Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

Kurum misyonu

Sivil Havacılık sektöründe uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı, etkili ve verimli, yetişmiş insan gücüne dayalı sürdürülebilir hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri sunmaktır.

Kurum vizyonu

Hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücünü haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 1933 yılından beri havacılık sektöründe hava seyrüsefer ve havalimanı işletmeciliği hizmetlerini çağın son teknolojilerini takip ederek başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

  Dünyada yaşanan gelişmeler ile Ülkemizin AB’ye üyeliği yolunda Türk Kamu Yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ana amaçları iyi ve kaliteli hizmet üretmek olan Kamu Kurumlarının hedef ve öncelliklerini belirleyecek, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasına imkân sağlayacak stratejik yönetim ve planlamanın yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

  Bu anlayış içerisinde, DHMİ Genel Müdürlüğü, gerek ülkemizde yaşanan turizm artışı gerekse bölgesel hava taşımacılığı politikası sonucu artan yolcu ve uçak trafiğine paralel olarak, havalimanlarımızda yolcu memnuniyetini ve güvenliğini sağlamak, daha emniyetli hava seyrüsefer hizmeti verebilmek amacıyla alt ve üst yapı projeleri ile gerekli donanımları temin ve tesis etmeye devam edecektir.

  Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzce 2015-2019 Stratejik Planı hazırlama çalışmalarını başlatmış ve bu süreçte stratejik planlama çalışmalarına yön vermek amacıyla iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak, Kuruluşumuzun “GZFT ve Durum Analizleri” yapılmıştır. Kuruluşumuz stratejik planlama çalışmalarına tüm birimlerimiz katılımcı bir yaklaşım göstererek her aşamasında yer almışlardır.

  2015-2019 Stratejik Planlama çalışmaları ile Kuruluşumuzun misyon ve vizyonu gözden geçirilmiş, bu doğrultudaki stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

  Bu çalışmalardan edindiğimiz deneyimlerin Kuruluşumuzun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmaları daha etkin ve verimli hale getireceği ile iyi bir yol haritası olacağına inanmaktayız. Bu vesile ile durum analizi ve GZFT analizi çalışmaları kapsamında bize görüş ve düşüncelerini ileten paydaşlarımıza, özverili çalışmaları için Stratejik Planlama Ekibine ve katkıda bulunan tüm DHMİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim.

                                                                                        Serdar Hüseyin YILDIRIM

  Yönetim Kurulu Başkanı

  Genel Müdür

 • A1- Hava seyrüsefer emniyetini en üst seviyede sağlamak

  A2- Havalimanı işletmeciliği hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlamak

  A3- Bölgesel hava ulaşım merkezi olmak

  A4- Bölgesel hava eğitim üssü olmak

  A5- İnsan kaynaklarının optimum yönetimi ile hizmette kalite ve etkinliği artırmak

  A6- Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak

 • H1.1- 2015-2019 Stratejik Plan döneminde ESSIP (European Single Sky Implementation Plan / Avrupa Tek Hava Sahası Uygulama Planı) hedefleri doğrultusunda sistem altyapısı, insan kaynakları ve mevzuat düzenlemeleri takip edilerek her yıl LSSIP / TURKEY (Yerel Birleştirilmiş Uygulama Dokümanı / TÜRKİYE) hazırlanacaktır.

  H1.2- AIM hizmetlerinde EAD (Avrupa AIS Veritabanı) ortak veri tabanlı sisteme geçilmesiyle birlikte “Genişletilmiş Havacılık Bilgi Yönetim” sisteminin oluşturulması amacıyla e-AIP ye geçiş için gerekli dosyalar hazırlanmış olup “structured eAIP” (yapılandırılmış dijital tabanlı AIP) için gerekli eğitimler alındıktan sonra 2016 başında tam anlamıyla eAIP kullanıma açılacaktır.

  H1.3- Ekonomik ömrünü tamamlayan Seyrüsefer Sistemlerinin (ILS, VOR, DME, NDB) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların altyapısı, temini, tesisi ve idamesi sağlanacaktır.

  H1.4- SMART Sistemlerine geçişin tamamlanarak Merkezi ACC’nin tüm fonksiyonları ile kullanımına geçilmesi süreci 2015 yılı başı itibariyle tamamlanacaktır.

  H1.5- Adana, Hatay ve Çukurova Havalimanlarına hizmet vermek üzere 1 adet yaklaşma kontrol sistemi tesis edilerek sistem 2019 yılında operasyonel hale getirilecektir.

  H1.6- AAntalya ve İstanbul Atatürk Havalimanlarına hava trafik kontrolörlerinin iş yükünü azaltmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar Elektronik Uçuş Strip (EFS) Sistemi tesis edilecektir

  H1.7- Ekonomik ömrünü tamamlayan haberleşme cihaz/sistemlerinin (Hava-Yer, Yer- Yer Telsizleri, VCS, AFTN, Radyolink, Telefon Santrali,) yenilenmesi, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların temin, tesis, altyapı ve idamesi sağlanacaktır.

