Dokuz Eylül Üniversitesi

Kurum misyonu

Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.

Kurum vizyonu

Dünyanın en iyi girişimci, yenilikçi (inovatif) eğitim ve bilim merkezlerinden biri olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyanın en iyi girişimci, yenilikçi eğitim ve bilim merkezlerinden biri olmak” vizyonu ile yola çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi, 2016-2020 Stratejik Planı’nı bu doğrultuda hazırlamış, stratejik amaç ve hedeflerini Üniversitenin tüm dinamiklerinin etkin katılımı ile belirlemiştir.

  Üniversitemiz 2016-2020 dönemi Stratejik Plan çalışmalarında izlemeye karar verilen hedef ve stratejilerimiz üç ana amaç etrafında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla, bilimsel ve yenilikçi (inovatif) kapasitenin geliştirilmesi, eğitim ve öğretim kalitesinin geliştirilmesi ile iç ve dış paydaşlarla etkileşimin ve toplumsal hizmet kalitesinin geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra 2016-2020 stratejik planımızda önceki planlarımızda da yer alan akılcılık, bilimsellik, yaratıcılık, sevgi, işbirliği temel değerlerimize cesaret, hoşgörü, adalet, girişimcilik ve yenilikçilik eklenmiştir.

  Üniversitemiz, stratejik amaçlarında ilk sıraya ‘Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Kapasitenin Geliştirilmesi’ni koyarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından kalkınmanın sürdürülebilirliğini merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan 10. Kalkınma Planı’ndaki ‘yenilikçi girişimciliği en üst düzeye çıkarma’ya yönelik politikalara etkinlik kazandırma çabalarına ortak olma gayretindedir. Üniversitemiz, inovasyon için son derece önem taşıyan; ‘bilginin üretilmesi, yayılarak uygulanması süreçlerini içeren ve kurumlararası etkileşimi odağına alan bir sistem anlayışını  benimsemiştir.

  Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 3 Aralık 2013 tarihinde kurulan DEPARK ve 9 Mart 2015 tarihinde kurulan İBG (İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü), 10. Kalkınma Planı’nda yer alan ‘Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir” politikaları doğrultusunda bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

   “Bilgi Güçtür” diyen İngiliz Filozof, Devlet Adamı ve Yazar Francis Bacon’un adeta bilgiyi kutsayan sözleri, tarihsel süreçte damıtılarak daha da derin anlam kazanmıştır. Günümüzde bilginin güç olduğu gerçeği, gelişmiş uygarlıkların ayakta kalma mottosu olmuştur. Dünya standartlarında öğretim ve araştırma kalitesini hedefleyen üniversitelerde de özgün ve yaratıcı fikirlerin yeşererek, bilginin toplumlara güç kazandırması için; akademik ve idari

  özerkliğe sahip bir ortama, özgür ve şeffaf bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Bu gerçeğe dayanarak Dokuz Eylül Üniversitesi adının önüne ‘bilimde, bilgide öncü üniversite’ sıfatını hakkıyla yazdırmak ve bilginin üretime ve gerçek anlamda güce dönüşmesini sağlamak için çalışmaktayız. Ve Üniversitemizi bilim dünyasının zirvesine taşımayı hedefliyoruz. Stratejik amaçlarımızı belirlerken de bize yön veren bu anlayış olmuştur. 

  Dokuz Eylül Üniversitesinin 2016-2020 stratejik planının hazırlanma sürecinde, yoğun emek harcayan başta Koordinasyon Kurulu Başkanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep YAPAREL olmak üzere, Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Gökhan TENİKLER,  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Fatma KÖKSAL, Bütçe ve Performans Müdür Vekili M.Erkan ŞAHİN, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Sorumlusu T.Emre ÇUHADAR, İ.İ.B.F. Araş. Gör. Oytun Boran SEZGİN, İ.İ.B.F.  Araş. Gör. Sedef Gülsüm AKSU’dan oluşan Stratejik Planlama Koordinasyon Kuruluna, ayrıca planlama çalıştayına kapsamlı katılımlarıyla destek ve katkı sağlayan Senato üyelerine ve tüm birimlerimizin yönetici ve çalışanlarına, Odak Grup çalışmalarına katılan alt komisyon üyelerine, planın basıma hazırlanması ve basımında katkı sağlayan Matbaa Şube Müdürlüğü personeline ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Bununla birlikte, gelecek dönemde, planın uygulanması sürecinde tüm akademik ve idari personelimizin desteklerini esirgemeyeceğine inandığımı belirterek Planın Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN

  Rektör

 • A1- Bilimsel ve yenilikçi kapasitenin geliştirilmesi

  A2- Eğitim ve öğretim kapasitesinin geliştirilmesi

  A3- İç ve dış paydaşlarla etkileşimin ve toplumsal hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

 • H1.1- İnsan kaynağının akademik beceri, nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması

  H1.2- Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili fiziksel ve operasyonel altyapının geliştirilmesi

  H1.3- Katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi (inovatif) çıktıların artırılması

  H1.4- Girişimciliği destekleyecek altyapının geliştirilmesi

  H1.5- Ulusal ve uluslararası bilimsel ve yenilikçi politikaların belirlenmesinde proaktif rolün ve görünürlüğün geliştirilmesi

  H2.1- Dokuz Eylül Üniversitesi’ni daha nitelikli öğrencilerin tercih etmesinin sağlanması

  H2.2- Eğitim öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesi

  H2.3- Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi

  H2.4- Eğitim Öğretim altyapısının geliştirilmesi

  H2.5- Öğrencilerin öğrenme istek ve kapasitelerinin geliştirilmesi

  H3.1- Dokuz Eylül Üniversitesi’nin itibarının geliştirilmesi

  H3.2- Kurum içi iletişim ve işbirliğinin ve iç paydaşların aidiyet duygusunun geliştirilmesi

  H3.3- Öğrencilere yönelik hizmet kalitesinin geliştirilmesi

  H3.4- Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının geliştirmesi

  H3.5- Mezunlarla etkileşimin geliştirilmesi

  H3.6- İç ve dış paydaşların yaşam kalitesine katkı vermek üzere sürdürülebilirlik odaklı aksiyonların ve toplum merkezli hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Dokuz Eylül Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.deu.edu.tr/deuwebv2/Anasayfa.php?

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı, No: 144, 35210, Alsancak/İZMİR

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Dokuz Eylül Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]