Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kurum misyonu

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri temel alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştiren, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri ile arasındaki ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış nitelikli bireyler yetiştiren üniversite olmak.

Kurum vizyonu

Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici yaklaşımı ile öncülük yapan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, bilimsel kümelenme ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler, gerek var oldukları toplumda gerekse dünyada, asırlardır var olagelen kültür ve bilgi birikimine katkı sağlamak ve bu birikimi yeni nesillere aktarmak amacıyla kurulmuşlardır. Çağın gereksinimleri doğrultusunda, paydaşları ile etkileşim içerisinde, yeryüzünün en kıymetli hazinesi olan bilgiyi; teknolojiye, ürüne ve hizmete dönüştürebilmek yine üniversitelerin görevidir.

  Küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim anlayışına ulaşılabilmesi için, faaliyetlerin planlı bir şekilde yerine getirilmesi önem arz eder. Bu kapsamda üniversitelerin orta ve uzun vadede odaklanmaları gereken stratejik planları ve hedefleri bulunmalıdır.

  8 yıllık yeni bir üniversite olmasına rağmen önemli mesafeler kat eden; hem siyasi hem de bilim adamı kimliği ile dünya çapında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adını taşıyan üniversitemiz, adına yakışır bir şekilde daha üst noktalara gelmeyi amaçlamaktadır.
  Köklü tarihi ve geçmişten gelen potansiyeliyle Konya'nın, bilim şehri olmasını hedeflemekteyiz ve üniversitemizi akademik dünyada kendine yer ve saygınlık edinmiş bir konuma getirmenin çabası içindeyiz.

  Necmettin Erbakan Üniversitesi 2019-2023 stratejik plan hazırlık sürecinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Cem ZORLU
  Rektör

 • A1: Hizmet kalitesini artırmak için fiziki yapılanmayı iyileştirmek

  A2: Eğitim kalitesini artırarak sürdürülebilir başarıyı sağlamak

  A3: Bölgesel, ulusal ve uluslar arası ihtiyaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmek

  A4: Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek olunarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak

  A5: Toplumla işbirliğini güçlendirerek toplumsal faydayı artırmak

 • H1.1: Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan akademik binaları inşa etmek
  H1.2: Köyceğiz yerleşkesinde ortak kullanıma yönelik merkezi birimler inşa etmek
  H1.3: Köyceğiz yerleşkesinde ihtiyaç duyulan yol, su, elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi altyapı işlerini tamamlamak
  H2.1: Öğretim elemanı sayısını ve niteliğini artırmak
  H2.2: Disiplinler arası eğitimi yaygınlaştırmak
  H2.3: Yabancı dil eğitiminin nitelik ve niceliğini artırmak
  H2.4: Değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak
  H3.1: BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bilimsel faaliyet sayısını artırmak
  H3.2: TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesi sayısını ve destek tutarını artırmak
  H3.3. Bilimsel yayın sayısını artırmak
  H4.1: Öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak
  H4.2. Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artırmak
  H5.1: Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak
  H5.2. Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Necmettin Erbakan Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.konya.edu.tr/

Karaciğan Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 74, Karatay/KONYA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Necmettin Erbakan Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]