Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

Kurum misyonu

Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda her türlü çay ürününü üretmek ve pazarlamak.

Kurum vizyonu

Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak, tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli
ve güvenilir dünya markası olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik yönetim, kurumsal amaç ve hedeflerin yanı sıra katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sonuç ve performans odaklılık gibi kavramlar Türk kamu yönetimine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

  ÇAYKUR olarak tüm paydaşlarımızın geleceğe ilişkin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla; “Türk çay sektörünün güçlü ve öncü kuruluşu olarak, tüketici odaklı hizmet sunan, insana ve doğaya duyarlı, kaliteli ve güvenilir dünya markası olmak” vizyonu doğrultusunda, 2019-2023 Stratejik Planı katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır.

  ÇAYKUR; Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve ver­imlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı oluşturmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürününü üretmek, pazarlamak, iç ve dış pazarlarda teşek­külün rekabet gücünü artırmaya yönelik her türlü faaliyetlerde bulunmaktadır.

  2019-2023 Stratejik Planının; ilgili tüm tarafların ve ÇAYKUR’daki her çalışanın katkısı, ortak çabası ve desteğiyle başarıya ulaşacağına, bu ortak çabanın oluşturacağı sinerjinin, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve 2023 hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

  Stratejik Planın hazırlanma sürecinde görüş ve önerilerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza ve Planın hazırlanma aşamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2019-2023 Stratejik Planı’nın ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

   

  Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

  Tarım ve Orman Bakanı

 • A1- Sürdürülebilir Pazar Payı Artışı Sağlanacaktır.

  A2- Çay Tarımı Geliştirilecektir.

  A3- Maliyetler Azaltılacaktır.

  A4- Teknolojik Alt Yapı Geliştirilecektir.

  A5- Kurumsal Kapasite Geliştirilecektir.

 • H1.1- 2023 yılı sonuna kadar mevcutta yüzde 63 olan, ÇAYKUR için tüketiciler nezdinde ilk tercih edilen marka olma eğilimi yüzde 5 oranında artırılacaktır.

  H1.2- 2023 yılı sonuna kadar ihracat hariç mevcut ürün portföyü tüketici beklentilerine ve pazarın koşullarına göre dizayn edilecektir.

  H1.3- 2023 yılı sonuna kadar görece daha az tutunulan kanal ve mecralarda pazar payı artırılacaktır.

  H1.4- 2023 yılı sonuna kadar sosyal medya ve dijital mecralarda marka etkileşimi artırılacaktır.

  H2.1- 2023 yılı sonuna kadar 35.000 ton çay üretim artığının imha edilmeyip üreticiye gübre olarak verilmek suretiyle toprak kalitesi artırılacaktır.

  H2.2- 2023 yılı sonuna kadar çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üretici sayısı yüzde 100 oranında artırılacak ve çay üreticileri çay tarımı konularında bilinçlendirilecektir.

  H2.3- 2023 yılı sonuna kadar ekonomik verim yaşını doldurmuş çay bahçelerinin nitelikli klon çay fidanlarıyla (tescil edilmiş) yenilenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

  H3.1- Üretim atıklarının yakılması suretiyle buhar enerjisi elde edilen ünitelerde, 2022 yılı sonuna kadar yüzde 5 oranında enerji tasarrufu sağlanacaktır.

  H3.2- 2023 yılı sonuna kadar Teşekkülümüzde yüzde 6 enerji tasarrufu sağlanacaktır.

  H3.3- Yaş çay nakliye giderlerinin içerisindeki aktarma giderleri 2020 yılı sonuna kadar yüzde 3 oranında azaltılacaktır.

  H3.4- Yükleme giderlerinin nakliye giderleri içerisindeki payının 2023 yılı sonunda yüzde 25’e düşürülmesi sağlanacaktır.

  H3.5- 2023 yılı sonuna kadar yarı mamul çay depolama kapasitesi 30.000 ton artırılacak ve mevcut depoların yüzde 50’si rehabilite edilecektir.

  H4.1- 2023 yılı sonuna kadar çay imalat makinelerinde ve üretim süreçlerinde belirlenen modernizasyonlar tamamlanacaktır.

  H4.2- Her yıl ekonomik ve teknolojik olarak ömrünü doldurmuş olan bilişim sistemlerinin ve çevre birimlerinin yüzde 15’i ile network altyapıları yenilenecektir.

  H4.3- 2020 yılı sonuna kadar yazılım ve veritabanı ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

  H4.4- 2023 yılı sonuna kadar ürün takip ve doğrulama sistemi (ÜDTS) güncel teknolojilerle uyumlu hale getirilerek tüm paketli ürünlerde (ihraçlıklar dahil) uygulamaya alınacaktır.

  H4.5- 2023 yılı sonuna kadar işletmelerimizin en az yüzde75’inde toz toplama sistemleri modern hale getirilecektir.

  H5.1- Personelin niteliği ve verimliği artırılacaktır.

  H5.2- 2020 yılı sonuna kadar bilişim altyapısında iş sürekliliği sisteminin kurulması tamamlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.caykur.gov.tr/

Müftü Mah. Menderes Bulvarı 53080 - RİZE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]