Bayburt Üniversitesi

Kurum misyonu

Bölgemiz ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, araştırmacı, katılımcı, yerel ve evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler yetiştirmek, topluma ve bilim dünyasına değer katacak çalışmalar yapmak.

Kurum vizyonu

Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Entegre Kalite Yönetim Sistemini kurumsallaşma sürecinin merkezinde konumlandırarak tüm yönetsel alanlardaki kaynaklarımızın hedef-zaman ve hedef-başarı kapasitesine ilişkin stratejik ölçütler geliştirmeyi ilke ediniyoruz. Üniversitemizin 2022-2026 yıllarını kapsayan Stratejik Plan, kurumsal ve akademik misyonumuzun bir projeksiyonu olan hedeflerimizi, iyi uygulamaları ve sürdürülebilirlik altyapısını güçlendirici zaman yönetim esaslarını tanımlamakta ve anlatmaktadır. Geleceği; “hayal kurma” ve “planlama” safhalarında bir tasarıma dönüştüren Üniversitemiz, sınırlı kaynaklardan azamî verim çıktısı üretmeyi benimseyen bir kalite donanımını her geçen gün güçlendirmekte ve kurumsal stratejilerini akreditasyon odaklı bir yönetim felsefesi olarak sürekli güncellemektedir. Bu güncelliğin en önemli besleyeni olan inovasyon düşüncesi, stratejik planlarımızın da koşullara göre esneklik ve adaptasyon yeterliği göstermesinin dayanağıdır.

  Küresel salgının neden olduğu reaktif zaman yönetiminde öngörülen yakın geleceğin koşulları esas alınarak hazırlanan 2022-2026 Stratejik Planımızın 2024-2026 yıllarını kapsayan bölümünü, beklenen etkilerin önemli bir kısmının dönüşmesi nedeniyle güncelleyerek proaktifleştirdiğimizi, siz değerli paydaşlarımıza bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Kriz döneminden kriz-sonrası dönem geçişte beliren koşullara ve fırsatlara entegre edilen esnek inovasyon yaklaşımımız, kırılgan bir sürecin doğru yönetiminde ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerektirdiği “amaçlar için ortaklıklar” kurma girişimlerinde yeni ufuklar vadetmektedir. Bu bilinçle, Üniversitemizin 15. yılını geleceğe bağlayacak olan Stratejik Planımızın güncel versiyonunun hazırlanmasında emekleri geçen tüm personelimize yürekten teşekkür ediyor; hedeflerimize ortak olan paydaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz geleceğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

                                                                                                         Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN

                                                                                                                      Rektör

 • Amaç 1: Eğitim-Öğretimi yenilikçi/yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirerek niteliğini, rekabet gücünü ve başarısını artırmak

  Amaç 2: Üniversitedeki bilgi birikimi ve araştırma potansiyeli ışığında, mevcut girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması

  Amaç 3: Toplumun kalkınmasını desteklemek amacıyla sektörün öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak iş birliği ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırılması

  Amaç 4: Kurumsal Kültürün Kalite Odaklı Geliştirmesi / Güçlendirilmesi

  Amaç 5: Dijitalleşmeye yönelik faaliyetlerin yapılması ve dijital bilincin oluşturulması

 • Hedef 1.1: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması

  Hedef 1.2: AR-GE ve bilimsel proje sayısını arttırma

  Hedef 1.3: Akademik, İdari Personel ve öğrencilerin Nicelik ve Nitelik Açısından İyileştirilmesi

  Hedef 1.4: Lisansüstü programların nitelik ve niceliğini artırmak

  Hedef 2.1: Girişimcilik faaliyetlerinin benimsetilmesi ve uygulanmasının sağlanması

  Hedef 2.2: Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

  Hedef 2.3: Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle geliştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak

  Hedef 3.1: Bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerin sayısını artırmak

  Hedef 3.2: Sürdürülebilir ve çevre dostu yerleşkeler tesis etmek

  Hedef 4.1: Üniversite personeli ve öğrencilerin kurumsal aidiyetini güçlendirmek

  Hedef 4.2: Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak

  Hedef 4.3: Üniversitenin görünürlük düzeyini artırmak

  Hedef 4.4: Üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini iyileştirmek

  Hedef 5.1: Uzaktan eğitim ile bilgiye erişilebilirliğin arttırılması

  Hedef 5.2: Dijitalleşme süreçlerin yürütülmesine yönelik alt yapısının iyileştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bayburt Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.bayburt.edu.tr/

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, Dede Korkut Kampüsü, 69000, BAYBURT

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bayburt Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]