Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerler çerçevesinde, araştırmayı öncelik edinen; sektörler arası iş birliğini, ulusal ve uluslararası projeleri destekleyen; bilim, teknoloji, spor ve sanat alanlarında üstün niteliklere sahip eleştirel düşünme yeteneği kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; üretilen bilgi, hizmet ve teknolojiyi ülke ve toplum yararına sunan girişimci bir üniversite olmak

Kurum vizyonu

Selçuklunun başkentinden aldığı ilham, ismini taşıdığı Necmettin Erbakan’ın hayatından ve ideallerinden aldığı motivasyonla; araştırma, eğitim ve girişim alanlarında, ülkemizde ilk on ve dünyada ilk beş yüz üniversite arasında yer almak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitelerin en önemli görevleri nitelikli insan yetiştirmek; bilgiyi, teknolojiye, ürüne ve hizmete dönüştürebilmektir. Bu görevlerin etkin biçimde yerine getirilebilmesi için öncelikle iyi analiz edilmiş, doğru bir planlama yapmak gerekir. Bu nedenle, orta ve uzun vadede odaklanılacak öncelikleri sistematik biçimde ortaya koyan stratejik planlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  Üniversiteler arasında yüksek katma değer üreten bir üniversite olarak yer edinmeyi benimseyen Üniversitemiz, ismini taşımaktan onur duyduğu Merhum Necmettin Erbakan’ın vizyonerliğine yakışır bir şekilde önce ülkemizde, sonra dünyada marka değeri yüksek, yenilikçi ve dinamik bir devlet üniversitesi olma yolculuğunu sürdürmektedir.

  Büyüyen Türkiye vizyonuna uygun bilim, teknoloji ve inovasyon yeteneğimizle nitelikli beşeri sermaye yetiştirmek, ülkemizin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sunmak, eğitim sanayi iş birliğini güçlendirmek ve bilim diplomasisinde ülkemizin gururu olmak için 2024-2028 dönemi Stratejik Planını hazırlamış bulunmaktayız.

  Stratejik planın hazırlık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Cem ZORLU
  Rektör

 • A1- Sürdürülebilir başarı sağlamak için kurumsal kapasiteyi geliştirmek

  A2- Yüksek donanımlı ve üretken insan kaynağı yetiştirmek için eğitimin niteliğini artırmak

  A3- Ekonomiye katkı sağlamak üzere araştırma, geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini artırmak

  A4- Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel yetkinliklerini geliştirmek

  A5- Toplum refahına katkıda bulunmak için toplumsal faydayı artırmak

 • H1.1- Üniversitede ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlamak

  H1.2- Üniversitenin dijital altyapı ve erişim kapasitesini artırmak

  H1.3- İnsan kaynaklarını geliştirmek

  H2.1- Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak

  H2.2- Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısını artırmak

  H2.3- YÖK desteklerinden yararlanma sayısını artırmak

  H3.1- Araştırma geliştirme projesi sayısını artırmak

  H3.2- Bilimsel yayın sayısını artırmak

  H3.3- Girişimcilik faaliyetlerini artırmak

  H3.4- Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini artırmak

  H4.1- Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini artırmak

  H4.2- Üniversitemizde öğrenci yaşamının standardını yükseltmek

  H5.1- Sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak

  H5.2- Topluma sunulan sürekli eğitim faaliyetlerini artırmak

  H5.3- Topluma açık, yazılı ve görsel platformlarda yapılan faaliyetleri artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Necmettin Erbakan Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.konya.edu.tr/

Karaciğan Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 74, Karatay/KONYA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Necmettin Erbakan Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]