Mardin Artuklu Üniversitesi

Kurum misyonu

Sosyal olayları araştırarak bilimsel bilgi üretmek, çözüm önerileri geliştirmek; politikalar önererek uygulanmasında ve izlenmesinde yer almak, toplum için etik ve estetik yargılar geliştirebilme duyarlılığına sahip başarılı bireyler yetiştirmek.

Kurum vizyonu

Kültür ve medeniyet alanlarında sosyal bilimler üniversitesi olarak farklılaşma içinde işbirliği yapabilmek ve evrensel zenginliklerin buluşmasında köprü oluşturmak.

 

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde üniversitelerde uygulanmakta olan stratejik planlara dayalı stratejik yönetim süreci; üniversitelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

  Üniversiteler diğer kamu idarelerinden farklı bir sektörü oluşturur. Aynı hizmeti sunan birden fazla üniversite varsa, aralarında bir farklılaşma çabası da kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu farklılaşma, özel sektör işletmeleri gibi kâr elde etme amacı güden doğrudan rekabetçi stratejiler yerine üstünlük sağlama veya tercih edilme mücadelesinde başvurulan dolaylı yaklaşımlar şeklinde olmaktadır. Bu özellik, bir yandan kamu idareleri tarafından kullanılan geleneksel planlama yaklaşımlarını, diğer yandan özel sektör işletmeleri tarafından geliştirilen rekabet stratejisi ve kıyaslama yaklaşımlarını yükseköğretim sektörüne özgü bir şekilde ele almayı gerektirmektedir.

  Dünyada artan rekabet, üniversiteler arasında ulusal ve uluslararası alandaki rekabeti de etkilemiştir. Bu nedenle günümüzde, yükseköğretim kurumları için uluslararası ve ulusal düzeyde sıralama yapan üniversite değerlendirme endekslerinde görünür olmak ve üst sıralarda yer almak her geçen gün daha da önem kazanmakta ve zorunlu hale gelmektedir.

  Bu farklılaşma üniversitelerin belirli alanlarda ihtisaslaşmasını zorunlu kılmaktadır. Üniversitelerin rekabetçi bir ortamda yer almaları; idari, mali ve bilimsel özerkliğe sahip olmaları stratejik planların kendilerine özgü yaklaşımla geliştirilmesini gerektirmektedir.

  Dünya ülkelerine bakıldığında kurumların hem üniversite hem de alt alanları düzeyinde endekslenmesi ve buna göre kendi devletlerinin kaynak ve olanaklarından yararlandırılma uygulamaları yaygınlaşmakta ve bunlar öğrencilerin üniversite tercih kriteri açısından hayati rol oynamaktadır.

  Stratejik planlama; kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.

  Mardin, tarihin başladığı Mezoptamya’nın kuzeyinde kurulmuş, sekiz bin yıllık bir medeni mirası tevarüs etmiş kadim bir şehirdir.

  Bu topraklar üzerinde kurulan Artuklu Devleti ise, Mardin’de ilmin ve irfanın kök salıp yerleşmesini sağlamış, insanlarının birbirine karşı tahammülkâr ve hürmetkâr olmasını temin eden bir cemiyet hayatını tesis etmiş, Mardin’in birçok müstesna eserini inşa ettirip muazzez bir emanet olarak bize miras bırakmıştır.  Üniversitemiz, ismini bu kadim medeni mirasa sahip Mardin’den ve mizanların takdir edemeyeceği, maddi/manevi kıymetleri bugüne bırakmış Artuklu’dan almaktadır.

  Sekiz bin yıllık bir medeniyet şehri olma mirasına yaslanan,  kökler (gelenek) ve dallar (gelecek) arasındaki muazzam münasebeti çok iyi anlamış ve sadece olgun meyveler (bilgi) üretmek üzere köklerinden beslenen bir yapıya sahip, bulunduğu şehrin, bölgenin sosyal ve kültürel ortamına katkıda bulunmayı, ülkemizdeki ve Ortadoğu'daki üniversiteler arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyen, “Sosyal olayların araştırılmasında özgür bilimsel bilgi üretmek, hal çareleri ve tekliflerinde bulunmak; bu konuda politikalar önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde ve izlenmesinde yer almak; insan haklarına saygılı, katılımcı ve barışçı bir toplum için etik ve estetik hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı bireyler yetiştirmek.” şeklinde bir ana hedefle yola çıkmış, “Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin kendine eşit bir hayat imkanı bulduğu, çağdaş, saygın ve özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak değişime, gelişime açık bir anlayış içinde işbirliği yapabilmek ve insanlığın ortak kültürel mirasına katkılarda bulunup bu mirasın şehrinde de tedavülünü sağlayan bir köprü oluşturmak.” diye ifade edilebilecek bir ufukla hareket eden bir üniversitedir.

