesinde yer almak; insan haklarına saygılı, katılımcı ve barışçı bir toplum için etik ve estetik hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı bireyler yetiştirmek." şeklinde bir ana hedefle yola çıkmış,
  • "Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin kendine eşit bir hayat imkanı bulduğu, çağdaş, saygın ve özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak değişime, gelişime açık bir anlayış içinde işbirliği yapabilmek ve insanlığın ortak kültürel mirasına katkılarda bulunup bu mirasın şehrinde de tedavülünü sağlayan bir köprü oluşturmak." diye ifade edilebilecek bir ufukla hareket eden bir üniversitedir.

  2007'deki kuruluş zamanlarından bu yana, gelinen sürece bakmakta fayda var. 17 Mayıs 2007'de resmi kuruluş kanunu çıkan Mardin Artuklu Üniversitesi, birkaç programı olan iki ön-lisans okulu, öğrencileri eğitimlerini başka bir üniversitede sürdürmek zorunda kalan bir mimarlık bölümü ve yine öğrenci sayısı çok az olan bir sağlık okulundan (lisans) ibaretti ve bütün bu bölümlerde okuyan öğrenci sayısı 1100 kişi civarındaydı. Bu tarihlerde akademik personel sayısı 22, idari çalışanların sayısı da 19'du. Ayrıca bu ilk çalışmalarda, üzerinde durulan ve kurulması planlanan ilk akademik birimler; gücünü aynı anda her alana dağıtıp, bu akademik alanlarda da sadece vasatı tutturabilen bir üniversite olma temayülünü tetikliyordu.

  Vazifeyi üstlendiğimiz 2008 yılının sonlarından itibaren; akademik ve idari yapılanmaya, çok hızlı bir şekilde yöneldik. 2012 yılına geldiğimizde, yukarıdaki rakamlar da katlanarak arttı. Öğrenci sayımız 3200, akademik personelimiz 275 (bunların 15'i yabancı uyruklu akademisyenler), idari personelimiz 170 gibi rakamlara ulaştı. Bilimsel yayınlarımızda (özellikle son akademik yılda 2011-2012) ciddi artışlar yaşandı.

  Şimdi de 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı da tamamlayıp hayata geçiriyoruz. Üniversitemizin geleceğine dair oluşturduğumuz perspektifte, yukarıda tarif edilen üniversite modeli için, her çalışanımızla, büyük bir gayret gösteriyoruz. Mardin'de, sosyal bilimler, dil, din, sanat, mimarî ve meslekî eğitim alanlarının çok etkin olduğu; bu alanlardaki bilimsel araştırmaların, bütün dünyada ses getirdiği birüniversite olma yolunda, hızlı ve emin adımlar atıyoruz. Üniversitemizin ana yerleşkesine 2012-2013 eğitim yılından itibaren ve kademeli bir şekilde, akademik birimlerimizi taşımaya başlayacağız. Şehir ve şehrin insanıyla kurduğumuz güçlü bağın ortaya çıkmasına vesile olan şehirdeki akademik birimlerimizi de, buradan tümüyle taşımayacağız. Çünkü şehirle üniversitenin arasında sağlıklı, üretkin ve güçlü bir etkileşimin olmasının gereğine inanıyoruz.

  Mardin Artuklu Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı, akademik ve idari kadromuzun, öğrencilerimizin, ayrıca mezunlarımızın ve üniversitemize gönül vermiş herkesin, Mardinlilerin gayretleri ve bu kesimlerin uygulama aşamasına aktif katılımıyla kurumumuzu başarıya taşıyacaktır. Bu yolda herkesin sunacağı katkının çok değerli olduğunu ifade etmek isterim. Bu sayede Üniversitemizin daha güçlü olacağına ve bizi şimdikinden daha da güzel bir geleceğin beklediğine dair ümidim büyüktür.

  Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY
  T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

 • STRATEJİK ALAN 1: FARKLI DİN, DİL ve KÜLTÜR ÖĞELERİNİ İÇEREN ULUSLARARASI ÇOK YÖNLÜ AKADEMİK GELİŞİME KATKI

  Amaç 1.1- Sosyal Bilimler Alanında Akademik gelişimini tamamlayarak araştırma, proje ve yayınlarla özgür, bilimsel bilgi üretimini artırmak ve sürekliliğini sağlamak

  Amaç 1.2- Farklı din, dil ve kültürlerin yarattığı zenginliğin, evrensel kavşakta buluşmasına katkı sağlamak için akademik kaynağını en iyi şekilde kullanarak çözüm önerileri ve politikalar üretmek, uygulamasında ve izlenmesinde yer almak

  STRATEJİK ALAN 2: ÖZGÜN, EVRENSEL ve ÖZGÜRLÜKÇÜ DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM ANLAYIŞI

  Amaç 2.1- Araştırmacı niteliğe sahip, sosyal becerileri gelişmiş, farklılıklara olumlu yaklaşan, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek

  STRATEJİK ALAN 3: KURUMSAL GELİŞİM

  Amaç 3.1- Güçlü iletişim ve koordinasyon yeteneğine sahip, sistem ve süreç odaklı yönetim anlayışı ile desteklenen kurumsal yapıyı tamamlamak ve sürekli geliştirmek

  Amaç 3.2- Teknolojik ve fiziki altyapıyı iyileştirmek, sürekliliği sağlamak ve modern bir yerleşkeye sahip olmak

 • Hedef 1.1.1- Sosyal Bilimler Alanında uluslararası akademik başarısı kanıtlanmış akademisyen sayısını artırmak

  Hedef 1.1.2- Sosyal Bilimler Alanında Doktora ve Yüksek lisans Programları ile Lisans Bölümlerinin sayısını artırmak ve faaliyete geçirmek

  Hedef 1.1.3- Akademik personel değişim programlarının uygulama etkinliğini artırmak

  Hedef 1.1.4- Akademik işbirliği protokollerinin uygulama etkinliğini artırmak

  Hedef 1.1.5- Ulusal ve uluslararası akademik yayın sayısını artırmak

  Hedef 1.1.6- Sosyal Bilimler alanında akademik proje sayısını artırmak

  Hedef 1.2.1- Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda ilişkilerini güçlendirmek ve tanınırlığını artırmak

  Hedef 1.2.2- Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlardaki Ulusal ve Uluslararası işbirliği projelerini artırmak

  Hedef 1.2.3- Sosyal Bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde Bilimsel Paylaşım Faaliyetleri düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılımı artırmak

  Hedef 2.1.1- Teorik eğitim programlarına yönelik pratik uygulama etkinliğini artırmak

  Hedef 2.1.2- Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının uygulama etkinliğini artırmak

  Hedef 2.1.3- Öğrencilerin bireysel, sosyal, mesleki ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik alanların mevcut durum kapasitesini artırmak

  Hedef 3.1.1- Kurumsal iyileştirmeyi sağlamak için İç Kontrol Sistemi'ni kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak

  Hedef 3.1.2- insan Kaynakları Yönetim Sistemini uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

  Hedef 3.2.1- Üniversitenin fiziki alt yapısını tamamlamak

  Hedef 3.2.2- Güncel ve güçlü iletişim sağlayacak teknolojik altyapıyı tamamlamak ve uygulanmasını sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Mardin Artuklu Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.artuklu.edu.tr/

Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu, Artuklu/Mardin

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Mardin Artuklu Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]