Akdeniz Üniversitesi

Kurum misyonu

Araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.

Kurum vizyonu

Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve diğer alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi adına üniversitelerimize düşen büyük görevin farkındayız. Akdeniz Üniversitesi olarak dünyamızdaki değişimi dikkate alarak, ülkemizin, bölgemizin gerçekleri ve önceliklerini de göz ardı etmeden, sayısal ve niceliksel büyümenin yanında niteliksel büyümenin sağlanmasına yönelik kalite politikaları ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda stratejik planlamayı üniversitemizin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için önemli bir araç olarak görmekteyiz.

  Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi sürekli iyileştiren, araştırma odaklı, çevreye duyarlı, girişimci, bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olma vizyonuna sahiptir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını karşılamaya hazırlandığımız bu stratejik plan döneminde yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun bilgi, teknoloji, sanatsal, sosyal, kültürel ve diğer alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karşılama misyonu ile çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

  2018-2022 dönemi stratejik planı araştırma öncelikli bir üniversite olma odağıyla hazırlanmıştır. Bunun gereği olarak, araştırma ve eğitim fonksiyonları ile kurumsal yeterlilikler gözden geçirilmiş amaçlar hedefler stratejiler bu doğrultuda belirlenmiştir. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi olarak araştırma odaklı üniversite olma yolunda disiplinler arası yaklaşımı benimseyerek; evrensel, bilimsel, nesnel, yenilikçi ve yaratıcı bir üniversite olma hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Üniversite olarak çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunan, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlı, akademik özgürlüklere önem veren bir üniversite olma yolunda ilerlemekteyiz.

  Stratejik plan çalışmalarımız üniversitemizin tüm paydaşlarının desteği ile katılımcı, paylaşımcı, çevreye duyarlı, hukuka ve etik değerlere bağlı bir anlayışta hazırlanmıştır. Akdeniz Üniversitesi olarak gelecek yıllarda paydaşlarla ilişkilerimizde çözüm odaklı ve toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde hareket etme gayreti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

  Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşması yolunda rehber olarak hazırlanan stratejik planımızın hazırlanması sürecinde katkı veren tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

  Saygılarımla.

  Mustafa ÜNAL

  REKTÖR

 • A1- Araştırma faaliyetlerini geliştirmek

  A2- Eğitim-öğretim faaliyetlerini iyileştirmek

  A3- Kurumsal yapının geliştirilmesi

  A4- Toplum ile İietişim ve etkileşimi geliştirmek

 • H1.1-Disiplinler arası öncelikli ortak araştırma alanlarının güçlendirilmesi

  H1.2- Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası normlara uygun hale getirilmesi

  H1.3- Üniversitemizce Ar-Ge kapasitesi yüksek mevcut akademisyenlerin korunması ve Ar-Ge kapasitesi yüksek akademisyenlerin istihdam edilmesi

  H1.4- Üniversite-sektör Ar-Ge ve yenilik kaynaklı işbirliğini artırmak ve buluşları ticari ürüne dönüştürmek

  H1.5- Nitelikli araştırma ürünlerinin artırılması

  H2.1- Akreditasyon kuruluşlarından akredite olan eğitim programları sayısının en az 15 olacak şekilde artırmak

  H2.2- Eğitim programı sayısının lisans düzeyde azaltılması, lisansüstü düzeyde artırılması

  H2.3- Öğretim elemanı sayısının ve niteliğinin plan dönemi boyunca artırılması

  H2.4- Öğrenci sayısının lisans düzeyde azaltılması, lisansüstü düzeyde artırılması

  H3.1- Kalite güvence sistemlerinin üniversite genelinde yaygınlaştırılması, yönetim kalitesinin geliştirilmesi

  H3.2- İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi

  H3.3- Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi

  H3.4- Alt yapı ve fiziksel alanların geliştirilmesi

  H4.1- Araştırma ve geliştirme alanındaki ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve etkileşimi artırmak kalitesinin geliştirilmesi

  H4.2- Eğitim -öğretim alanındaki ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve etkileşimi artırmak

  H4.3- Sağlık alanındaki ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve etkileşimi artırmak

  H4.4- Kültür, sanat ve spor alanındaki ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak etkileşimi sağlamak ve artırmak

  H4.5- Topluma katkı alanındaki ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak etkileşimi sağlamak ve artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Akdeniz Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.akdeniz.edu.tr/

Akdeniz Üniversitesi, Dumlupınar Bulvarı, 07058, Kampus/Antalya

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Akdeniz Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]