Hacettepe Üniversitesi

Kurum misyonu

Hacettepe Üniversitesi bilim, teknoloji, görsel ve işitsel sanat alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Kurum vizyonu

İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Merkeze insanı koyarak başarının yakalanabileceği inancı ile insana hizmet eden, bilimde sınır tanımayan, topluma önderlik eden, yeni bir yönetim anlayışı ile yola çıkan, ortaklıklarını önemseyen ve geliştiren, kaynaklarını en iyi şekilde ve verimli kullanan, üniversite kültürünü oluşturmayı hedef almış, gelenekleri olan, bu hedefe ulaşmak için gerekirse yasal düzenlemeler yapılması için fikirlerini cesurca ifade eden yeni bir üniversite anlayışı hedefimizdir. Bu hedefleri gerçekleştirirken dünyadaki en iyi üniversiteleri sıralayan listelerde bulunduğumuz konumdan çok daha üst sıralara ulaşmak öncelikli amacımızdır.

  Bilgilerimizi, yüreklerimizi ve gücümüzü birleştirerek başaramayacağımız bir şeyin olmadığı inancındayım. Bütün Hacettepelilerin 2013-2017 Stratejik Planımızı uygulamamıza yardım edeceklerine ve aktif olarak destekleyeceklerine olan inancım tamdır.

  En iyi dileklerim ve saygılarımla.

  Prof. Dr. A. Murat TUNCER
  Rektör

 • A1- Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.

  A2- Araştırma kapasitelerini, olanaklarını geliştirmek ve araştırmayı teşvik etmek.

  A3- Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak.

  A4- Kurum içi ve dışı politikalarını oluşturmak ve uygulamak.

  A5- Üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğini tesis etmek, yürütmek ve sürdürebilmek.

  A6- Üniversitenin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak.

  A7- Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesini artırmak amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.

  A8- Üniversitemiz kütüphanelerinin bilgi kaynakları, hizmetleri, teknolojik olanaklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.

  A9- Üniversitenin enerji maliyetlerini düşürmek ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla yenilenebilir temiz enerji kaynakları yaratmak.

  A10- Üniversitemizde ‘Dumansız Hacettepe’ sloganıyla personelimiz ve öğrencilerimizin sigarayı bırakması için gerekli çalışmaları yapmak.

  A11- Üniversitemiz öğrenci ve mensuplarının düşünce ve önerilerini rahatça ifade edebilecekleri gerekli platformlar sağlanacaktır.

 • H1.1- Akademik personelin %75’inin “Eğiticilerin Eğitimi Programı”na katılımı sağlanacaktır.

  H1.2- Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.

  H1.3- Talep eden öğretim elemanlarının yurt dışında deneyim kazanması sağlanacaktır.

  H1.4- Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Temel Alan Yeterliliklerinin öğretim programlarına uyarlaması çalışmaları tamamlanacaktır.

  H1.5- Tüm ders materyallerinin %100’ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması sağlanacaktır.

  H1.6- Uzaktan eğitim altyapısının geliştirilmesi için en az 1 programın uzaktan eğitim olarak verilmesi sağlanacaktır.

  H1.7- Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yapılandırılması ve akreditasyonu sağlanacaktır.

  H1.8- Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

  H1.9- Üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) yabancı dil öğrenimi ile ilgili sorunlarını çözmek amacıyla gerekli proje ve programlar başlatılacaktır.

  H1.10- Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının her yıl %20’si olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar tamamının yenileme yatırımları yapılacaktır.

  H1.11- “Hacettepe Üniversitesi Yayınları Yayınevi” kurularak basımı talep edilen yayınların tamamının basılması ve dağıtımı sağlanacaktır.

  H1.12- Derslik ve laboratuvar ihtiyaçları tespit edilerek taleplerin %80’inin karşılanması sağlanacaktır.

  H1.13- Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %20 oranında artırılacaktır.

