Dokuz Eylül Üniversitesi

Kurum misyonu

“Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.”

Kurum vizyonu

“Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren; eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olmaktır"

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Türkiye’nin saygın markalarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile yürüten; kamusal sorumluluklarını titizlikle yerine getiren bir yükseköğretim kurumudur. Kurulduğu günden bu yana bilimin evrensel niteliğini yüksek insani değerlerimiz ile bütünleştiren; aziz milletimizin ve insanlığın geleceği adına çalışan Üniversitemiz, mensuplarımızın olağanüstü gayretleri ile birey ve toplum hayatımızı zenginleştirmekte; aydınlık geleceğimize emin adımlarla ilerlemektedir.  Kurucu ilke ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan kurumumuzun akademik birikim ve edinimleri, heyecan verici başlangıçlara ilham olmakta; ülkemizin ulusal bilim politikalarını desteklemektedir. Bu sürecin sonuca ulaşmasındaki önemli unsurlardan birisini de, kamu yönetim ilkeleri gözetilerek şekillendirilen DEÜ Stratejik Planlarının varlığı teşkil etmektedir.  İlgili mevzuat çerçevesinde beşer yıllık dönemler halinde hazırlanan bu yol haritaları, aile fertlerimiz için ulusal, bölgesel ve yerel kalkınma hamlesi doğrultusunda referans noktası oluşturmakta; kurumsal refleksimizin hangi alan ve sektörlere yönelmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bunların yanı sıra; şeffaf, hesap verebilir, adil ve eşit yönetim anlayışının birimlerimizde mutlak suretle uygulanmasını ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Üniversite Rektörlüğü himayesinde hazırlanan Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı da, bu eksende meydana getirilmiş; aynı zamanda öngörü ve eylem belgesi niteliği taşımaktadır.  Değişen dünyanın dinamiklerini yakından takip eden Üniversitemizin 2021 yılından itibaren hedeflerini tanımlayan bu planda, üç ana başlık yer almaktadır. Bunlardan birincisi, kurumumuzun bilimsel ve yenilikçi (inovatif) araştırma kapasitesinin geliştirilmesidir. Ülkemizin sosyal ve iktisadi hayatının güçlendirilmesi açısından son derece önemli olan bu başlık, küresel ekonomiye entegre olan Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na uygun planlamalar içermektedir. Son yıllarda milli ve yerli üretim anlayışının ön plana çıktığı ülkemiz açısından buradaki göstergeler, kurum performansının ve kabiliyetinin artırılması açısından da önem taşımaktadır.  Plandaki ikinci ana başlık ise eğitim-öğretim kalitesini geliştirmek ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmektir. Halihazırda 75 bin mensubu olan Üniversitemizde, mevcut durumun sürekli iyileştirilmesine yönelik atılacak her adım, aynı zamanda ülkemizin kalkınma ve istihdam politikalarıyla uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

