Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)

Kurum misyonu

Bor madeni başta olmak üzere ülkemiz maden kaynaklarını sürdürülebilirlik anlayışı ile değerlendirerek insanlığın yararına sunmak.

Kurum vizyonu

Tüm faaliyetlerinde “Kalite, Sürdürülebilirlik, İnovasyon” önceliklerini benimseyen, dünyada saygın, sektöründe lider konumunu güçlendiren bir kuruluş olmak.

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Madencilik, ekonominin geleceğini şekillendiren sektörlerin başında yer almakla birlikte, en önemli konu bu kaynaklardan nasıl yararlanılacağıdır. Madencilik sektörü, temel olarak endüstriye gerekli hammadde sağlamakta, yatırımlar ve iş fırsatları ile bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

  Ülkemiz yeraltı kaynaklarının ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesini amaçlayan, faaliyetlerinde çevre ile uyumlu, iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeyen, sürdürülebilir bir yaklaşımı benimseyen Bakanlığımız; bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları, merkez teşkilatı ve işletme müdürlükleri, en üst ve en uç noktadaki çalışanları ile koordineli ve verimli çalışarak, sektöre yeni bir anlayış getirmektedirler.

  Bu anlayış ile faaliyetlerini sürdüren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bor madenlerimizi sürdürülebilir işletmecilik yaklaşımıyla ülke ekonomisine kazandırmakta olup “Güvenilir ve Sürdürülebilir Tedarikçi” ilkesiyle dünya bor sektörünün lideri konumundadır.

  Diğer yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminin ve bütçenin asli unsurlarından biri olarak kabul edilen stratejik planlama; kamusal ihtiyaçlar ve mevcut kaynaklar göz önüne alındığında kuruluşların faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil olmak üzere tüm kuruluşlara stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

  Bu doğrultuda, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Eti Maden; ülkemizin ulusal ve bölgesel kalkınma planlarıyla, Bakanlığımızın temel ilkeleri, politikaları ve hedefleri ile uyum içinde; misyonunu gerçekleştirmek ve vizyonuna ulaşmak için amaç, hedef ve stratejilerini belirleyerek “2019-2023 Dönemi Stratejik Plan” çalışmasını tamamlamıştır.

  Hazırlanan Stratejik Planın Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz ve dolayısıyla Ülkemiz açısından faydalı olması dileklerimle çalışmalarda emeği geçen tüm personel ve paydaşlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

                                                                                                Fatih DÖNMEZ

                                                                                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 • A1- Üretim ve çevre faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak.

  A2- Pazarda sürdürülebilirliği sağlamak.

  A3- Sürdürülebilir güvenlik kültürünü sağlamak.

  A4- İnovatif yaklaşımla ar-ge çözümleri üretmek.

  A5- Teknolojik altyapı ve kapasiteyi geliştirmek.

  A6- Kurumsal yapıyı geliştirmek.

  A7- Markayı güçlendirmek.

 • H1.1- Hammadde tedarik güvenliği sağlanacaktır.

  H1.2- Maden kaynağı verimli ve etkin kullanılacaktır.

  H1.3- Üretim gücü ve ürün çeşitliliği kalite odaklı artırılacaktır.

  H1.4- Üretim girdilerinde iyileştirme sağlanacaktır.

  H1.5- Ürünlerin ve faaliyetlerin çevresel açıdan güvenli olması sağlanacaktır.

  H2.1- Pazardaki konumumuz güçlendirilecektir.

  H2.2- Lojistik faaliyetlerin kalite seviyesi yükseltilecektir.

  H2.3- Müşterilerle uzun vadeli çözüm ortağı olunacaktır.

  H2.4- Ulusal/Uluslararası mevzuat düzenlemelerine karşı veritabanı oluşturulacak ve güçlendirilecektir.

  H2.5- Tedarikçi ilişkileri yönetiminde iyileştirme sağlanacaktır.

  H3.1- Önce güvenlik ilkesi benimsenecektir.

  H3.2- ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği sistemine geçiş yapılacak ve aktif uygulanacaktır.

  H4.1- Yüksek katma değer yaratacak sonuç odaklı bir Ar-Ge yaklaşımı benimsenecektir.

  H4.2- Araştırma enstitüleri, Ar-Ge merkezleri, üniversiteler ve sanayi ile işbirlikleri geliştirilecektir.

  H5.1- Ar-Ge altyapısı iyileştirilecektir.

  H5.2- Geliştirilen ürün/hizmet literatüre kazandırılacaktır.

  H6.1- Kurumsal yönetim ilkeleri süreci işletilecektir.

  H6.2- Sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımız ve iş yöntemlerimiz geliştirilecektir.

  H6.3 Bilgi sistemleri etkin kullanılacaktır.

  H6.4- Bilgi güvenliği sağlanacaktır.

  H7.1- Fark yaratan bir marka olunacaktır.

  H7.2- Güçlü bir kurumsal iletişim ağı yaratılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.etimaden.gov.tr/

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad.
Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören/ANKARA

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]