  H1.14- Ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının birim bazında evrensel standartlara ulaşması sağlanacaktır.

  H1.15- Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin %20 oranında artması sağlanacaktır.

  H1.16- Lisans ve lisansüstü öğrencilerin %10’unun öğrenci değişim programlarına katılımı sağlanacaktır.

  H1.17- 2014 yılı sonuna kadar kariyer merkezi kurularak öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.

  H1.18- Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin tüm yönleriyle üniversiteyi tanıyarak üniversiteye intibakı sağlanacaktır.

  H1.19- Öğrencilerin dersleri dışında kişisel gelişimlerine destek sağlamak üzere Üniversite Yaşamı/Sosyal Aktiviteler dersi uygulamaya geçirilecektir.

  H2.1- Lisansüstü programlara uluslararası öğrenci çekilmesi amacıyla programların %10’unun içeriğinin yenilenmesi sağlanacaktır.

  H2.2- Bilimsel araştırmaların desteklenmesindeki mevzuat basitleştirilerek karar süreçlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.

  H2.3- Bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  H2.4- Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde Merkezi Araştırma Laboratuvarları ve Enstitüleri kurularak ulusal/uluslararası ilgili kuruluşlar tarafından akredite olmaları sağlanacaktır.

  H2.5- Proje ve patent ofisleri kurularak proje süreçlerine ve patent başvurularına sekreterya desteği sağlanacaktır.

  H2.6- Atıkların yönetimi ile ilgili bir sistem kurulacaktır.

  H2.7- Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut alet ve ekipmanın etkin kullanımına yönelik politikalar geliştirilecektir.

  H2.8- Lisansüstü tezlerin %5’inin Üniversite tarafından yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.

  H2.9- Bilimsel faaliyetlere (yayın, toplantı, konferans vb.) maddi destek verilmesi sağlanacaktır.

  H2.10- Kitap ve kitap bölümlerinin Hacettepe Üniversitesi atama kriterleri açısından, ulusal ve uluslararası kitap ve kitap bölümü olarak sayılıp sayılamayacağına ilişkin bir değerlendirme sisteminin, alanların özelliklerine göre yaygınlaştırılarak standart bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

  H2.11- Üniversite araştırmacıları tarafından alınan dış kaynaklı proje (AB, Avrupa Komisyonu, BM, Dünya Bankası vb.) sayısının artması sağlanacaktır.

  H2.12- Bilimsel araştırma projelerinde görev alan araştırma elemanlarına maddi destek sağlanacaktır.

  H2.13- Laboratuvarlarda çalışacak öğrenci ve personelin laboratuvar güvenliği eğitimini alması sağlanacaktır.

  H3.1- 2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi’nde bilişim sistemlerinin altyapısının tamamlanarak entegre hale getirilmesi sağlanacaktır.

  H3.2- 2013 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlanacak.

  H3.3- 2015 yılı sonuna kadar iç kontrol süreç çalışmaları tamamlanacaktır.

  H3.4- 2015 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi idari ve akademik personelinin tamamına yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilerek sistemlerin işleyiş sürekliliği sağlanacaktır.

  H3.5- Üniversitenin hizmet alanlarında yürütülen bakım onarım, güvenlik ve temizlik hizmetlerinin etkililiği arttırılacak.

  H3.6- Üniversitemiz hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması sağlanacaktır.

  H3.7- Bilgi Yönetim Sistemi ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlerde kullanımı sağlanacaktır.

  H3.8- İhtiyaç odaklı insan kaynakları planlamasına geçilecektir.

  H3.9- E-imza uygulamasını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluşturulacak ve E-imza Destekli Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) faaliyete geçirilecektir.

  H3.10- Üniversite genelinde satınalma faaliyetleri iyileştirilecektir.

  H4.1- Kurum kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilerek üniversite bileşenlerinin ilgili programlara katılımları sağlanacaktır.

  H4.2- Birim faaliyetlerinin kurum içinde duyurulması multi medya imkanlarıyla sağlanacaktır.

