Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)

Kurum misyonu

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını; kamu yararını gözeten, fiyat ve kalite dengesini sağlayan,verimli, etkili, profesyonel ve yenilikçi bir yaklaşımla tedarik etmektir.

Kurum vizyonu

Geliştirdiği yenilikçi çözüm ve uygulamalar ile kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilen ve uluslararası ölçekte öncü merkezi tedarik kuruluşları arasında yer alan bir kurum olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • AK Parti Hükümetleri döneminde ülkemizin siyasi, idari ve ekonomik yapısında öngörülebilirlik, şeffaflık ve etkinliği artıran önemli reformlar yaptık. Siyasi istikrar, yaptığımız reformlar ve uyguladığımız doğru politikalar sayesinde Türkiye’de istikrarı sağladık.

  Hükümetlerimiz öncesinde Türkiye’nin gündemini yüksek enfl asyon, bütçe açıkları, artan kamu borçları, zayıf bankacılık sistemi ve kısa ömürlü hükümetler meşgul ederken AK Parti Hükümetleri döneminde tüm bunlar bir sorun ve endişe kaynağı olmaktan çıktı. Türkiye kamu maliyesi alanında örnek gösterilen bir ülke haline geldi.

  Kısa vadeli politikalar ve popülizm yerine AK Parti Hükümetleri döneminde Türkiye’nin orta ve uzun vadeli görünümüne odaklandık. Ülkemiz için 2023 hedefl erini ortaya koyan uzun vadeli bir vizyon geliştirdik, yapısal reformlar uyguladık.

  Uzun vadeli kalkınma vizyonumuz çerçevesinde kamu yönetiminde iyi yönetişim ilkelerini özümseyen, saydam, hesap verebilir, katılımcı ve yurttaş odaklı bir yaklaşımı hakim kıldık. Böylece projelere dayalı, veri temelli, sonuç odaklı, başarıyı değerlendiren ve ölçen, stratejik bir anlayışı temel alan kamu yönetim ve hizmet sunum biçimini hayata geçirdik.

  Onuncu Kalkınma Planında belirlenen amaç ve hedefl er doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne düşen sorumlulukları içerecek şekilde ve stratejik yönetim anlayışıyla, 2015-19 Dönemi Stratejik Planını hazırladık.

  Stratejik Planımızı “Kamuda akıllı satınalma” sloganı ile kamu alımlarında tasarrufu temel alan ve yenilikçi yöntemlere öncülük eden bir perspektifl e belirledik. Bu çerçevede uygulamaya koyacağımız yeni satınalma modeli ile sadece satış odaklı değil aynı zamanda paydaş beklentilerini de göz önünde bulunduracağız.

  Bu Plan ile kamu alımlarında tasarrufu artırma yönünde önemli bir misyon yüklenen Devlet Malzeme Ofisi’nin verimli, etkili ve ekonomik kamu hizmeti anlayışına büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

  Stratejik Planı’nın hazırlanmasına fikirleriyle katkı veren, bu fikirlerin somut stratejiler haline getirilmesini sağlayan ve Stratejik Planda ifadesini bulan misyon ve vizyonu gerçekleştirmeyi amaç edinen tüm personelimize teşekkürlerimi sunar, çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

  Mehmet ŞİMŞEK

  MALİYE BAKANI

 • A1- Kamu alımlarında tasarrufu artırıcı sistemler, modeller ve yöntemler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

  A2- Etkin, verimli, hızlı ve sürdürülebilir merkezi tedarik hizmeti sunmak.

  A3- Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak.

 • H1.1- Faaliyet alanına giren kamu alımlarında rekabet, verimlilik ve saydamlığın artırılmasına katkı sağlayacak sistem altyapısını  oluşturmak.

  H2.1- Merkezi tedarik sistem ve süreçlerini paydaş odaklı bir anlayış ile dönüştürmek suretiyle; kamu mal alımları içerisindeki satış payını artırmak.

  H2.2- Süreç-bilgi sistemi uyumluluğunu tesis ederek tüm operasyonel süreçlerin bütünleşik e-tedarik sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak.

  H2.3- Müşteri ihtiyaçları ve piyasa şartları gözetilmek suretiyle üretim ve basım ile elde edilen kurumsal katma değeri artırmak.

  H3.1- Stratejik yönetimi, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve kurumsal kültürü geliştirmek.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.dmo.gov.tr/

İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]