Gümüşhane Üniversitesi

Kurum misyonu

İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine destek olmak; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiştirmek, bilimsel veri, bilgi ve teknoloji üretmek, yaymak, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak bölgesel, ulusal ve evrensel gelişmeye katkı sağlamaktır.

Kurum vizyonu

“Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk üç yükseköğretim merkezinden biri olmak.”


Bilimsel ve mesleki yeterliliğe sahip ulusal/uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş yükseköğretim sistemiyle yetkin işgücü yetiştiren, bilimsel bilgi üretimiyle bilimsel endekslere ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına destek olan bir yükseköğretim merkezi olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 98’inci maddesine göre kurulmuştur.


  İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli sermayesi bilgi, teknoloji ve gelişmiş insan gücüdür. Bilim ve teknolojiye sahip olan ülkeler kuvvet ve itibara sahiptirler. Bilim ve teknolojilerin üretildiği yerler ise üniversitelerdir. Dolayısıyla üniversiteler, ekonomik büyüme ve kalkınmanın lokomotifidirler. Bu bağlamda üniversitelerin üç temel fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi 19. yüzyıla kadar üniversitelerin temel işlevi olan, üniversite çağına gelen yetişmiş nüfusa çağdaş bir yükseköğretim sunmak, onları hayata hazırlamak, özel ve kamu sektörünün ihtiyacı olan personeli yetiştirmektir. Ancak 20. yüzyıl başlarında bilimsel araştırma yapma işlevi de üniversitelerin sorumlulukları arasına girmiştir. Böylece ikinci işlev, bilimsel çalışma yaparak modern teknoloji üretmek ve toplumun yararına sunmak olmuştur. 21.yüzyıl başlarında üniversitelere üçüncü bir temel işlev daha yüklenmiştir. Bu da, üretilen bilgi ve teknolojinin kullanımının ve ticari etkinlik haline getirilmesinin sağlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle, topluma katkı sağlamak yani kamu yararı oluşturmaktır. Sonuçta üniversiteler de toplum adına hizmet üretmekle sorumludurlar.


  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde yeni bir kamu yönetimi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayışın yeni ve önemli kavramları stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimdir. Açık ve şeffaf bir yönetimin gereği olarak yürütülen çalışmaların plan ve programlara uygun olarak yerine getirilmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması esasları benimsenmiştir. Bu bağlamda stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda katılımcı yöntemler esas alınarak Üniversitemizin stratejik planı hazırlanmıştır.


  Üniversitemizin 2013- 2017 dönemi stratejik planının hazırlanmasında görev ve sorumluluk alan herkese şükranlarımı sunarım. Uygulama sürecinde verecekleri katkı ve destekler için kurum personelimize şimdiden teşekkür eder, başarılar dilerim.


  Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN
  Rektör

 • Amaç 1 Eğitim-öğretimi nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek
  Amaç 2 Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkânları geliştirmek
  Amaç 3 Kamu yararı oluşturmak, sanayi ve iş dünyası ile olan ilişkileri geliştirmek
  Amaç 4 Fiziki yapılaşmayı, çevre düzenlemesini ve altyapıyı geliştirmek

  Amaç 5 Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak
  Amaç 6 Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak

 • Hedef 1.1 Üniversitemizdeki bölüm/program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak
  Hedef 1.2 Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek,
  Hedef 1.3 Üniversitemizin araştırma ve yayın sayısını arttırmak
  Hedef 2.1 Laboratuvarların altyapısını geliştirmek
  Hedef 2.2 Araştırma ve geliştirme projelerinin sayısını arttırmak
  Hedef 3.1 Toplumsal hizmet odaklı sosyal, kültürel ekonomik ve bilimsel faaliyetlere destek vermek
  Hedef 4.1 Toplam kapalı alan miktarını arttırmak,
  Hedef 4.2 Merkez yerleşkenin çevre düzenlemesini ve altyapısını tamamlamak

  Hedef 5.1 Kurumsal insan kaynaklarımızın sayısını ve niteliğini arttırmak
  Hedef 5.2 Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek
  Hedef 5.3 Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Gümüşhane Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.gumushane.edu.tr/

Bağlarbaşı Mahallesi, 29100, GÜMÜŞHANE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Gümüşhane Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]