Hakkari Üniversitesi

Kurum misyonu

Kaliteli eğitim, bilimsel araştırma, kültür sanat, spor ve sağlık alanlarında hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, evrensel değerleri benimsemiş, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulayan, bölgesel kalkınma yararına ilin coğrafik potansiyelinin farkında olan, sürdürülebilir üretimi hedef edinen, akademik ve mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Kurum vizyonu

Bilim ve teknolojide yeniliği, öğretimde niteliği esas alarak örnek bireyler yetiştiren; bilimsel çalışmalarda bölge kaynaklarına ve dinamiklerine öncelik veren, ülkemizde ve bölge ülkelerinde tercih edilen, rekabetçi, kurumsallaşmasını tamamlamış, bölgesel kalkınmaya önem veren, yerelin özelliklerini sahiplenip evrensel değerleri yakalamayı amaç edinen bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca Kamu idareleri; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

  Bilgi çağının sürekli gelişen ve globalleşen dünyasında düzenli ve planlı çalışmak, çağdaş yönetim anlayışının temel unsurlarındandır. Kurumların önceliklerini belirlemesi ve bunları uygulamaya geçirmesi açısından önemli bir adım olan Stratejik planlama kapsamında Hakkari Üniversitesi olarak hedefimize giden yolda yapacaklarımızı açık bir şekilde ifade eden stratejik planımızı tamamlamış bulunmaktayız.

  Bilim dünyasında geleceğin başarılı Üniversitelerinden biri olmak, kaliteli eğitimi ve kaliteli hizmeti sunmak için yaptığımız çalışmaların yönünü belirleyen 2024- 2028 stratejik planımız, iç ve dış paydaşlarımızın ortak katkıları ile oluşturulmuş bir yol haritasıdır. TS EN ISO 9001:2015 toplam kalite standardını tüm birimlerinde uygulamaya koyan, her türlü bilimsel kaynağa kolayca ulaşılabilen, akademisyen ve öğrenci projelerinin desteklendiği, kamu ve özel sektör ile ortak değer üreten, işbirliğinin en iyi örneklerini sergileyen bir üniversite kimliği inşa etmek için gerekli adımları atmaya başladık. ‘‘Kaliteli eğitim, bilimsel araştırma, kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, evrensel değerleri benimsemiş, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulayan, bölgesel kalkınma yararına ilin coğrafik potansiyelinin farkında olan, sürdürülebilir üretimi hedef edinen, akademik ve mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmek’’ misyonu ile yola çıkan Hakkari Üniversitesi’nin başarısını yükseltip 2024-2028 hedeflerine ulaşması iç ve dış paydaşlarının aktif katılımı ile mümkündür.

  Üniversite olarak tüm iç ve dış paydaşlarımızı stratejik planımızın hazırlık safhalarında olduğu gibi uygulama aşamalarında da aktif olarak destek vermeye davet ediyoruz. Şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğumuz planımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Üniversitemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.

                                                                                                              Prof. Dr. Ömer PAKİŞ

                                                                                                                          Rektör

 • Amaç 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

  Amaç 2: Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi

  Amaç 3: Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Artırılması

  Amaç 4: Üniversitemizin Ar-Ge Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

  Amaç 5: Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

  Amaç 6: Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Artırılması

 • Hedef 1.1 Akademik ve idari birimlerin çalışma ortamının iyileştirilmesi

  Hedef 1.2 Kalite kültürünün ve liderlik yapısının geliştirilmesi

  Hedef 1.3 Kurumsal aidiyetlerin geliştirilmesi

  Hedef 2.1 Bilgi yönetim sisteminin iyileştirilmesi

  Hedef 2.2 İnsan kaynakları yönetim sisteminin iyileştirilmesi

  Hedef 3.1 Akademik personel sayısının artırılması

  Hedef 3.2 Staj ve sertifika programı sayısının artırılması

  Hedef 3.3 Lisans ve lisansüstü programların nicelik ve niteliğinin artırılması

  Hedef 3.4 Kütüphanedeki basılı ve elektronik kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi

  Hedef 3.5 İç ve dış paydaşların programların tasarlanması, iyileştirilmesi ve güncelleme süreçlerine katılması

  Hedef 3.6 Öğrenci memnuniyeti anketlerinden yola çıkarak memnuniyeti artırmaya yönelik çalışmaların yapılması

  Hedef 3.7 Öğretim sürecine öğrencilerin etkin katılımının sağlanması

  Hedef 3.8 Üniversitenin uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi

  Hedef 4.1 İç ve dış kaynaklı proje sayısının artırılmasi

  Hedef 4.2 Öğretim elemanlarının araştırma projelerinde rol almalarının teşvik edilmesi

  Hedef 4.3 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma, geliştirme ve değişim programlarına katılımının artırılması.

  Hedef 5.1 Üniversite-dış paydaş iş birliği sayısının artırılması

  Hedef 5.2 Üniversite iç ve dış paydaşlarının karar alma mekanizmalarına katılım oranlarının artırılması.

  Hedef 6.1 Toplumsal katkıya yönelik projelerin artırılması

  Hedef 6.2 Hakkâri’de tarihi eserler ve kültür varlıkları ile ilgili araştırma sayısının artırılması

  Hedef 6.3 Hakkâri’de tarihi eserler ve kültür varlıkları ile ilgili etkinlik sayısının artırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Hakkari Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.hakkari.edu.tr/

Pehlivan Mah., Çevre Yolu Üzeri, HAKKARİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Hakkari Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]