Savunma Sanayi Başkanlığı

Kurum misyonu

Ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını, teknolojik üstünlüğe ve küresel rekabet yeteneğine sahip çözümlerle karşılayarak savunma sanayinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurum vizyonu

Yenilikçi ve rekabetçi teknolojiler ile barışa hizmet eden, küresel bir marka ve değer haline gelmiş Türk Savunma Sanayii.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin savunma sanayii atılımı ve başarısında Başkanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, milli teknoloji hamlesi ruhuyla yürüttüğü stratejik çalışmaların önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu amaç kapsamında beş yıllık dönemler için hazırladığımız stratejik planlar gerek kurumumuz, gerekse paydaşlarımız için vizyon ortaya koymakta, ekosistem olarak hedeflerimize ulaşmak için yol gösterici ve kolaylaştırıcı olmaktadır.

  Bu çerçevede, bütüncül bakış açısı ve katılımcı bir yaklaşımla, Stratejik Planlama Ekibimiz tarafından gerçekleştirilen durum analizi çalışmalarını takiben, iç paydaşlarımız, İhtiyaç Makamları, firmalarımız ve ilgili kuruluşlarla strateji çalıştayları gerçekleştirilmiş, sunulan görüşler ve 12. Kalkınma Planı dikkate alınarak Başkanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı geliştirilmiştir.

  Stratejik Planımız, ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna hizmet edecek, savunma sanayii alanında son 20 yılda gösterilen gelişimin sürdürülebilirliğini destekleyecek 3 amaç, söz konusu amaçlar altında 14 hedef ve bu hedefler çerçevesinde 55 performans göstergesi üzerine inşa edilmiştir.

  2024 yılına girerken Başkanlığımızca yürütülen proje sayısı yaklaşık 1000’e, sektör çalışan sayımız 90 bine, ihracatımız 6 milyar dolara yaklaşmış durumdadır. Sürdürülebilirlik için önümüzdeki dönemde ihracat, dijital dönüşüm ve güvenlik ile çift kullanımlılık öncelikli amaçlarımız arasında yer alacaktır. Çığır açan teknolojiler, finansal kaynakların çeşitlendirilerek artırılması, insan değerleri yaklaşımının geliştirilmesi, sanayimizde yeteneklerin KOBİ ve yeni girişimleri de içerecek şekilde etkin kullanımı ve ömür devri yönetimi konuları da odaklanacağımız diğer alanlar arasında olacaktır. Bu içerik doğrultusunda hazırlanan çalışmalar Planımız içerisinde detaylandırılmıştır.

  Stratejik Planımızın hazırlanmasına emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve fikirleri ile bu çalışmalara katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

  2024-2028 Stratejik Planıyla ortaya konan hedeflerin, ülkemizin içinde bulunduğu politik ve ekonomik konjonktür karşısında daha da güçlenen milli birlik ve beraberlik duygumuz ile gerçekleştirilmesinin savunma ve güvenlik yeteneklerimize ve sınai ilerlememize büyük katkılar sunacağına inanıyor, planımızın hayırlı olmasını diliyorum.

                                                                                                      Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

                                                                                                     Savunma Sanayii Başkanı

 • AMAÇ 1: Sektörel Gelişimde Rekabetçiliği ve Sürdürülebilirliği Sağlamak

  AMAÇ 2: Geleceğe Yön Verecek Teknoloji ve Yetenekleri Milli İmkânlarla Geliştirmek

  AMAÇ 3: Kurumsal ve Sektörel Kapasiteyi Geliştirmek

 • H.1.1 İhracatı artırmaya yönelik stratejiler geliştirilecek ve tedbirler alınacaktır.

  H1.2 Savunma sanayii ihracatına yönelik çok paydaşlı mekanizmalar geliştirilecektir.

  H1.3 Çift kullanımlılık alanında savunma sanayii ile sivil sektör arasında etkileşim artırılacaktır.

  H1.4 Savunma sanayiinin finansal yapısı güçlendirilecektir.

  H2.1 Günümüzün ve geleceğin teknolojilerine yönelik kapsayıcı ve istikrarlı gelişim sürdürülecektir.

  H2.2 Ömür devri boyunca maliyet etkin bir şekilde desteklenebilir savunma sanayii ürünlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H2.3 Çığır açan teknoloji alanlarında yetenek kazanımı sağlanacaktır.

  H2.4 Savunma ve güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini artıracak platform ve sistem geliştirme projeleri azami ölçüde yerli ve milli imkânlar kullanılarak yürütülecektir.

  H2.5 Tedarik Ekosistemi güçlendirilecektir.

  H3.1 Paydaşlar arası iletişim güçlendirilerek planlama-programlama faaliyetlerinin etkinliği artırılacaktır.

  H3.2 Kurumsal ve sektörel siber olgunluk/dijital güvenlik seviyesi artırılacaktır.

  H3.3 Kurumsal ve sektörel dijital dönüşüm farkındalığı ve olgunluğu artırılacaktır.

  H3.4 İnsan değerleri yaklaşımı geliştirilecektir.

  H3.5 Nitelikli insan kaynağının sektöre ilgisi artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Savunma Sanayi Başkanlığı faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından koordinasyonu yürütülen tematik ve sektörel strateji belgeleri

Kurum ile iletişim

https://www.ssb.gov.tr/

İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii, Süleyman Emin Caddesi, 6/7, 06100, Bahçelievler/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Savunma Sanayi Başkanlığı stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]