  H1.8- Hava trafiğindeki artış ivmesine bağlı olarak, hava seyrüsefer hizmetlerinde görevli personelin yürüttükleri faaliyetleri uluslararası standart ve kurallara uygun şekilde sürdürebilmelerini teminen tesis ve sistem açısından geliştirilmesine ihtiyaç duyulan teknik blok ve kuleler yenilenecektir.

  H1.9- Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve değişen kurallar doğrultusunda, IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ATM/CNS personelinin eğitimi sağlanacaktır.

  H1.10- 2015 yılından itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az 2 seyrüsefer ve/ veya radar istasyonuna rüzgar ve/veya güneş santrali kurulacaktır.

  H1.11- FOD Radarı Ar-Ge Projesi kapsamında FOD Radarı prototipi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H1.12- TAMAM (Türkiye ATM Muhabere Alt yapısının Modernizasyonu) Ar-Ge Projesinin 1. Safhası 2016 yılına kadar tamamlanacaktır.

  H1.13- SSR Sinyal İşleme Birimi Ar-Ge Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H1.14- Havacılık Uzaktan Eğitim ve Bilgi Paylaşım Portalı Ar-Ge Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H1.15- Özgün CWP (Kontrolör Çalışma Pozisyonu) Geliştirilmesi ve Uygulanması ArGe Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H1.16- ATC Meydan Kontrol ve Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü (2. safha) ArGe Projesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H1.17- Türkiye AIP’sinde yer alan havacılık verileri ve bilgilerinin ICAO ve EUROCONTROL dokümanlarında belirtilen kalite gerekliliklerine uygun olarak 2017 yılı sonuna kadar yayınlanması sağlanacaktır.

  H1.18- Hava sahası kullanıcılarının NOTAM ve PIB gibi havacılık bilgi/verilerine daha hızlı bir şekilde ulaşması ve uçuş planı (FPL) işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebilmesi için 2016 yılı sonuna kadar AIS Web Portalı kurulacaktır.

  H1.19- Geleceğin Hava Seyrüsefer uygulamalarını desteklemek amacıyla havacılık verileriyle birlikte kullanılacak elektronik arazi ve mania verilerinin ICAO Annex-15 Bölüm 10’da belirtilen usul ve kurallar doğrultusunda her üye ülke tarafından sağlanması kapsamında; tüm Türkiye arazi verileri ile 100 M üzeri mania verileri (Saha-1) 2015 yılı sonuna kadar, uluslararası hava trafiğine açık CAT II/CAT III kategorisindeki havalimanları ile RNP AR usullerinin tasarlanacağı havalimanları için Saha-2, Saha-3, Saha-4 arazi ve mania verileri 2018 yılı sonuna kadar elektronik olarak yayınlanacaktır.

  H1.20- Havacılık Mesajları İşleme Sisteminin (AMHS/AFTN/CIDIN) Ortak paylaşımlı ve ağ tabanlı işlemlere imkan veren, bilgi ve veriye erişimi çok yüksek olan bir network sistemi olan PENS’e (Pan European Network System) taşınması 2015 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.

  H1.21- Hava Trafik Kontrol Kulelerine izleme amaçlı radar monitörleri tesis edilecektir.

  H1.22- TÜBİTAK ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında lokal radar tracker (RDPS), lokal FDPS, CWP ile gözetim sensör sistemleri dahil milli yaklaşma kontrol sistemleri AR-Ge projesi 2016 yılında Gaziantep Havalimanında başlatılacaktır.

  H1.23- İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, yer hareketlerinin kontrolünü sağlayarak Hava Trafik Kontrolörlerinin iş yükünü azaltan A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi) 2017 yılı sonuna kadar tesis edilecektir.

  H1.24- Dalaman SSR radar sistemi 2017 yılı sonuna kadar yenilenecektir.

  H2.1- Havalimanlarının ihtiyaçları ve ekonomik ömürleri çerçevesinde karla mücadele, temizlik ve tanzim araçları temin edilecektir.

  H2.2- Başmüdürlük seviyesinde idare edilen havalimanlarında yerli imkanlarla ve TUBİTAK işbirliği ile Apron Gözetim Sistemi (AGS) kurulacaktır.

  H2.3- Ruhsat için gerekli altyapılar tamamlanarak SHY14-A kapsamında tüm havalimanları ruhsatlandırılacaktır.

  H2.4- Havalimanlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi kapsamında yapılan çalışmaların belgelendirilebilmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yeşil Havaalanı Projesi referans alınarak “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” belgeleri alınacaktır.

