Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Kurum misyonu

Bir kültür ve medeniyet hazinesi olan yazma eserleri koruyup kollayarak en sağlıklı şekilde geleceğe ulaştırmak, en kullanılabilir şekilde hizmete sunmak ve en işlevsel şekilde yeniden üretmek.

Kurum vizyonu

Kültür mirası yazma ve nadir basma eserleri toplayan, koleksiyonları zenginleştiren, onları gün yüzüne çıkaran, bilim, kültür, sanat ve yayın faaliyetleri ile bu eserlere toplumsal ilgiyi artıran, kolay erişim imkanı sağlayarak, bu alanda dünya çapında standartlar oluşturan bir yazma eserler kurumu.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Şüphesiz bir medeniyen doğuşunda ve yayılışında etkili olan temel unsur akıl sahibi olan insandır. İnsanın fikri çabasının ürünü olan kültür ve medeniyet, uzun bir sürecin ve zengin bir birikimin sonucu olup,  insanlığın başlangıcından beri akıp gelen iki ırmağa benzerler. İnsanoğlu olarak daha aydın bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri ve müşterek mirası olan kültür ve medeniyemizi geliştirebilmemizle mümkündür. Bu çerçevede yazma eserler, bin yıllık kültür ve medeniyet tarihimizin bir birikimi olarak bugün ile gelecek arasında bağlan   kuran en değerli hazinelerdir. Yazma eserler aynı zamanda toplumların ve devletlerin hazalarıdır.

  Kütüphanelerimizde bulunan ve sosyal yaşamın her alanını içerecek şekilde kaleme alınan el yazmaları, bugün memlekemizin sahip olduğu en önemli kültür miraslarından biridir. Bizim gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu layıkıyla yerine germemiz ise elimizde bulunan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarılmasına bağlıdır. Bu anlamda tarihi ve kültürel zenginliklerimizin korunması, sahiplenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması Başkanlığımızın temel önceliğidir.

  Diğer yandan farklı konularda ve disiplinlerde çok zengin metinleri ihtiva eden yazma eserlerin millemizin yeni değerler inşa etmesinde oynayacağı rol, onların tercüme ve tıpkıbasımlar yoluyla yeniden işlenmesine bağlıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar bir yandan mevcut kültür mirasımıza artı değer katarken diğer yandan onların gün yüzüne çıkmasına ve yeniden ele alınmasına katkı sağlayacaktır.

  Tarih boyunca sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler sanatsal çalışmalara da etki etmiş ve her devirde yeni bir sanat anlayışının doğmasına katkıda bulunmuştur. Yazma eserler, başlı başına bir sanat alanı olan eşsiz bir cilt, her biri bir sanat yapıtı olan minyatür, ebru, hat ve tezhip örneğine sahip bulunmaktadırlar. İçerdikleri bilgi birikiminin yanı sıra bu eserler aynı zamanda geçmişin sanat anlayışına da ışık tutmaktadırlar.

  Ülkemiz gündemine 5018 sayılı Kamu Mali Yönemi ve Kontrol Kanunu ile giren kamuda stratejik yönetim anlayışında, kurumların stratejik planlarının uygulamaya konulmasıyla önemli bir aşama kaydedilmiştir. Ancak bu yönem anlayışının başarısı, stratejik planların uygulamaya yansıtılabilmesine bağlıdır.

  Hazırlanan Stratejik Plan, Başkanlığımızın kurumsal dönüşümünün ve altyapısının çağdaş kütüphanecilik anlayışına ve standartlarına uygun olarak şekillenmesine katkıda bulunacaktır. 2015‐2019 Stratejik Planı, belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmak için bir rehber olacaktır.

   

  Prof. Dr. Muhittin MACİT

  Başkan

 • A1- Kültür mirasımız  yazma eserler konusunda örnek bir kütüphanecilik hizmeti ortaya koyarak evrensel kültüre katkıda bulunmak.

  A2- Kültürümüzün temel taşıyıcılarından olan yazma ve nadir eserleri yayım yoluyla bilim ve kültür hayamıza kazandırmak ve tanıtmak.

  A3- Yazma eserlerin en sağlıklı şekilde korunmasını sağlamak  ve eserleri gelecek nesillere ulaştırmak.

 • H1.1- Yurtiçi ve yurtdışındaki yazma eserleri Başkanlık  kütüphanelerine kazandırarak koleksiyonları zenginleştirmek.


  H1.2- Eserlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yaparak eserlere en kolay şekilde erişimi sağlamak.


  H2.1- Kültür mirasımız  olan yazma ve nadir eserleri ve bu eserlere ilişkin çalışmaları  çeviri, çeviriyazı, eleştirmeli  metin, tıpkıbasım, sadeleştirme vb. yöntemlerle yayımlamak.


  H2.2- Yazma Eserler üzerinde yapılacak  olan akademik  çalışmalara destek vermek ve onları yayınlamak.


  H2.3- Bilimsel, kültürel ve tanıcı yayımlar yaparak okurların  bu eserlere ve içeriklerine  aktif erişimlerini  sağlamak.


  H3.1- Yazma eserleri, önleyici koruma tedbirleri  ile korumak  ve bu amaçla gerekli fiziki koşulları oluşturmak.


  H3.2- Eserlerin her kurum için uygulanabilir dijitalleştirme standartlarını belirlemek,  dia, mikrofilm  ve dijital ortamlar  ile fotoğraf gibi dijital olmayan  ortamlarda arşivlerini  oluşturmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.yek.gov.tr/

Ticarethane Sok., No: 12, Sultanahmet, Fatih/İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]