Bursa Teknik Üniversitesi

Kurum misyonu

Bursa Teknik Üniversitesi, toplumun beklentilerini karşılayan bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değerler üreten, araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir dünya üniversitesidir.

Kurum vizyonu

Ulusal ve uluslararası alanda eğitim öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak, 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen 95. Ek Madde ile kurulmuştur. BTÜ bünyesinde halen Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik, İnsan ve Toplum Bilimleri, Denizcilik, Orman, İletişim, Sanat ve Tasarım Fakülteleri olmak üzere 6 Fakülte, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri olmak üzere 2 Enstitü ve Yabancı Diller Yüksek Okulu bulunmaktadır.

   

  Bursa Marmara Bölgesi‟nin güneyinde, tarihi İpek Yolu üzerinde, günümüz Türkiye‟sinin en büyük kentleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir‟in oluşturduğu bir üçgenin merkezindedir ve Kocaeli gibi kendisi ile en büyük sanayi kentlerinden birisi olma unvanını paylaştığı bir kentle komşudur. Tarihte birçok medeniyete Şahit olmuş, Bizans ve Osmanlı Medeniyetinin eserleri ile zengin bir tarihi kültür mirasını barındıran Bursa, tarımsal zenginliği, Uludağ‟ı ve ormanlarından oluşan zenginliğine yakın tarihimizdeki hamleleri ile bir de sanayi kenti olma özelliğini katmıştır. Otomotiv ve tekstil sanayinin “başkenti” olan Bursa özellikle otomotive bağlı sanayi kuruluşlarının çokluğu nedeni ile “Türkiye‟nin Detroit‟i” olarak bilinmektedir. Makine ve mobilya sanayi bu iki lokomotif sanayiyi takip eden ve uluslararası niteliği yakalamış diğer sanayi dallarıdır. Uzun yıllardır ve halen Anadolu sanayisi Bursa‟yı birçok konuda ihtiyacını karşılayabileceği pilot il olarak görmüş ve görmektedir. Kentin tarihi İpekyolu ve ipekçilik ticaretinden kalan bir ticaret kenti olma özelliği de halen devam etmektedir.

   

  Zengin bir kültür mirası üzerine kurulan Bursa son yarım yüzyıla kadar “Yeşil Bursa” namına yakışır bir kent görünümünde olmuş ve yoğun kültürel faaliyetleri ile entelektüel ve huzuru seçen insanların ve insanların yaşamayı tercih ettikleri kent olmuştur. Bursa çok yakın yıllara kadar yükseköğretim öncesi eğitim seviyesi en yüksek illerin başında yer almıştır. Türkiye‟nin en güçlü yerel medyasına sahip illerinden biridir. Ormanları dünyanın üçüncü zenginlikteki florasını teşkil etmektedir.

   

  Ancak son yarım asırdır Bursa‟ya yeni bir kimlik kazandıran sanayi, Bursa‟nın kentsel gelişiminde birçok olumsuzluklara da sebep olmuştur. Sanayileşmeye ve Balkanlardaki siyasi gelişmelere dayalı göçün kontrol ve organize edilememesi özellikle Şehirleşme açısından telafisi zor sonuçlar doğurmuştur.1960 lı yıllardan sonraki güçlü sanayi ve ticaret potansiyeli ile hep bir Şeyler beklenen bir kent olmuş, ama gitgide büyüyen sorunları gücünün gölgesinde kalmıştır.

   

  Bursa‟da ikinci bir üniversite yıllarca siyasilerin gündeminde olmuş, ama birçok teşebbüse rağmen bunda bugüne kadar başarılı olunamamıştır. Halbuki Bursa hem nüfusu hem de coğrafi konumu itibariyle çok yoğun tercih alan bir il durumundadır. Sonuçta Bursa ikinci üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesi‟ne ancak birincisinden 35 yıl sonra 2010 yılında kavuşabilmiştir.

   

  Bu izahlardan anlaşılabileceği gibi Bursa Teknik Üniversitesi her yönü ile güçlü bir potansiyelin üzerine, ama aşılmaya muhtaç birçok probleme çözüm getirmeye aday bir üniversite olarak doğmuştur. Üniversitenin adının “Teknik” sıfatına sahip olması, buna karşılık teknik olmayan fakültelerinin de bulunması esasen Bursa‟nın mevcut durumu ile bir uyumsuzluk göstermemektedir. Çünkü Bursa „olmayanı olmayan‟ bir kent olması itibariyle her konuda yükseköğretim seviyesinde faaliyete ihtiyaç duymakla birlikte, güçlü sanayi potansiyelini dünya ölçeğinde değerler üretmeye yöneltecek bir teknik üniversiteye özellikle ihtiyaç duymaktadır. Bahsedilmesi gereken önemli bir konu da Şudur ki, BTÜ aynı kanunla kurulduğu diğer altı üniversite (Yıldırım Beyazıt, Medeniyet, Katip Çelebi, Abdullah Gül, Necmettin Erbakan ve Erzurum Teknik) ile birlikte kanun koyucu tarafından “araştırma üniversitesi‟ niteliğinde yapılandırılması öngörülen bir üniversitedir.

   

  Bilindiği gibi, ülkemizde kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan ve kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama; bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planları ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiş; stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan süreçlerine ilişkin genel usul ve esaslar ile geçiş takvimi de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.