  H4.3- Mezunların istihdamlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

  H4.4- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 2013 yılı sonuna kadar Sosyal Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım faaliyetlerini birlikte yürütmekle görevli olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

  H4.5- Üniversitemiz bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilecek gönüllü kişi ve kurumlar teşvik edilecektir. Bu faaliyetler organize edilecek ve görünürlüğü artırılacaktır.

  H4.6- MEB ile işbirliği yapılarak Beytepe Yerleşkesi içinde bir lise yapımı için girişim ve projelendirme çalışmaları başlatılacaktır.

  H5.1- Üniversitemizin kamu kurumları ve özel sektör arasındaki mevcut işbirliğinin %10 oranında artışı sağlanacaktır.

  H5.2- Üniversitemizde proje pazarı (fikir, patent vb.) 2014 yılı sonuna kadar hayata geçirilecektir.

  H5.3- Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan ürünler için araştırma ürün bağlantısını gösteren bir sistem kurulacaktır.

  H5.4- Öğrencilerimizin %60’ının eğitimleri ile ilgili sektörde staj yapmaları sağlanacaktır.

  H6.1- 2013 yılı sonuna kadar engellilerin yerleşkelerdeki hizmetlere tam olarak ulaşmaları sağlanacaktır.

  H6.2- Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerinin sayısının her yıl %5 artışı sağlanacaktır.

  H6.3- Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacaktır.

  H6.4- Hizmet alanlarında kullanılan malzemenin girdi-çıktı kontrollerinin 2013 yılı sonuna kadar etkin bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

  H6.5- Hizmet ile ürün alanların memnuniyet durumlarının yıllar itibariyle takibi yapılacaktır.

  H6.6- Hacettepe Üniversitesi paydaşları ile arama konferansları gerçekleştirerek, paydaş beklentilerinin geri dönüşümünün alınması sağlanacaktır.

  H6.7- Sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesini sağlamak, hastalarımıza daha hızlı ve nitelikli tedavi imkanları sağlamak amacıyla Acil Servis ve Yoğun Bakım inşaatları 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H7.1- İdari işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 2015 yılı sonuna kadar Merkezi İdari Hizmet Binası inşaatının tamamlanması sağlanacaktır.

  H7.2- Konservatuvar Kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserler sayısal ortama aktarılacaktır.

  H7.3- Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ altyapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolamanın gözden geçirilmesi ve gerekli bileşenlerin yeniden kurulması işlemi tamamlanacaktır. Bu kapsamda ayrıca yerleşkelerimizdeki aktif ağ cihazlarının yenilenmesi gerçekleştirilecektir.

  H7.4- Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Beytepe Öğrenci İşleri Merkezi tadilat ve yenileme işlerinin tamamlanması sağlanacaktır.

  H7.5- Öğrenciye yönelik işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Öğrenci İşleri Yazılımının tamamlanması sağlanacaktır.

  H8.1- Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

  H8.2- Üniversitemiz kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kullanımının artırılması sağlanacaktır.

  H9.1- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizde yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili projelendirme çalışmaları tamamlanacaktır.

  H9.2- Üniversitemizde doğal enerji kullanımı ve enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

  H9.3- Üniversitemiz yerleşkelerinde alternatif yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına başlanacaktır.

  H10.1- Personelimiz ve öğrencilerimiz için uygulanacak sigarayı bırakma kampanyası çerçevesinde sigara içenlerin her yıl %20’sinin gerekli tedavi masrafları Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

  H10.2- Sigaranın zararları ve sigaranın bırakılması hakkında personelimiz ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenlenecektir.

  H11.1- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemiz yerleşkelerinde, şiddet, nefret vb. suç oluşturmayan her türlü fikrin rahatça ifade edilebileceği serbest kürsüler oluşturulacaktır.

  H11.2- 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemiz mensuplarına serbest kürsülerin kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Hacettepe Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.hun.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhıye/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Hacettepe Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]