Abdullah Gül Üniversitesi

Kurum misyonu

Gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim ile bilime ve topluma ileri düzey katkı sağlamak.

Kurum vizyonu

Yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olmak.

Stratejik Yönetim

  • Stratejik Plan Sunuş
  • Stratejik Amaçlar
  • Stratejik Hedefler
  • Performans Programları
  • Faaliyet Raporları
  • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

  • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

    Abdullah Gül Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.agu.edu.tr/

Aşıkveysel Bulvarı, Erciyes Teknopark,
No : 4/67-A, 38039, Melikgazi/KAYSERİ

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Abdullah Gül Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]