  H2.5- Havalimanları terminal binaları ile sistem, cihaz ve teçhizatlarının enerji ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere, entegre enerji sistemleri kurulacaktır.

  H2.6- Havalimanı hizmet araçlarının havalimanı kategorilerine göre temini ve yenilenmesi amacıyla son teknoloji ARFF araçlarının ve sistemlerinin gelişen uçak trafiği ve tiplerine göre alımlarının yapılması, hizmetlerin daha etkin verilebilmesi için ARFF istasyonlarının yenilenmesi ve/veya yapılması sağlanacaktır.

  H2.7- Su tüketimi konusunda sayısal veriler toplanarak su tasarrufuna yönelik tedbirler geliştirilmesine altlık hazırlamak; atık su tesislerinin modernize edilmesi yoluyla havalimanlarının çevresel etkilerini azaltılması ve gürültü kirliliğine karşı önlemler geliştirmek için hazırlık çalışmalarında bulunmak.

  H3.1- Hava trafik gereklilikleri ve kullanıcı istekleri doğrultusunda hava sahamızın esnek kullanımı sağlanarak uçuş mesafesi ve süreleri azaltılacak, yakıt tasarrufu sağlanarak olumsuz çevresel etkiler (karbondioksit salınımı, gürültü, vb. ) asgari düzeye indirilecektir.

  H3.2- 10 havalimanının terminal sahasında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV)/RNP  rotaları (SID& STAR’s) ve RNP Yaklaşma usulleri tesis edilecektir.

  H3.3- Yeni oluşturulacak sektör yapıları, sivil asker koordinasyonu ve hava sahası düzenlemeleri ile hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

  H3.4- Hava Trafik Akış Yönetiminde ( ATFM ), trafik başına halen 0.5 dakika olarak hedeflenen Avrupa ortalaması altında, 0.14 dakika olarak gerçekleşen en-route trafik gecikmeleri, ülkemiz için öngörülen Avrupa hedeflerinin altında gerçekleştirilecektir. 

  H3.5- Taktik ATFCM usullerinin geliştirilmesi, bilgi yönetim senaryolarının oluşturulması ve trafik sayılarının CFMU ile gerçek zamanlı paylaşımı amacıyla 2016 yıl sonuna kadar ETFMS’ye doğrudan bilgi akışı sağlanacaktır.

  H3.6- 2019 yılı sonunda tüm Türkiye Geneli havalimanlarında toplam 263.116.979 milyon yolcuya ve 2.364.288 uçak trafiğine hizmet verilecek olup, 2019 yılında yaklaşık 4.596.889.269.-TL. gelir elde edilecektir.

  H4.1- “DHMİ Havacılık Hizmet ve Eğitim Kompleksinin” projelendirilmesi ve yapımı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H4.2- Bölge ve komşu ülke eğitim isteklerinin karşılanması amacıyla ATM / CNS ve Havacılık Güvenliği konularında belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimler verilecektir.

  H5.1- İstanbul 3.Havalimanı ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Havalimanlarımızın ATC ünitelerinde gerek duyulan ilave 400 hava trafik kontrolörü ihtiyacının karşılanması amacıyla Temel Hava Trafik Kontrol Eğitim Programı kapsamında, 2019 yılı sonuna kadar 13 adet Temel ATC Kursu açılacaktır.

  H5.2- Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Lisans uygulaması hayata geçirilerek, 2015-2019 yılları arasında bu kapsamda 250 elektronik personeli alımı yapılacaktır.

  H5.3- 2019 yılına kadar 350 ARFF personelinin istihdamı ve eğitimi sağlanacaktır.

  H5.4- Stratejik plan döneminde ”havalimanlarında uluslararası seviyede güvenli ve etkin hizmet verilebilmesini teminen (teknik- idari ve diğer) personel eksikliği giderilecektir.

  H5.5- Kuruluşumuzun son teknolojik gelişmeleri içeren sistemlerle yapılandırılarak gelişen dünya standartlarının takip edilmesi amacıyla bilişim alt ve üst yapılarının temini, tesisi, modernizasyonu ile e-imza’ ya geçiş sürecinde gerekli donanım, yazılım ve sertifikalar alınacaktır.

  H5.6- Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde 2019 yılı sonuna kadar kurulacaktır.

  H6.1- Kurum hekimlerine “Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim” aldırılacaktır.

  H6.2- Havalimanlarının ve bunlara bağlı radar istasyonlarının güvenliğini sağlamak için özel güvenlik hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

  H6.3- Havalimanların güvenliği için kullanılan güvenlik sistem ve cihazları; yenileme, modernizasyon ve yeni ihtiyaçlar çerçevesinde temin edilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.dhmi.gov.tr/

Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler 06330 Ankara / TÜRKİYE

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]