Bayburt Üniversitesi

Kurum misyonu

Bölgemiz ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, araştırmacı, katılımcı, yerel ve
evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler yetiştirmek, topluma ve bilim dünyasına değer
katacak çalışmalar yapmak.

Kurum vizyonu

Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik
anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir
üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüz dünyası ile birlikte ülkemiz, çok kısa bir süre içerisinde tüm tedbirlere rağmen küresel bir nitelik kazanan Covid-19 salgını ve hayatımızın tüm alanlarında etkisini gösteren dijital küreselleşme ile birlikte hızla şekillenen bir değişim ve gelişim süreci yaşamaktadır. İçerisinden geçtiğimiz dönemde değişime adaptasyon için, inovasyon ve stratejiyi yönetsel sürecin alternatif bakış açıları ile geliştirerek, hızlı, çevik ve etkili bir şekilde stratejik yön çizilmesi gerekmektedir. Faaliyetlerini stratejik eksenli oluşturmayan, icrasını strateji ile entegre etmeyen hiçbir kurum başarılı bir şekilde devam edemez.


  Stratejik plan, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uygulanması, birimler arası iş birliğinin geliştirilmesi, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın kazanılması, kurumsallaşmanın sağlanması ve sonuçta başarının artmasında önemli bir rehberdir.


  Üniversitemiz stratejik planının hazırlanmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara ve emeği geçen tüm üniversitemiz personeline teşekkür eder, stratejik planın hayırlı olmasını dilerim.


                                                                                                            Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN
                                                                                                                                                                                                                                                                       Rektör

 •  A1- Eğitim-Öğretimi yenilikçi/yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirerek niteliğini, rekabet gücünü ve başarısını artırılması

  A2- Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması

  A3- Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırılması

  A4- Kurumsal Kültürün Kalite Odaklı Geliştirmesi / Güçlendirilmesi

  A5- Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması

 • H1.1- Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması

  H1.2- Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi

  H2.1- Akademik ve İdari Personel Yapısının Güçlendirilmesi

  H2.2- Üniversite-özel sektör iş birliğiyle, girişimcilik ve yenilikçilik kapsamında AR-GE çalışmalarının artırılması

  H2.3-  Bölüm çeşitliliğinin artırılması

  H2.4-  Üniversitenin tercih edilebilirliğinin artırılması

  H2.5-  Bölgenin sosyo-ekonomik ve coğrafik koşullarına yönelik, Ar-Ge ve uygulama çalışmalarıyla ilgili alanlarda bölgeye katma değerler sağlamak

  H3.1- Topluma açık araştırma, uygulama ve eğitim programlarının ve faaliyetlerinin geliştirmesi

  H3.2- Mezunlarla iletişim ve iş birliğinin arttırılması

  H3.3- Bilimsel toplantı, kongre ve bilgi şöleni faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

  H3.4- Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesinin sağlanması

  H3.5- Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliğinin arttırılması

  H3.6- Üniversitenin akademik birikiminin topluma aktarılarak ilgili alanlarda uzman bireylerin yetiştirilmesi

  H4.1- Değişim Programları ile personel ve öğrenci hareketliliğini artırmak

  H4.2- Kampüsteki yaşam koşullarının geliştirilmesi

  H4.3- Kurumsallaşmayı geliştirmek ve kurumsal iletişimin etkinliğinin arttırılması

  H5.1- Uzaktan eğitim ve öğretim programlarının artırılması

  H5.2- Uzaktan eğitim ve öğretim alt yapısının iyileştirilmesi

  H5.3- Uzaktan eğitim ve öğretime yönelik strateji, politika ve tekniklerin geliştirilmesi

  H5.4- Uzaktan eğitim ile uygulamalı eğitim imkânlarının sayı ve nitelik olarak artırması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bayburt Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.bayburt.edu.tr/

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, Dede Korkut Kampüsü, 69000, BAYBURT

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bayburt Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]