  Yeni stratejik planımızın hazırlık sürecinde katılımcılık, şeffaflık, gerçekçilik ve ölçülebilirlik ilkeleri benimsenmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan yeni stratejik planda temel amaç ve hedefler kalkınma planları ve ilgili mevzuat gözetilerek belirlenmiştir. Yapılan  analizler sonucunda üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda, öncelikle üniversite olarak temel görevimizi tanımlayan misyonumuz ve gelecek idealimizi gösteren vizyonumuz tanımlanmıştır. Misyon ve vizyonumuza uygun olarak temel amaçlarımız, bu amaçlarımızı somut olarak ifade eden hedeflerimiz ve hedeflerimize gidecek olan stratejilerimiz belirlenmiştir. Yeni stratejik planın Onuncu Kalkınma Planında ve öncelikli dönüşüm programında belirlenen hedefler doğrultusunda ülkemizin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacağını ummaktayız.

  Mardin Artuklu Üniversitesi 2018–2022 Stratejik Planı, akademik ve idari kadromuzun, öğrencilerimizin, ayrıca mezunlarımızın ve üniversitemize gönül vermiş herkesin, Mardinlilerin gayretleri ve bu kesimlerin uygulama aşamasına aktif katılımıyla kurumumuzu başarıya taşıyacaktır.

  2018-2022 Stratejik Planımızın Üniversitemize, akademik camiaya, ilgili kesimlere hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.                                                                     

                                                                                               Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

                                                                                                                    Rektör

   

 • A1.1-Bilim alanında akademik gelişimini sürdürerek araştırma, proje ve yayınlarda bilimsel bilgi üretiminde söz sahibi olmak.

  A1.2-Kültürel ve medeniyet zenginliklerinin evrensel kavşakta buluşmasına katkı sağlamak için akademik kaynakları en iyi şekilde kullanarak çözüm önerileri ve politikalar üretmek.

  A2.1-Araştırmacı niteliğe sahip, sosyal becerileri gelişmiş, farklılıklara olumlu yaklaşan özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek.

  A2.2-Dünyadaki sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmaları takip ve analiz ederek, sosyal bilimler alanında yeni bilgiler üreterek alanın gelişmesine ciddi anlamda katkı sağlamak.

  A3.1-Kurumsal denetim ve kontrol sistemini kurmak, uygulamaya koymak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

  A3.2-Teknolojik ve fiziki altyapısını iyileştirmek, sürekliliği sağlamak ve modern bir yerleşkeye sahip olmak.

 • H1.1.1-Sosyal bilimler alanında uluslararası akademik başarısı olan akademisyen sayısını artırmak.

  H1.1.2-Sosyal bilimler alanında yükseklisans ve doktora programlarının sayısını artırmak.

  H1.1.3-Ulusal ve uluslararası akademik personel değişim programlarının etkinliğini artırmak.

  H1.1.4-Ulusal ve uluslararası işbirliği protokolleri ve akademik proje sayısını artırmak.

  H1.1.5-Ulusal ve uluslararası akademik yayın sayısını artırmak.

  H1.2.1-Eğitim ve öğretimde kaliteyi hedef belirleyen, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip ve tercih edilebilir üniversiteler arasına girmek.

  H1.2.2-Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlardaki ulusal ve uluslararası işbirliği projelerinin sayısını artırmak.

  H2.1.1-Öğrencilerin bireysel, sosyal, mesleki ve psikolojik ihtiyaçlarına yönelik alanların kapasitesini artırmak.

  H2.1.2-Eğitim ve öğretim düzeyinde ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip, tercih edilen üniversiteler arasına girmek.

  H2.2.1-Öncelikle ülke bazında, sonra dünya çapında dinler arası ve kültürler arası hoşgörünün yayılmasına katkıda bulunacak vizyon projelerine sahip olmak.

  H2.2.2-Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bu kalite düzeyine uluslararası geçerliliği olan bir güvence oluşturacak değerlendirme sistemlerini geliştirmek.

  H3.1.1-Kurumsal risk yönetim strateji belgesi, iç kontrol standartları ve iç kontrol eylem planı hazırlamak ve uygulamaya koymak.

  H3.1.2-İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

  H3.2.1-Üniversitenin fiziki altyapısını iyileştirmek, sürekliliği sağlamak ve modern bir yerleşkeye sahip olmak.

  H3.2.2-Üniversitenin teknolojik altyapısını iyileştirmek ve sürekliliği sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Mardin Artuklu Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.artuklu.edu.tr/

Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu, Artuklu/Mardin

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Mardin Artuklu Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]