Ardahan Üniversitesi

Kurum misyonu

Üniversitemiz; her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu ve özgür bir ortamda bilgiye ulaşan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite yaratmak olan ve sorgulayan, çözüm üreten sosyal becerileri gelişmiş kendine güvenen doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktadır.

Kurum vizyonu

Kaliteden ödün vermeden, verimliliği esas alarak, çağın teknolojisini kullanan, akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, sanat, bilim, yönetim,öğrenim ve eğitim anlayışı ile ilgi alanlarında öncülük eden, sürekli gelişmeyi hedefleyen, şeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen bir dünya üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitelerin görevi ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel çalışma yapmak, araştırma kadroları oluşturmak, bu kadrolara uluslararası bilgi platformunda seçkin bir yer ve bireyler kazandırmak, bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunmak ve toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamın zenginleşme sürecine katkıda bulunmaktır.

  Günümüz dünyasında, her alanda yoğun bir rekabet ve baş döndürücü bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişim ve rekabet Üniversiteleri yeni arayış ve yaklaşımlara yöneltmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli sermayesi bilgi, teknoloji ve yetişmiş insan gücüdür. Bu üç önemli sermayenin üretildiği yerler ise üniversitelerdir. Dolayısıyla da Üniversitelerin üç ana fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi çağın gerektirdiği bilgiyi ortaya koymak; ikincisi AR-Ge ve bilimsel çalışmalar yaparak yeni teknolojiler üretmek, üçüncüsü ise üniversite çağına gelen gençlerimizi hayata hazırlayarak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Üniversiteler bu görevlerini yerine getirerek topluma hizmet etmektedirler.

  Üniversitemiz yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, çağdaş, modern bilimin öncüsü bir dünya üniversitesi olma yolunda ulaşılması gereken ileri teknoloji ve bilimsel imkanlara ulaşarak gerçekleştirmeyi hedeflemekte ve gençlerimizin dünya ile bütünleşmiş bir biçimde eğitim almalarını sağlamak ve sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

  Üniversitemiz, bu hedefleri ortaya koyarken kurumumuzun güçlü, zayıf yönlerini tespit etmekte dış çevremizin fırsatlarını ve tehditlerini göz önüne alarak planlı bir yönetim anlayışı çerçevesinde hareket etmektedir. Bu anlayış içerisinde, Üniversitemiz, katılımcı olunmasına özen gösterdiğimiz 2014-2018 yıllarını kapsayan stratejik planımızın ilk bölümünde hazırlık çalışmalarına yer verilmiş, ikinci bölümde durum analizi yapılmış, üçüncü bölümde de üniversitemizin misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları ile bu amaçların gerçekleşmesini sağlayacak stratejiler ve göstergeler belirlenmiştir.

  Üniversitemizin 2014-2018 Stratejik Planının Üniversitemizin geleceğine ışık tutmasını diler; planın hazırlanmasında özveriyle çalışan Stratejik Plan Ekibini ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarını yürekten kutlar, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

  Rektör

 • A1- Araştırma geliştirme faaliyetleri ile eğitim ve öğretimin daha nitelikli hale getirilebilmesi için fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek

  A2- Kaynaklarını etkili, ekenomik ve verimli kullanan, faaliyet ve hizmetlerinesonuçlarını izleyen, sürekli iyileştiren ve geliştiren bir üniversite olmak

  A3- Üniversitenin kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek, tanıtımını yapmak ve üniversiteden duyulan memnuniyeti artırmak

  A4- Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesi bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak 

  A5- Öğrencilerimiz ve personelemize kaliteli beslenme, spor ve kültürel hizmetler sunmak

  A6- Eğitim alanındaki teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak ARÜ’ yü geliştirmek

  A7- Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim açısından nitelik ve niceliklerini artırarak kaliteli eğitim sunmak

  A8- Ar-Ge alt yapısını geliştirmek, bilimsel projelerin sayısını artırmak ve araştırmalar için makale yayımlamak

  A9- Araştırma eğitimini yetkinleştirmek

  A10- Üniversite Toplum ilişkilerini güçlendirmek

  A11- Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini sağlamak

 • H1.1- 2018 yılına kadar kampus yerleşkesinin en kısa sürede tamamlanarak tam kapasite hazır hale getirmek

  H2.1- Üniversite harcamalarında mali disiplin sağlanarak, finansal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması

  H3.1- 2018 yılına kadar üniversitede nitelikli ve iyi çalışan örgüt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi

  H3.2- ARÜ insan kaynaklarının kalite düzeyinin artırılması

  H3.3- ARÜ’nün gelişimini ve büyümesini sağlayacak yeni fakülte, bölüm ve birimlerin açılması

  H3.4- Ulusal ve uluslar arası düzeyde ARÜ’nün birliğinin artırılması

  H3.5- Akademik ve idari personelin memnuniyetini artıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

  H4.1- Ulusal ve uluslar arası değişim proğramlarına katılan lisans eğitimi alan öğrenci oranlarının artırılması

  H5.1- Öğrencilerimize sunulan beslenme, sosyo kültürel ve diğer faaliyetlerin geliştirilmesi

  H6.1- Ölçme ve değerlendirme nesnelliğin sağlanması

  H6.2 ve H.6.3-Teknolojik gelişmeler ışığında eğitim ve öğretimde gerekli teknolojik donanımın güncelleştirilerek modernize edilmesi

  H7.1- Önlisans Lisans ve lisansüstü olanakları iyileştirmek

  H7.2- Akademik gelişmeye yönelik  eğitim,seminer ve konferans düzenlemek

  H7.3- Öğretim elemanları için peryodik eğitim seminerleri düzenlenerek etkin ders anlatma, sunuş ve ölçme-değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi

  H7.4- Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi

  H7.5- Eğitim, proğram ve içeriklerinin geliştirilerek ulusal ve uluslar arası akredite edilebilir düzeye getirilmesi

  H7.6- Öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim proğramlarına ilgilerinin artırılması

  H8.1- Kurum içi ve dışı bütçe kaynaklarının oluşturulması ve etkin kullanılması

  H8.2- Akademik kadronun araştırma alanında yetkin elemanlarla güçlendirilmesi

  H8.3- Akademik birimlerde laboratuar sayısının oluşturularak verimli kullanılması

  H8.4-Uluslar arası misyon oluşturmak

  H8.5- Yayın sayısının artırılması

  H8.6- Mesleki faaliyet geliştirilmesi

  H9.1- İş birliği oluşturmak

  H9.2- Araştırma merkezleri kurmak

  H10.1- Sosyal Faaliyetler katılımı sağlamak

  H11.1- 2018 yılı sonuna kadar halkın üniversite faaliyetlerinden ve olanaklarından haberdar olmasının sağlanması ve bu olanaklardan yararlanmasının artırılması

  H11.2- 2018 yılı sonuna kadar yerel topluma yönelik bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif projelerin arttırılması, hayat boyu öğrenim açısından adımların atılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ardahan Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ardahan.edu.tr/

Kaptanpaşa Mah., Atatürk Cad., No: 74, Merkez/ARDAHAN

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ardahan Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]