   

  2014-2018 dönemini kapsayan ilk stratejik planımız, DPT tarafından hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak üst yönetim kademesinden alt yönetim kademesine tüm çalışanların planlama sürecine aktif katılımları ve değerli katkılarıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte üniversite – sanayi işbirliğine yönelik olarak farklı sektörlerden sanayicilerle yapılan 11 adet arama toplantısının sonuçları da bu Stratejik Planının hazırlanmasında kullanılmıştır.

   

  Akademik yapılanmada öncelikler belirlenirken Bursa‟nın üniversiteleşmedeki gecikmesi ve birçok alanda araştırmacı bir üniversiteye ihtiyaç olması sebebiyle öncelikleri belirleme kolay olmamıştır. Keza Türkiye‟nin yeni Yükseköğretim Stratejik Planındaki esaslarla bütünleşebilecek bir plan olmasına da çalışılmıştır. Sonuçta Bursa‟nın çok iyi bilinen sosyoekonomik, tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili çok fazla detaya girmeden, Bursa yükseköğretiminin çevre ile bütünleşmesine azami katkı koyabileceğine inanılan bir plan hazırlanmıştır.

   

  Stratejik Planı‟nın temel hedeflerinden ön plana çıkanlar;

   Bursa ve Türkiye için faaliyet gösterdiği her disiplinde bilimsel olarak yetkin, cesur, girişimci ve uluslararası faaliyetlere açık mezunlar yetiştirmek

   Yeni kurulan ve eleman sıkıntısı çeken çok sayıda üniversitemiz için ihtiyaç duydukları eğitim kadrosunun yetişmesine katkıda bulunmak

   Bursa ve ülke sanayinin problemlerine çözüm ve onlarla proje üretecek, Bursa sanayinin mevcut ve güçlü potansiyelini teknolojik ve yenilikçi ürünlere çevirebilecek araştırmacılar yetiştirmek

   Bursa ve ülkemizin orman potansiyelinden katma değeri yüksek ürünler elde edecek çalışmaları başlatmak

   İletişim ve iletişim teknolojilerinde ülkemizin 2023 hedeflerine uygun hamleleri gerçekleştirebilmek

   Ülkenin sanat ve sosyal hayatına katkı sağlamak şeklinde özetlenebilir.

   

  Akademik hayatına henüz başlayan Üniversitemizin bu hedeflerine ulaşmada başarılı olması en büyük temennimizdir.

   

  Prof.Dr. Ali SÜRMEN

  Rektör

   

 • AMAÇ 1: ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA NİTELİKLİ ÖĞRENCİ VE  AKADEMİSYENLER TARAFINDAN TERCİH EDİLEN, EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİ YÜKSEK BİR ÜNİVERSİTE OLMAK

   

  AMAÇ 2 : ULUSLARARASI TOPLUMUN, ÜLKEMİZİN VE SANAYİMİZİN KALKINMASINA HİZMET EDECEK ARAŞTIRMALAR YAPMAK

   

  AMAÇ 3 : TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK HİZMETLER GELİŞTİREN, İTİBARI YÜKSEK, SAYGIN BİR ÜNİVERSİTE OLMAK

   

  AMAÇ 4 : SÜRDÜRÜLEBİLİR, YAŞANABİLİR, ENGELSİZ VE İŞLEVSEL BİR YERLEŞKEYE SAHİP OLMAK

   

  AMAÇ 5 : MÜKEMMELLİĞİ HEDEFLEYEN KURUMSAL YAPI OLUŞTURMAK

   

 • Hedef 1.1 Ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun lisans ve lisansüstü programlarda eğitim ve öğretim kalitesinin sürekliliğini sağlamak

  Hedef 1.2 Ulusal ve uluslararası akademik hareketlilliğin sürekliliğini sağlamak

  Hedef 1.3 Öğrencilerin eğitim teknolojilerini etkin kullanmalarını, kapasitelerini artırmalarını ve sosyal yaşam kalitelerini yükseltmelerini sağlayan destek hizmetleri sunmak

   

  Hedef 2.1 Ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek araştırmalar yapmak

  Hedef 2.2 Sanayimizin dünya çapında rekabet edebilirliğini artırmak için teknolojik destek vermek, araştırma geliştirme platformu oluşturmak

  Hedef 2.3 Araştırmalar için gerekli finansal kaynakları ve alt yapıyı geliştirmek

   

  Hedef 3.1 Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek

  Hedef 3.2 Toplumun ihtiyacı olan alanlarda sürekli eğitim ve mesleki eğitim programları düzenlemek

  Hedef 3.3 Kurumun imaj ve itibarını artıracak tanıtım ve halkla ilişkiler etkinlikleri düzenlemek

   

  Hedef 4.1 Yeni yerleşke inşaatlarını planlanan süre içinde tamamlamak

  Hedef 4.2 Yerleşkeleri; sürdürülebilir, çevreye duyarlı  ve engelsiz bina standartlarına uygun olarak mekansal bütünlüğü sağlamak

  Hedef 4.3 Yerleşke içinde yeterli sosyal donatı alanları inşa etmek

   

  Hedef 5.1 Strateji geliştirme unsurlarında bütünlüğü sağlamak

  Hedef 5.2 Akademik ve idari personelin yetkinlik, katılım ve bağlılığını artırmayı esas alan insan kaynakları sistemi kurmak

  Hedef 5.3 Ulusal ve uluslararası yönetim modellerine göre üniversiteyi yapılandırmak

   

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Bursa Teknik Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.btu.edu.tr/

Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı, Osmangazi/BURSA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Bursa Teknik Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]