Batman Üniversitesi

Kurum misyonu

Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı hedef edinen üretken bireyleri yetiştirmek, top lumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktır.

Kurum vizyonu

Batman Üniversitesi, bilimsel araştırma yapan; öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider pozisyonunda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri özümseyen, dünyadaki kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olacaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Batman Üniversitesinin 2018-2022 Stratejik Planının 2022 Dönemi için güncellenmiş sürümüdür.


 • A1- Sürdürülebilir ve yaşanabilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek

  A2- Eğitim-öğretim ve insan kaynakları kalitesini kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak

  A3- Fiziksel ve yönetsel altyapısı ile ulusal ve uluslararası standartlarda kurumsal bir kimliğe sahip olmak

 • H1.1- Eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi

  H1.2- Kültürel, sportif, araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik fiziksel alt yapının güçlendirilmesi

  H1.3- Plan dönemi içinde mensuplara daha iyi hizmet verebilmek için kampüs içerisinde uygun ortamlar oluşturulacak ve mevcut alanlar geliştirilecektir.

  H1.4- Batı Raman Kampüsü, yeni yaşam alanları ile cazibe merkezi haline getirilecektir.

  H2.1- Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı %50 artırılacaktır.

  H2.2- Öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde değişim programları ile eğitimde karşılıklı öğrenme imkanlarını artırmak.

  H2.3- Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır.

  H2.4- Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında artırılacaktır.

  H3.1- Kamu, Üniversite, Sanayi iş birliğine (KÜSİ’ye) katkı sunacak bir eğitim modelinin benimsenmesi sağlanacaktır.

  H3.2- Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

  H3.3- Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve personel hareketliliği %10 oranında artırılacaktır.

  H3.4- Kurum kültürü ve kurumsal kalitenin geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H3.5- Paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Batman Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.batman.edu.tr/

Batman Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi, 72100,
BATMAN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Batman Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]