Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

Kurum misyonu

Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı oluşturmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürününü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmaktır.

Kurum vizyonu

Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak, tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli ve güvenilir dünya markası olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde kamuda stratejik planlamanın yasal altyapısı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluşturulmuştur.

  Stratejik planlama, bugünü analiz ederek geleceği tasarlamaya ve şekillendirmeye temel oluşturan bir bakış açısı ile amaç ve sonuç odaklı çabaların tümünü teşkil eder. Kurumlar, mevcut durum ve hedeflerini belirleyerek oluşturdukları bu stratejik planlarla karşılaşabilecekleri problemler ve bunlara karşı alacakları tedbirler konusunda öngörü sahibi olduğu müddetçe güçlü kurum hüviyetine kavuşurlar.

  ÇAY-KUR Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşudur. Tüketici odaklı hizmet sunan köklü kurumsal yapısı ve birikimiyle stratejik öneme sahiptir. Küresel düşünce perspektifi içerisinde yerel kapasiteyi geliştiren ve tarım sektörünün bütün paydaşlarının katkı sunduğu bir model çerçevesinde kaynakları koruma bilinciyle hareket etmektedir. Üretimde kalite ve verimliliği artırmak, sosyal sorumluluk gereği insana ve çevreye duyarlı olmak ilkelerini göz önünde tutmaktadır.

  Bu itibarla, çay tarımının güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi konusunda üzerine çok önemli sorumluluklar yüklenmiştir.

  2023 yılı hedeflerine odaklanmış ülkemizde ÇAY-KUR’un; gelecek beş yıllık amaç ve hedeflerini içeren 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nın hazırlanma sürecinde görev alan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Plan’ın ülkemiz tarımına hayırlı olmasını dilerim.

  Mehmet Mehdi EKER
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 • A1- İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı çay tarımını geliştirmek

  A2- Hammadde alım süresini kısaltarak üretilen kuru çayın kalitesini artırmak

  A3- Üretim ve depolama maliyetlerini azaltmak

  A4- Hammadde alım, üretim ve bilişim sistemlerini modernize etmek

  A5- Personelin niteliğini artırmak, çalışma ve sosyal yaşam alanlarını iyileştirmek

  A6- İç ve dış pazarlarda sürdürülebilir pazar payı artışı sağlamak

 • H1.1- Organik çay tarımını yaygınlaştırmak

  H1.2- Üreticileri çay tarımı ve “çiftçi kayıt sistemi” (çks) konularında bilinçlendirmek

  H2.1- Fabrikaların kapasitesini artırmak

  H2.2- Organik(yeşil-siyah) çay başta olmak üzere, ürünlerin uygun koşul ve standartlarda üretiminin sağlanması amacıyla araştırma ve etüt çalışmaları gerçekleştirmek

  H3.1- Enerji tüketim maliyetlerini azaltmak

  H3.2- Kuru çay depolama koşullarını iyileştirmek

  H3.3- Ön soldurma sistemi (bekleme ünitesi) kurmak

  H4.1- Hammadde alımı ve üretiminde bilişim teknolojisinden faydalanmak

  H4.2- Çay imalat makineleri ve taşıma sistemlerinde modernizasyon yapmak

  H5.1- Personel niteliklerini sürekli eğitimle iyileştirmek

  H5.2- Çalışma ortamını ve sosyal yaşam alanlarını iyileştirmek

  H6.1- Marka ve ürün bilinirliğini artırmak

  H6.2- Mevcut ürün gamını geliştirmek

  H6.3- Ürünlerin rafta bulunabilirliğini artırmak

  H6.4- Müşteri memnuniyetini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.caykur.gov.tr/

Müftü Mah. Menderes Bulvarı 53080 - RİZE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]