  Öğrencilerimizin mesleki kariyerlerini yakından ilgilendiren; araştırmacılarımızın teknik imkânlarını içeren; fiziki yatırımları kapsayan bu başlık altında sıralanan çalışmalar, kurumsal kabiliyetimizin hareket alanını da genişletmeyi amaçlamaktadır. Stratejik planımızda yer alan son ana başlık ise iç/dış paydaşlarımızla etkileşimi ve toplumsal hizmet kalitesini geliştirmeye yöneliktir. Kamusal yükümlülüklerimiz açısından son derece kritik öneme sahip bu başlıkta, üniversite-sanayi işbirliğine dayalı sinerji oluşturmak; katma değeri yüksek üretime yönelik araştırma projeleri geliştirmek gibi başlıklar yer almaktadır. Yine toplumsal ihtiyaç ve beklentilere uygun faaliyetler burada planlanmış; yatay ve dikey eksenli çözümler; yaşam boyu öğrenmeden hastane hizmetlerine kadar birçok bileşen akademik çıktılar doğrultusunda oluşturulmuştur.  Üniversite Rektörlüğü olarak, ülkemizin uzun vadeli perspektifini ortaya koyan ve uluslararası konumunu yükseltmeyi hedefleyen 11. Kalkınma Planında (2019-2023) yer alan ve aziz milletimizin refahını temin etmeyi hedefleyen çalışmalarla uyumlu bir stratejik plan oluşturmaya gayret gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettikleri dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olma idealine ulaşmak; kentlerle bütünleşen üniversite vizyonuna uygun faaliyetler yürütmek, bu noktada bizlerin dayanak noktasını oluşturdu. YÖK’ün Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri belgesinde pilot olarak seçilen Üniversitemiz, yine bu plan ile küresel bilgi üretim ağlarında öncü kurumlardan birisi olmayı hedeflemektedir.  Üniversite Üst Yönetimi olarak, bu planı oluştururken; mensuplarımızın destekleri ile birçok yatırımı hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşadık. Aliağa’da Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin temelini attık; Diş Hekimliği Fakültesinin resmi kuruluşunu gerçekleştirdik. Seferihisar’daki spor kompleksi ile Buca Tınaztepe’deki Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun inşaatına başladık. İzmir’in ilk ve tek Veteriner Fakültesi’ni kurduk; Türkiye’nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini açtık. Üniversitenin mevcut uzaktan öğretim altyapısını yenilerken, Foça’da bulunan Turizm Fakültesini Tınaztepe Yerleşkemize taşıdık. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının yerinde dönüşümü için proje ve inşaat çalışmalarını da başlattık. Geleceği bugünden yakalama yaklaşımı ile bütün projelerimizi belli bir plan dahilinde aile fertlerimizle birlikte hayata geçirdik. Gelecekte de stratejik planımıza uygun yatırım ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.  Stratejik Plan Çalıştayı kapsamında; mensuplarımızın yanı sıra paydaşlarımızın fikir ve önerileri ile kapsayıcı bir anlayış ile şekillendirdiğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Geliştirme Kurulu Üyelerine, Stratejik Planlama Ekibine, hocalarımıza, mesai arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve destekçilerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor; stratejik planımızın güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyoruz.  
   
  Prof. Dr. Nükhet HOTAR                                                                                                     Rektör
   

 • Amaç 1 Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Araştırma Kapasitesini Geliştirmek

  Amaç 2 Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek

  Amaç 3 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek, Paydaşlarla Etkileşimi ve Toplumsal Hizmet Kalitesini Geliştirmek

 • Hedef 1 İnsan Kaynağının Akademik Beceri, Nitelikli ve Etkin Araştırma Yapabilme Kapasitesinin Geliştirilmesi
  Hedef 2 Araştırma ve Yenilikçilik ile İlgili Fiziksel ve Operasyonel Altyapının Geliştirilmesi
  Hedef 3 Katma Değer Yaratan Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Çıktıların Artırılması
  Hedef 4 Girişimciliği Destekleyecek Altyapının Geliştirilmesi
  Hedef 5 Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Yayınların Nitelik ve Niceliğinin Geliştirilmesi

  Hedef 1 Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi
  Hedef 2 Eğitim - Öğretim Programlarının Sürekli İyileştirilerek Geliştirilmesi
  Hedef 3 Öğretim Üyelerinin Eğitim Öğretim Odaklı Mesleki Gelişimlerinin Desteklenmesi
  Hedef 4 Eğitim ve Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi
  Hedef 5 Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonlarının Geliştirilmesi

  Hedef 1 Dokuz Eylül Üniversitesi’nin İtibarının Geliştirilmesi
  Hedef 2 Paydaşların Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi
  Hedef 3 Sosyal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin ve Toplum Merkezli Hizmetlerin Etkinliklerinin Geliştirilmesi
  Hedef 4 Kurumun Tüm Süreçlerinde Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi
  Hedef 5 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Üzere; Beşeri, Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Güçlendirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Dokuz Eylül Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

https://www.deu.edu.tr/

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı, No: 144, 35210, Alsancak/İZMİR

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Dokuz Eylül Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]