Türkiye İstatistik Kurumu

Kurum misyonu

Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak.

Kurum vizyonu

Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Toplumların mevcut durumlarını görebilmesi, gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar verebilmesi ve geleceğe ilişkin planlar yapabilmesinde, doğru, güvenilir ve zamanlı bilginin önemi büyüktür. Kamuya hizmet desteği sağlayan bilgi, aynı zamanda toplumlar için de stratejik bir kaynaktır.

  Yaşamın her alanında kapsamlı değişikliklere sebep olan küreselleşme süreci, bilgi toplama ve bilgiyi değerlendirmenin önemini de her geçen gün artırmaktadır. Bu süreç, her alanda olduğu gibi, sürekli yenilenmeyi ve Türkiye İstatistik Kurumunun kayıtsız kalamayacağı dönüşümlerin yaşanmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda etkin, verimli ve şeffaf bir yönetim sistemine sahip olunması gerekliliği ortaya çıkmakta, stratejik yönetim, stratejik planlama, performans yönetimi gibi yönetimsel yaklaşımların önemi artmaktadır.

  Ülkemizdeki kamu kuruluşlarında, bu gelişmelere bağlı olarak; performans odaklı, verimlilik ve etkinliğin ön plana çıktığı, kaynakların en tasarruflu şekilde kullanıldığı bir sisteme geçilip, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarına öncelik verilmiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.

  İstatistik alanında, daha doğru, güncel, tutarlı, karşılaştırılabilir ve erişilebilir bilgi üretmeyi amaçlayan Türkiye İstatistik Kurumu, kurumu geleceğe taşıyacak hedefleri belirleme ve yönetme çerçevesinde, önceliklerini belirleyebilmek, faaliyetlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmek, kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmek ve gelecekteki risk unsurlarına karşı ihtiyatlı olabilmek için, somut hedeflere dayalı, 2017-2021 dönemini kapsayan planlama çalışmalarını içeren Stratejik Planını tamamlamıştır.

  Türkiye İstatistik Kurumunun hazırlamış olduğu Stratejik Plan çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve katkılarından dolayı diğer kamu kurumlarına teşekkür eder, planın başarı ile uygulanmasını temenni ederim.

  Lütfi ELVAN

  Kalkınma Bakanı

 • A1- Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli istatistik üretmek ve kullanıma sunmak.
  A2- İstatistik üretim sürecini iyileştirmek.
  A3- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
  A4- Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal tanınırlığı ve toplumun
  istatistik bilincini artırmak.

 • H1.1- Karşılaştırılabilir, tutarlı, güncel, zamanlı ve ihtiyaçlara uygun istatistikler üretilecek ve sürekliliği
  sağlanacaktır.

  H1.2- Dağıtım sisteminin kullanıcı odaklılık özelliği geliştirilecektir.

  H2.1- İdari kayıtların istatistik üretiminde kullanımı artırılacaktır.

  H2.2- Alternatif yöntemler ile veri toplama ve analiz uygulamaları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

  H2.3- İstatistik üretim süreci standardize edilecektir.

  H3.1- Yeni yönetim araçları geliştirilecek ve stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır.

  H3.2- Kurum kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H4.1- Türkiye İstatistik Sistemi içerisinde Kurumun koordinasyon rolü güçlendirilecektir.

  H4.2- Uluslararası alanda işbirliği geliştirilecektir.

  H4.3- Kurumsal tanınırlık artırılacak ve toplum istatistik konusunda bilinçlendirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye İstatistik Kurumu faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.tuik.gov.tr

Necatibey Cad., No: 114, 06100, Yücetepe, Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye İstatistik Kurumu stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]