Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Kurum misyonu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, evrensel değerler ışığında verdiği nitelikli eğitimle bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında sorgulamaya açık, ahlaki değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; yaptığı araştırmalar ile bilgi ve teknoloji üreterek toplum yararına sunmayı; sahip olduğu girişimcilik ruhuyla ürettiği bilgi ve teknoloji ekseninde insanlık için fayda üretmeyi; hissettiği sosyal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası düzeyde beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunmayı misyonu olarak benimser.

Kurum vizyonu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, sunduğu eğitim-öğretim ile iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayan, ilim geleneğimizin engin birikimini günümüze taşımayı başaran, araştırma ve projeleriyle insanlık adına faydalar üreten, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış,  akademik, idari ve mali özerkliğe sahip bir üniversite olmayı vizyonu olarak benimser.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ülkemizin başkenti Ankara’da 2010 yılında kurulmuş ve 2011 yılında eğitim hayatına başlamış beşinci devlet üniversitesidir. Üniversitemiz henüz dokuz yaşında olup, bilimsel araştırma ve teknoloji üretimine altyapı hazırlama misyonuyla Türkiye’yi dünyada temsil etme amacı güden iddialı bir akademik kurumdur. 

  Üniversitemiz, hem nitelikli akademik kadro oluşumu hem birçok fakülte ve bölümde başlattığı kaliteli eğitim-öğretim programları hem de yerleşke donatımıyla, eş zamanlı kurulmuş olan diğer üniversitelerle mukayese edilemeyecek bir performans ve hızlı bir gelişim göstermiştir. Başlangıçta 7 fakülte ile kurulan Üniversitemizin bugün itibariyle,  bünyesinde araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürüten 15 fakülte, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar, 3 meslek yüksekokulu ve 5 enstitü bulunmaktadır.

  Üniversitemiz akademik kadrosu, çeşitli alanlarda yaptıkları özgün araştırmaları, ürettikleri ürünleri, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımladıkları makaleleri, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenen projeleri, sivil toplumla olan güçlü dayanışması ve sanayi kuruluşlarıyla yaptıkları işbirlikleri ile yüksek bir akademik performans sergilemektedir. Her akademik birimimiz kendi paydaşlarıyla yoğun ilişki kurarak ve işbirliği yaparak, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir konuma yükselmesi noktasında azami gayret göstermektedir.

  Rektörlük görevini üstlendiğimiz ilk günden itibaren araştırma, geliştirme, teknoloji üretimi ve sanayiye katkı süreçlerini nicel ve nitel boyutlarıyla daha da geliştirmek için üniversite yönetimi olarak hiç ara vermeden çalışmalarımıza “Bilgi, İrade, Cesaret ve Hız” prensibini rehber edinerek devam etmekteyiz.

  Stratejik planlar kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri içeren değerli dokümanlardır. Temel değerlerimiz doğrultusunda büyük bir titizlikle hazırladığımız 2020-2024 Stratejik Planı amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Üniversitemizi geleceğe taşımada önemli bir katkı sağlayacak olup, 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim.

                                                                                                Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

  REKTÖR 

 • A1- Nitelikli, rekabetçi ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek

  A2- Araştırma amaçlı bilimsel faaliyetleri artırmak

  A3- İnovasyon amaçlı bilimsel çalışmaları ve girişimcilik faaliyetleri artırmak

  A4- Kamu idareleri, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine girerek toplumsal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak

  A5- Üniversitenin eğitim, araştırma, toplumsal sorumluluk ve girişimcilik stratejileri ile uyumlu ve onları destekleyici fiziki altyapıyı ve insan kaynaklarını geliştirmek

 • H1.1- Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek

  H1.2- Lisans programlarının kontenjanlarında yüksek doluluk oranına sahip olmak

  H1.3- En yüksek yüzdelik dilimden öğrencilere sahip olmak

  H1.4- Yabancı dilde nitelikli eğitim vermek ve uluslararası öğrenci sayısını artırmak

  H1.5- Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak

  H2.1- Bilimsel araştırma projeleri desteklerinin ve sayısının artırılması

  H2.2- Ulusal ve uluslararası sıralama endekslerinde yer almak ve üst sıralara yerleşmek

  H3.1- Üniversite genelinde girişimciliği kurumsallaştırmak, girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında yer almak için altyapı oluşturmak

  H3.2- Araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmak Hedef 3.3: Girişimcilik faaliyetlerini artırmak

  H4.1- AYBÜ mensubu öğretim elemanları ve idari personel ile öğrencilerinin toplumsal sorumluluk faaliyetlerinde aktif yer almalarını sağlayacak sistem ve süreçler geliştirmek ve teşviklerde bulunmak

  H5.1- Fiziksel altyapıyı geliştirmek

  H5.2- Kütüphane hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak

  H5.3- İnsan kaynaklarını geliştirmek

  H5.4- Kurumsal kalite ve strateji çalışmalarını geliştirmek

  H5.5- Kurumsal gelişimde katılımcı bir üniversite olmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.ybu.edu.tr/

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Esenboğa/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]