Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Kurum misyonu
Kurum vizyonu

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Büyük çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri dönemine ait olan yazma eserler, tarih, sanat, edebiyat, din, uygulamalı bilimler ve diğer pek çok alanda meydana getirilmiş olan önemli taşınır kültür varlıklarıdır. Milletimizin bin yıldan daha fazla zamanda biriktirdiği bilgi, birikim ve değerlerinin diğer bir adı, geçmişe dönük hafızamızın en önemli kaynaklarından biridir. Altın değerindeki bu eserleri günün teknolojisinden de yararlanarak korumak, restore etmek, sağlıklı altyapılara kavuşturmak, ihtisaslaşmış kadrolarla yapılacak çalışmalarla günümüz insanının en kolayca yararlanacağı şekle sokmak bizim en başta gelen görevlerimizden biridir. Bu amaç doğrultusunda Yazma Eserler Başkanlığımız bilim, kültür ve sanat alanında temayüz etmiş olan klasik eserleri içerik çalışmaları yoluyla halkımızın anlayacağı şekilde yeniden üretmeye ve modern usullerle neşretmeye çalışmaktadır. Şüphesiz kültürel bilincimiz bu eserler halkımıza ulaştıkça ve bunlardan faydalanan insanlarımızın sayısı çoğaldıkça artacak, sadece tarihi değil bugünü ve geleceği daha da iyi anlayıp anlamlandıracağız. Bu yüzden ortaya koyduğumuz çaba varlık-bilgi-değer bütünlüğünün somut belgeleri olan yazmaları yayımlayarak kültür tarihimiz hakkında daha kapsamlı bir bakış açısını yakalamaya çalışmaktan ibarettir.

  Bu anlamda yazma eserlerin korunması ve gün yüzüne çıkarılması; kültürümüzün dünyaya tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bilimsel çalışmalara kaynak teşkil etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Yazma eserlerin bu özellikleri ve taşıdıkları değer nitelikli personel istih-damını, farklı kütüphanecilik işlemlerine tabi tutulmalarını ve özellikle hizmete sunmada farklı yön-temlerin kullanılmasını gerektirmektedir. İnanıyorum ki önümüzdeki beş yıllık dönemde hem içerik çalışmaları ile yayımlanan eserlerimiz, hem de okuyucuya kendi bilgisayarından rahatlıkla yazma eserlere ulaşma imkânı sağlayacak hizmetlerimiz onları fazlasıyla memnun edecektir.

  Dünya çapında her alanda söz sahibi olma yolunda etkinliğini her geçen gün daha da artıran ülkemizde, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının ileriye dönük olarak sunacağı kaliteli hizmetler ile el yazmaları alanında norm belirleyen bir otorite olma vizyonuna ulaşacağına inanıyorum. Bu vizyonla hazırlanan Stratejik Planın bilinçli bir kütüphanecilik anlayışının gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını umut ediyorum.

  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın gelecek beş yıllık dö-neme ışık tutmasını, ülkemizde daha gelişmiş bir kültür, sanat ortamının oluşmasına katkı sağlamasını ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, uygulamada kolaylıklar ve başarılar dilerim.

  Mehmet Nuri ERSOY

  Kültür ve Turizm Bakanı

 • AMAÇ 1: Yazma ve nadir matbu eserleri bünyesinde toplayarak, bu eserlerin etkin bir şekilde araştırmacıların hizmetine sunulmasını ve tanıtılmasını sağlamak

  AMAÇ 2: Kültürümüzün temel taşıyıcılarından olan yazma ve nadir eserleri yayım yoluyla bilim ve kültür hayatımıza kazandırmak ve tanıtmak

  AMAÇ 3: Yazma eserleri evrensel etik ve prensipler çerçevesinde titizlikle korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kurumsal yapıyı geliştirmek.

 • Hedef 1-1 Yurtiçi ve yurt dışındaki kamu/özel koleksiyonlarda bulunan yazma ve nadir matbu eserlerin Başkanlığımız kütüphanelerine kazandırarak koleksiyonları zenginleştirmek.

  Hedef 1-2 Eserlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımının yapılması ve eserlere etkin bir şekilde erişimin sağlanması.

  Hedef 2-1 Yazma ve nadir eserleri ve bu eserlere ilişkin çalışmaları çeviri, çeviriyazı, eleştirmeli metin, tıpkıbasım, sadeleştirme vb yöntemlerle yayına hazırlamak, yayımlamak

  Hedef 2-2 Yayımlanan Yazma ve nadir eserleri ve bu eserlere ilişkin çalışmaları okuyuculara ulaştırmak

  Hedef 3-1 Önleyici koruma tedbirlerini belirleyerek fiziki koşulları oluşturmak ve mevcut koşulların iyileştirilmesi ile düzenli kontrollerini sağlamak.

  Hedef 3-2 Konservasyon ve restorasyon ile ilgili gerekli AR-GE faaliyetlerini yürütmek ve eğitim faaliyetlerini gerçekleşitirmek.

  Hedef 3-3 Eserlerin kurum için uygulanabilir dijitalleştirme standartlarını belirlemek, dia, mikrofilm ve dijital ortamlar ile fotoğraf gibi dijital olmayan ortamlarda arşivlerini oluşturmak.

  Hedef 3-4 Başkanlığımızın teknolojik altyapısını ve ergonomik çalışma koşullarını iyileştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]