Munzur Üniversitesi

Kurum misyonu

21. Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar konularında ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirerek ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

Kurum vizyonu

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgemizde eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunu canlandırabilecek Ar-Ge faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve güneydoğu komşularıyla mevcut ilişkileri geliştiren, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Tunceli Üniversitesi eğitimde marka olma yolunda ilerleyen bir şehirde marka üniversite olmak için yükseköğretim görevlerini yerine getirmektedir.


  Özgür düşüncenin ve bilimin her yönüyle var olmasını ideal olarak benimsemiş olan üniversitemize, gerek Üniversite adayı öğrenciler yönünden ve gerekse öğretim elemanı yönünden yoğun ilgi duyulmaktadır. Üniversitemiz yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, çağdaş, modern bilimin öncüsü bir dünya üniversitesi olma yolunda ulaşılması gereken ileri teknoloji ve bilimsel imkânlara ulaşarak gerçekleştirmeyi hedeflemekte ve gençlerimizin dünya ile bütünleşmiş bir biçimde eğitim almalarını sağlamak ve sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

  Bu anlayış içerisinde, Üniversitemiz, katılımcı olunmasına özen gösterdiğimiz 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın ilk bölümünde hazırlık çalışmalarına yer verilmiş, ikinci bölümde durum analizi yapılmış, üçüncü bölümde de üniversitemizin misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları ile bu amaçların gerçekleşmesini sağlayacak stratejiler ve göstergeler belirlenmiştir.

  Bu amaç ve stratejilerin gerçekleştirilmesiyle Tunceli üniversitesi gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta kendinden sıklıkla söz ettirecek, ayrıca bölgesinde birikmiş olan sosyal ve insani sorunların da kısa sürede çözümlenmesine en büyük katkıyı sunacaktır.

  2013- 2017 yıllarında üniversitemizin gelişim rehberi olacak olan Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor; planlama sürecinde olduğu gibi beş yıllık uygulama sürecinde de tüm akademik ve idari personelimizin aynı katılımcılık anlayışıyla çalışmalarının süreceğine tüm kalbimle inanıyorum.

  Saygılarımla…

  Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ
  Rektör

 • 1-Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak

  2-Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.

  3-Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.

  4-Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek

  5-Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.

 • Stratejik Hedef 1.1 Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

  Stratejik Hedef 1.2 Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift ana dal ve yan dal uygulaması başlatılacaktır.

  Stratejik Hedef 1.3 Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.

  Stratejik Hedef 1.4 3 fakülte ve 4 meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam edilecektir.

  Stratejik Hedef 1.5 Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlanacaktır.

  Stratejik Hedef 1.6 Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.

  Stratejik Hedef 1.7 Üniversitemizde kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır.

  Stratejik Hedef 1.8 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.

  Stratejik Hedef 1.9 Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacak, öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir.

  Stratejik Hedef 1.10 Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 10 oranında arttırılacaktır.

  Stratejik Hedef 1.11 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır.

  Stratejik Hedef 2.1 Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

  Stratejik Hedef 2.2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

  Stratejik Hedef 2.3 Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.

  Stratejik Hedef 2.4 Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

  Stratejik Hedef 3.1 Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir.

  Stratejik Hedef 3.2 Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında artırılacaktır.

  Stratejik Hedef 3.3 Bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilimsel çalışmalar üretilecektir.

  Stratejik Hedef 3.4 Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.

  Stratejik Hedef 4.1 Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır.

  Stratejik Hedef 4.2 Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir.

  Stratejik Hedef 4.3 Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır.

  Stratejik Hedef 4.4 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.

  Stratejik Hedef 4.5 Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’E-Kampus’’ projesi hayata geçirilecektir.

  Stratejik Hedef 4.6 Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır.

  Stratejik Hedef 4.7 Mediko-Sosyal Merkezi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır.

  Stratejik Hedef 4.8 Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğrenci yurdunun yapılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

  Stratejik Hedef 4.9 Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik yatırım projeleri hazırlanacak ve gerçekleştirilecektir.

  Stratejik Hedef 4.10 Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata geçirilecektir.

  Stratejik Hedef 5.1 Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır.

  Stratejik Hedef 5.2 Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.

  Stratejik Hedef 5.3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.

  Stratejik Hedef 5.4 Tunceli Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

  Stratejik Hedef 5.5 Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Munzur Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.munzur.edu.tr/

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk Mh., Muhlis Akarsu Cd., Merkez/TUNCELİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Munzur Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]