Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)

Kurum misyonu

Kamu hizmetinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde tedarik etmektir.

Kurum vizyonu

Ülke kalkınmasında ihtiyaç duyulan sürdürülebilir kamu alım politikalarını destekleyen uluslararası ölçekte öncü bir merkezi satınalma kurumu olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hükümetlerimiz döneminde, 2023 hedeflerini ortaya koyan uzun vadeli bir vizyon geliştirmek ve yapısal reformlar uygulanmak suretiyle ülkemizin uzak geleceğini gören ve yön veren bir anlayış benimsenmiştir.
  Ülkemizin toplumsal ve ekonomik yapısındaki hızlı değişim ve gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında; nitelikli ve etkin politikalar üretilmesinde önemli bir rol oynayan stratejik planlar, kurumlarımız açısından yol gösterici niteliktedir. Böylelikle, etkin, verimli ve şeffaf bir yönetim sistemine sahip olunması gerekliliği ile stratejik yönetim, stratejik planlama, performans yönetimi gibi yönetimsel yaklaşımların önemi de artmaktadır.
  Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişime uygun olarak ülkemizde yeni yönetim anlayışına geçilmesi ile birlikte, bu anlayışının kamu yönetimine tam olarak yerleşebilmesi için stratejik yönetim ve planlama, en temel ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
  Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürüten ve kamu alımlarında tasarrufu artırma yönünde önemli bir misyon yüklenen Devlet Malzeme Ofisi kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli, hızlı ve kapsamlı bir hizmet sunma anlayışı benimsemiş ve bu yönde birçok uygulama hayata geçirilmiştir.
  On Birinci Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne düşen sorumlulukları içerecek şekilde ve stratejik yönetim anlayışıyla, 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.
  Bu Plan ile kamu alımlarında tasarrufu artırma yönünde önemli bir misyon yüklenen Devlet Malzeme Ofisi; verimli, etkili ve ekonomik kamu hizmeti anlayışına büyük katkılar sağlayacaktır.
  DMO 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlanmasına fikirleriyle katkı veren, bu fikirlerin somut stratejiler haline getirilmesini sağlayan ve Stratejik Planda ifadesini bulan misyon ve vizyonu gerçekleştirmeyi amaç edinen tüm personelimize teşekkürlerimi sunar, çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.
  Dr. Berat ALBAYRAK
  Hazine ve Maliye Bakanı

 • Amaç 1: Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve merkezi tedarik hizmetlerini geliştirmek

  Amaç 2: Kamu alımları yoluyla sektörde yeniliği, yerliliği, girişimciliği, teknoloji transferini ve sürdürülebilir tedariki desteklemek

  Amaç 3: Tüm operasyonel süreçleri elektronik ortama aktararak dijital dönüşümü gerçekleştirmek

  Amaç 4: Çözüm odaklı ve sürekli iyileştirme temelli bütüncül bir yaklaşımla kurumsal yetkinlik ve kapasiteyi artırmak

 • H 1.1 Merkezi tedarik konusunda başarılı ülke uygulamaları referans alınarak yeniden
  yapılanma çalışmaları tamamlanacaktır.
  H 1.2 Sağlık Market’in kullanımı yaygınlaştırılacak ve bu kapsamda temin edilen ürünlerin
  edinme maliyeti düşürülecektir.
  H 1.3 Kamu alım politikaları çerçevesinde, stratejik ürün ve hizmetler tespit edilerek bu ürünler
  toplu alım yoluyla tedarik edilecektir.
  H 1.4 Kamunun genel ihtiyacı olan ürünler tespit edilerek üretim ve basım faaliyetleri bu
  ürünleri karşılayabilecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
  H 2.1 Tekno Katalog Platformu; yüksek teknoloji ve yenilik, ekosistem, girişimcilik odaklarında
  geliştirilecektir.
  H 2.2 Tedarik edilen makine ürün grubundaki yerli ürünlerin payı %30’a çıkarılacaktır.
  H 2.3 Çevre ve insan sağlığı duyarlılığı esas alınarak sürdürülebilir tedarik desteklenecektir.
  H 3.1 E-Satış Portalı ile ilgili tüm süreçler elektronik ortama aktarılarak portal, e-ticaret sitesine
  dönüştürülecektir.
  H 3.2 Gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak tüm ihaleler elektronik ortamda
  gerçekleştirilecektir.
  H 3.3 Başvuru ve sözleşme süreçleri paydaş görüşleri doğrultusunda, risk odaklı bir
  yaklaşımla iyileştirilecek ve tümüyle dijital ortama taşınacaktır.
  H 3.4 Veriye dayalı, objektif bir fiyat araştırma ve analiz politikası hayata geçirilecektir.
  H 4.1 Veriye dayalı stratejik yönetim anlayışı geliştirilecektir.
  H 4.2 İnsan kaynakları yönetimi anlayışı ve kurumsal kültür geliştirilecektir.
  H 4.3 Tüm paydaşları kapsayacak bütünleşik pazarlama yönetimi anlayışına geçilecektir.
  H 4.4 İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistemi tüm bileşenleriyle hayata geçirilecektir.
  H 4.5 Fiziki alanlar kurumsal kapasiteyi geliştirecek şekilde düzenlenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.dmo.gov.tr/

İnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe Çankaya/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]