Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Kurum misyonu

Bireyin ve toplumun entelektüel ve yenilikçi kapasitesinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bilimsel bilginin üretilmesini, yayılımını, sosyal ve ekonomik faydaya dönüşümünü sağlamada yetkin bir üniversite olmak.

Kurum vizyonu

Keşif ve yenilik doğuran araştırmalarıyla ufuklar açan, mensup ve yetiştirdikleriyle daha iyi bir gelecek inşasına katkı sunan, geliştirdiği toplumsal projeler ile ulusal ve küresel kültürün insanlık değerleri üzerinde yükselmesine yardımcı olan akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir dünya üniversitesi olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değişen dünya koşulları özel sektör kuruluşlarını olduğu gibi varlık nedeni vatandaşlara en iyi hizmeti, mümkün olan en etkin ve en verimli şekilde sunmak olan kamu kurum ve kuruluşlarını da bu anlamda değişmeye ve gelişmeye itmiştir. Küreselleşme sonucu değişen şartlarla birlikte insanlarımızın beklentileri de değişmekte ve yükselmektedir.

  Meydana gelen yeni ortamda kamu örgütlerinde verilen hizmetin niceliğine bakılmaksızın kalitesine ve zamanlılığına verilen önem had safhadadır. Bu çerçevede, yapılan kamu yönetimi reform çalışmaları kapsamında ülkemiz kamu idarelerinde geleceğin yönetilebilmesi için stratejik planlamaya geçiş uygulamalarına başlanmıştır. Stratejik Planlar kurumların geleceğe bakışlarını, öncelikli alan ve amaçlarını belirlemek ve izlemek için hazırlanan değerli dokümanlardır.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin değerli çalışanları, sevgili öğrencileri, mezunları ve saygıdeğer kamuoyuna “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin 2019-2023 Stratejik Planı” nı sunmaktan mutluluk duyarım.

  Prof. Dr. Metin DOĞAN
  Rektör

 • A1- Nitelikli, rekabetçi ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek

  A2- Araştırma Üniversitesi statüsünü yerleştirmek

  A3- Girişimci Üniversiteler sıralamasında üst sıralarda olmak

  A4- Kamu idareleri, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine girerek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak

  A5- Üniversitenin eğitim, araştırma, toplumsal sorumluluk ve girişimcilik stratejileri ile uyumlu ve onları destekleyici fiziki altyapıyı ve insan kaynaklarını geliştirmek

 • H1.1- Eğitim faaliyetlerini “öğretici merkezli” yerine “öğrenci merkezli” yöntemlerle yapacak yaklaşımlar geliştirmek ve plan başlangıç değerini artırmak.

  H1.2- En yüksek yüzdelik dilimden öğrencilere sahip olmak ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak.

  H1.3- Yabancı dilde nitelikli eğitim vermek

  H1.4-  Uluslararası üniversitelerle işbirliği içerisinde olmak

  H2.1- Bilimsel araştırma projeleri desteklerinin ve sayısının artırılması

  H2.2- Ulusal ve uluslararası sıralama endekslerinde yer almak ve üst sıralara yerleşmek

  H3.1- Üniversite genelinde girişimciliği kurumsallaştırmak, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında yer almak için altyapı oluşturmak

  H3.2- Girişimcilik faaliyetlerini artırmak

  H4.1- AYBÜ mensubu öğretim elemanları ve idari personelin sorumluluk faaliyetlerinde aktif yer almalarını sağlayacak sistem ve süreçler geliştirmek ve teşviklerde bulunmak

  H4.2- AYBÜ öğrencilerinin toplumsal sorumluluk faaliyetlerinde aktif yer almalarını sağlayacak sistem ve süreçler geliştirmek ve teşviklerde bulunmak

  H5.1- Fiziksel altyapıyı geliştirmek

  H5.2- Kütüphane hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak

  H5.3- İnsan kaynaklarını geliştirmek

  H5.4- Kurumsal kalite ve strateji çalışmalarını geliştirmek

  H5.5- Kurumsal gelişimde katılımcı bir üniversite olmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ybu.edu.tr/

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Esenboğa/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]