Yıldız Teknik Üniversitesi

Kurum misyonu

Uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma mükemmelliğine ulaşarak toplumun ihtiyaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bireyler yetiştirmek, yenilikçi fikirleri ve uygulamaları hayata geçirmektir.

Kurum vizyonu

İnsan odaklı, bilimsel, teknolojik ve sosyal boyutuyla küresel ölçekte lider bir üniversite olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yıldız Teknik Üniversitesi, 100 yılı aşkın köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası alanda lider bir araştırma üniversitesi olma vizyonu ile kurulduğu günden bu yana araştırma ve geliştirme, eğitim ve öğretim, toplumsal katkı gibi üniversitelerin temel fayda alanlarında ülkemizin en nitelikli ve seçkin köklü kurumları arasında yer almaktadır.

  Türkiye’nin en büyük kamu üniversitelerinden biri olarak akademik gücümüzün odak noktası, hizmet ettiğimiz toplumun karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirmektir. Küresel gelişmeler hangi doğrultuda olursa olsun Üniversitemiz, öğrencileri, akademik ve idari personeli, mezunları ve profesyonel iş dünyasının da katılımıyla, güçlü yanlarını kullanıp iyileştirmeye açık yönlerini geliştirerek “uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma mükemmelliğine ulaşarak toplumun ihtiyaçlarına ve ulusal rekabet gücüne katkıda bulunan bireyler yetiştirme” misyonu ile hareket edecektir. Üniversitemiz bu misyon için akademik mükemmeliyet ve yenilikçilik temel değerlerinden ödün vermeyecektir.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021-2025 Stratejik Planı, Üniversitemizin “İnsan odaklı, bilimsel, teknolojik ve sosyal boyutuyla küresel ölçekte lider bir üniversite olmak” vizyonu kapsamında, eğitim ve araştırmadaki mükemmelliğini ve liderliğini sürdürmek yolundaki amaç, hedef ve stratejilerine ulaşmak için Üniversitemize rehberlik edecektir. Özenli ve özverili çalışmaları, iyileştirmeye yönelik önerileri, çözüm odaklı ve yenilikçi fikirleri ile stratejik plan hazırlama sürecindeki katkılarından dolayı idari ve akademik personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve tüm paydaşlarımıza en derin teşekkürlerimi sunarım.

  Prof. Dr. Tamer YILMAZ

                                                                                                                            Rektör

 • A1. Araştırma ve Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak

  A2. Dijital Kapasitesi Yüksek Eğitim ve Öğretimde Öncü Üniversite Olmak

  A3. Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

  A4. Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek

 • H1.1 İnovasyon Amaçlı Bilimsel Çalışmaları Artırmak
  H1.2 AR-GE Çalışmalarının Ticari Değere Dönüştürmek
  H1.3 Ülkemizin Bilgi Birikiminin Artırılmasına ve Teknolojik Gelişimine Katkıda Bulunmak Üzere Araştırma Altyapılarını Kurmak ve Kapasitelerini Güçlendirmek
  H2.1 Lisans ve Lisansüstü Öğretimde Tercih Edilen Üniversite Olmak
  H2.2 Yenilikçi Eğitim Modelleri, Bilgi ve Kültür Kaynakları Geliştirmek ve Erişimini Kolaylaştırmak
  H2.3 Uluslararası Eğitim Standartlarında Eğitim-Öğretim Vermek
  H2.4 Alanında Yetkin, Araştırmacı, Bilgi Üreten ve Aktaran Akademisyenlerin Yetiştirmek
  H2.5 Öğrenci Yaşamını İyileştirmek
  H3.1 Yönetim Uygulamalarını ve Sistemlerini Geliştirmek
  H3.2 Bilişim Altyapısını Tasarlamak ve Sürekli İyileştirmek
  H4.1 Toplumun Temel Sorunlarını Tespit Ederek Bu Sorunlara Çözümler Üretmek
  H4.2 Paydaşlarımızın Üniversite Faaliyetlerine Katılım ve Katkılarının Sürekliliğini Sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Yıldız Teknik Üniversitesi faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.yildiz.edu.tr/

Yıldız Teknik Üniversitesi, 34349, Beşiktaş/İSTANBUL

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Yıldız Teknik Üniversitesi stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]