İstanbul Teknik Üniversitesi

Kurum misyonu
Kurum vizyonu

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıla yaklaşan köklü geçmişiyle; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çalışmalarına hız kesmeksizin devam etmektedir. Eğitim ve öğretimde her zaman dinamizmi ve yenilikçiliği hedefleyen İTÜ; bilim, teknoloji ve sanattaki uzmanlığı ve yaratıcılığı sayesinde uluslararası düzeyde lider bir üniversite olma yolundadır. İTÜ, ülkemizin geçmişinde büyük işlere imza attığı gibi, gelecekte de ufuk açıcı ve yol gösterici bir misyon üstlenmektedir. Bütün bunları amaçlarken insan odaklı ve farklılıklara açık, özgürlükçü ve eleştirel, girişimci ve rekabetçi, özgün ve yenilikçi değerlerinden taviz vermemeye özen göstermektedir.

  Teknik Üniversite olarak gelecek vizyonumuzu ortaya koyduğumuz 2017-2022 Stratejik Planımızın ardından, şimdi tüm paydaşların görüş, öneri ve yönlendirmeleri doğrultusunda İTÜ’nün 2022-2026 Stratejik Planı’nı hazırlamış bulunuyoruz. Hazırlanan plan, ana hatlarıyla 2022-2026 döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin stratejik amaçlarını, İTÜ’yü bu amaçlara ulaştıracak hedeflerini ve bunları gerçekleştirmek için kullanılacak stratejileri içermektedir.

  Katılımcı bir anlayışla hazırlanan raporumuzda detaylı biçimde üzerinde durduğumuz stratejik hedeflerimizi, burada birer başlıkla ele almak yerinde olacaktır.

  İTÜ, misyonu ve vizyonu gereği her zaman eğitim ve öğretimi öncelemektedir. Bu anlamıyla yenilikçi ve dinamik eğitim modelini sürekli hale getirmek adına fiziksel altyapıyı güçlendirmeyi, çok disiplinli ve disiplinlerarası eğitim ve öğretimi hâkim kılmayı, uluslararası standartlarda öğrenci ve öğretim elemanına sahip olmayı, lisans ve lisansüstü eğitimlerin sürekli iyileştirilmesini ve kalitesinin her geçen yıl arttırılmasını hedeflemektedir

  İTÜ’nün en belirgin amaçlarından biri de, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla bilimsel ve teknolojik altyapıyı güçlendirerek ülkemiz için değer yaratmaktır. Bunun için nitelikli bilimsel araştırmaların sayısını ve etkisini arttırırken bir yandan da kamu, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yeni teknolojiler ve ürünler geliştirme ve Ar-Ge için gerekli insan kaynağı ve altyapısını güçlendirme yoluna gitmektedir. Böylelikle, hem lisansüstü programların akademik etkinliklerini arttırarak çıktı performanslarını düzenli olarak izlemeyi, hem de İTÜ öğrenci ve mezunlarının girişimcilik potansiyellerini artırmayı sağlamaktadır.

  Bunların yanı sıra İTÜ; sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda toplumu bilgilendirme ve bilimsel anlamda yol gösterme hususunda etkin bir rol üstlenmektedir. Çevre ve doğa olaylarına dair hazırlanan kamuoyu bilgilendirme raporlarının yanı sıra Sürekli Eğitim Merkezi’nin ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi’nin güçlendirilmesiyle beraber toplumdaki İTÜ algısının ve İTÜ’nün marka değerinin kıymet kazanmasına öncelik verilmektedir.

  Yine stratejik hedeflerimiz arasında, dijital dönüşümü sürekli hale getirmek, uluslararasılaşma faaliyetlerini derinleştirerek üniversitemizin görünürlüğünü arttırmak ve İTÜ’yü uluslararası alanda etkin rol oynayan ve daha fazla tercih edilen bir kurum haline getirmek yer almaktadır. Dahası, İTÜ yerleşkelerinde sosyal yaşamı ve iletişimi güçlendirmek ve nihayet yerleşkelerin olanaklarını çoğaltarak sürekli iyileşmeyi benimseyen kurumsal yapıyı geliştirmek de hedeflerimiz arasında belirgin bir yer tutmaktadır.

  Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’te kutlayacağımız 250. yaşımıza heyecan içinde hazırlanırken, bir eğitim ve öğretim kurumu olarak dijital dönüşümün, uluslararasılaşmanın, Ar-Ge yatırımlarının ve üniversite-sanayi işbirliğinin her zaman odakta olduğu bir yol haritasını belirledik kendimize. 2022-2026 Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, dünyanın en iyileri arasındaki yerimizi her geçen gün sağlamlaştırma yolunda atılmış bu adımın hayırlı olmasını diliyorum.

  Prof. Dr. İsmail Koyuncu

  Rektör

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  İstanbul Teknik Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.itu.edu.tr

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yeni Rektörlük Binası, Maslak/İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

İstanbul Teknik Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]