Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

Kurum misyonu

Uluslararası standartlarda hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri sunmaktır.

Kurum vizyonu

Hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücünü haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde havalimanlarının işletilmesi, sivil hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevlerini yerine getiren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kanunla belirlenmiş bu görevlerini daima layıkıyla ifa etme azmindedir.

  Kuruluşumuz; ortaya koyduğu, tüm dünyanın dikkatini çeken, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır projelerle, özel sektörle iş birliği çerçevesinde imza attığı çığır açan yatırımlarla, hayata geçirdiği son teknoloji ürünü uygulamalarla, yolcularımıza sunduğu emniyet ve konfor odaklı hizmetler ve çevre dostu bir yaklaşımla Türk sivil havacılığının küresel ölçekte öncü bir güç hâline gelmesinde önemli rol oynamaktadır. 2023 yılında 90’ıncı kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu yaşayan Kuruluşumuz, “geçmiş geleceğin aynasıdır” anlayışı çerçevesinde geleceği anlamanın yolunun geçmişi değerlendirmekten geçtiğinin daima bilincinde olmuştur.

  Bu itibarla, “Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar” gereğince, Kuruluşumuzun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını gösteren “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı” hazırlanmıştır. Planın hazırlık aşamasında ilgili paydaş ve birimler arasında istişare ve koordinasyon mekanizması kurulmuş, müşterek analiz ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

  Stratejik Plan’ın ilk bölümünde, durum analizi, faaliyet alanları ile hizmetlerin analizi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz, finansal analiz, sektörel analiz ve GZFT analizi başlıkları altında genel olarak sivil havacılık sektörüne, özelde ise Kuruluşumuza yönelik ayrıntılı incelemelere yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde Kuruluşumuzun geleceğe bakışı ortaya konularak bu çerçevede belirlenen amaç, hedef ve performans göstergeleri ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Çalışmada, 2019-2023 Stratejik Plan’ına yönelik değerlendirmeler, Kuruluşumuzca yürütülen projelere ilişkin detaylı tablolar, uçak, yolcu, kargo, yük trafiği ve 5 yıllık trafik gerçekleşmelerine dair çizelgeler başta olmak üzere somut verilere geniş yer ayrılmıştır.

  Bu vesileyle, çalışmada emeği geçen sektör paydaşları ile mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, çalışmanın ilgili tüm kişi ve kurumlara faydalı olmasını temenni ederim.

                                                                                                       Dr. Hüseyin KESKİN

                                                                                        Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür

 • A1- Hava seyrüsefer emniyetini en üst seviyede sağlamak.

  A2- Havalimanı işletmeciliği ve güvenlik hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak.

  A3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak.

  A4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak.

  A5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek.

 • H1.1-Hava trafik yönetim hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile sorunsuz ve emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.
  H1.2-Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim (CNS) Sistem altyapıları geliştirilecek ve iyileştirilecektir. H1.3-Hava trafik yönetiminde millî AR-GE ürünleri geliştirilecek ve havacılık verileri dijital ortamda Havacılık Bilgi Değişim Modeli (AIXM) ile sağlanacaktır.
  H2.1-PAT sahalarında her türlü yer hareketinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ARFF araçlarının yangın müdahale kategorilerine uygunluğu sağlanacaktır.
  H2.2-Havalimanlarımızda karbon akreditasyonu, çevre yönetim sistemi, gürültü haritası ve erişilebilirlik konularında gerekli sertifikaların alınması sağlanacaktır.
  H2.3-Havacılık güvenliğinin sağlanmasına yönelik güvenlik sistemleri temin ve tesis edilecektir.
  H3.1-Hava trafik hizmetlerinde hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.
  H3.2-Türkiye geneli havalimanlarında toplam yolcu ve uçak trafiği ile satış hasılatı 2028 yılı sonuna kadar her yıl arttırılacaktır.
  H4.1-DHMİ Havacılık Akademisi bünyesindeki yetkili eğitmenlerin ve onaylı eğitim programlarının sayısı artırılacaktır.
  H4.2-ATM/CNS ve havacılık güvenliği konularında verilen eğitimlerin sayısı artırılacaktır.
  H4.3-Ulusal Staj Programı (USP) ile koordineli olarak, DHMİ Havacılık Akademisi bünyesindeki Staj Uygulama Eğitimine katılacak stajyer öğrenci sayısı artırılacaktır.
  H5.1-Etkin insan kaynakları yönetimi ile hizmette kalite ve personel memnuniyeti artırılacaktır.
  H5.2-Kuruluşumuzun kurumsal kimlik bileşenleri oluşturulacak ve marka bilinirliği artırılacaktır. H5.3-Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilerek TSE ISO EN 9001 Standardına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığı sağlanacaktır.
  H5.4-Bilgi teknolojileri yazılım ve donanımları, tesis, modernizasyon ve siber güvenlik konularında Kuruluşumuzun imkân ve kabiliyetleri artırılacaktır.
  H5.5-Havalimanı terminalleri yolcu kapasitesi ölçümü ve optimizasyonu çalışmaları artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Kurum ile iletişim

http://www.dhmi.gov.tr/

Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler 06330 Ankara / TÜRKİYE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]