Iğdır Üniversitesi

Kurum misyonu

Küreselleşen dünyaya ayak uydurmak, bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlamak, bölgesel ve ulusal gelişim için AR-GE çalışmalarına öncelik vermek; ayrıca insan merkezli bir anlayış ile sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen çalışkan, üretken, kendini sürekli yenileyen; milli, manevi ve mesleki etik değerlerine bağlı, doğaya duyarlı bireyler yetişmesini sağlamaktır.

Kurum vizyonu

Gücünü bilimden alan, evrensel düzeyde yenilikçi, çağdaş, üretken ve geleceğe yön veren saygın üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1. Eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak

  A2. Araştırma-geliştirme ve bilimsel yayın faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

  A3. Katılımcı yönetim ile organizasyon yapısı ve kurum kültürünü geliştirmek

  A4. Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek

  A5. Toplumsal katkıyı arttırmak ve paydaşlar ile iletişimi güçlendirmek

 • 1.1. Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını her yıl %10 oranında arttırmak

  1.2. Nitelikli öğrenci sayısını her yıl en az % 5 oranında arttırmak

  1.3. Eğitim-öğretim programlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek

  1.4. Öğrencilerin uluslararası deneyimlerini güçlendirmek

  1.5. Eğiticilerin eğitimi programını güçlendirmek

  2.1. Araştırma kaynakları oluşturmak ve destek sistemi kurmak

  2.2. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve etkinlik sayısını arttırmak

  2.3. Laboratuvar ve araştırma merkezlerinin fiziki, beşeri ve teknolojik altyapılarını %10 oranında güçlendirmek

  2.4. Yenilikçi faaliyetleri desteklemek ve girişimciliği teşvik etmek

  3.1. Üniversitenin dış çevredeki imajını kaliteli farklılıklar yaratarak güçlendirmek ve tanınırlığını arttırmak

  3.2. Personelin motivasyonunu, verimliliğini ve kuruma bağlılığını iyileştirmek

  3.3. Personel Yönetim Sistemini güçlendirmek

  3.4. Kalite Güvence Sistemini oluşturmak

  4.1. Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki altyapıyı her yıl %10 oranında arttırmak

  4.2. Kampüs yaşam alanlarını her yıl %10 oranında geliştirmek

  4.3. Kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak, geliştirmek ve mevcut yapısını %10 oranında arttırmak

  4.4. Üniversitenin bilişim alt yapısını geliştirmek

  5.1. Üniversite-Sivil Toplum Kuruluşları ilişkisini geliştirmek

  5.2. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek

  5.3. Mezun Takip Sistemini geliştirmek

  5.4. Bölge halkı ile ilişkileri güçlendirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Iğdır Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.igdir.edu.tr/

Rıza Yalçın Cad., 76000, IĞDIR

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Iğdır Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]